اولویت‌بندی عوامل موثر بر خرابی رویه‌های بتن آسفالتی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعه‌ی موردی: راه‌های استان‌های خراسان‌رضوی و جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده‌ عمران و محیط زیست، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

2 مربی، گروه مهندسی عمران و معماری، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

چکیده

امروزه نیاز به ارتباطات بین شهری جهت توسعه‌ی صنعت، تبادلات و سفرها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده‌است. برای داشتن راه‌های دارای کیفیت، با توجه به هزینه‌های بالای احداث و جلوگیری از هزینه‌های زیاد تعمیر و نگهداری دوره‌ای؛ می‌بایست توجه بیشتری به فازها و مراحل مختلف راه‌سازی گردد. به این منظور، علاوه بر شناسایی عوامل مخرب در جاده‌ها، برای داشتن برنامه‌های مدیریتی دقیق، می‌بایست این عوامل به‌ترتیب اولویت و میزان تأثیر در خرابی راه، مشخص گردند. تا کنون نیز مطالعاتی در این زمینه‌ انجام گردیده است اما عموماً تنها یکی از مراحل مانند اجرای آسفالت و یا تعمیر و نگهداری مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تمام ابعاد راه‌سازی (در 6 بعد) از فاز مطالعات تا تعمیر و نگهداری و کلیه‌ی مواردی که از جهات مختلف سبب آسیب به جاده‌ها می‌شوند مورد بررسی قرار گرفته‌است. برای انجام این مهم، نظرات خبرگان در دو حیطه‌ی کارفرما و پیمانکار، در خصوص مواردی که سبب خرابی در جاده‌ها می‌شود؛ لیست شده و به کمک کارشناسان خبره در حیطه‌های مذکور؛ به عوامل خرابی با توجه به شدت اثری که در خرابی دارند، مطابق تحلیل سلسله مراتبی عددی بین 1 تا 9 اختصاص داده شده‌است. بدین ترتیب پژوهشگران در مطالعه‌ی موردی برخی از راه‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی علاوه بر مشخص کردن اولویت ابعاد مختلف موثر در راه‌سازی، کلیه‌ی موارد جزء در هر قسمت را نیز اولویت‌بندی نمودند. همچنین نگرش افراد خبره در دو حیطه‌ی کارفرما و پیمانکار از لحاظ نزدیکی دیدگاه‌ها مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. نتایج نشان‌داد که فاز مطالعات از دید کارفرما و مرحله‌ی زیراساس و اساس از دید پیمانکار از درجه‌ی اهمیت بیشتری نسبت به سایر مراحل برخوردار‌می‌باشد که برآیند دو دیدگاه در حیطه‌های کارفرما و پیمانکار اهمیت بیشتر مرحله‌ی زیراساس و اساس را به نسبت تمامی مراحل؛ مبرهن می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective Factors Prioritization of Asphalt Concrete Pavement Distresses Based on Analytic Hierarchy Process (Case Study: Roads of Razavi and South Khorasan Provinces)

نویسندگان [English]

  • Siamak Golnargesi 1
  • Hamid Farhad 2
  • Asieh Sanaei Zahed 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering and Environment, Khavaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
2 Lecturer, Department of Civil Engineering and Architecture, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran.
3 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering and Environment, Khavaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, the need for intercity transmission has become increasingly important to develop industry, exchanges, and travels. So, further attention should be considered to the different phases of road construction projects to avoid high maintenance expenditures. To achieve this goal, destructive factors should be determined in order of priority and their impact rate on the road failure to implement accurate management plans. Some studies have been performed so far; however, just one of the parameters such as asphalt implementation or maintenance, has been generally examined. In this research, all aspects of road construction (in 6 themes) from the study to maintenance phases have been investigated. To do so, the expert's opinions in two cases of employer and contractor are listed. Then, a quantity of 1 to 9 of the failure factors due to the severity of their effect on it, are assigned according to the hierarchical analysis. In this study, all of the detailed items in each case have been prioritized on the some roads of Razavi and South Khorasan provinces. The attitudes of experts in the two areas of employer and contractor were also examined in terms of idea proximity. The results revealed that the studies phase from the employer’s viewpoint and the subbase and base phase from the contractor's viewpoint seem to be more important than others. Also, the resultant from the employer and contractor viewpoint indicates the greater importance of the subbase and base phase compared to other parameters.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement Management
  • Analytic Hierarchy Process
  • Asphalt Concrete Distresses
-معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، (1392)، "­مشخصات فنی عمومی راه‌ نشریه‌ی شماره 101"، تجدید نظر دوم، چاپ سوم، معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی.
-معاونت برنامه‌­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، (1390)، "­آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران نشریه‌ی شماره234"، تجدید نظر اول، چاپ اول، وزارت راه و شهرسازی، موسسه قیر و آسفالت ایران، پژوهشکده حمل و نقل.
 -نیازی، ی.، (1390)، "­مهندسی روسازی"، چاپ اول، دانشگاه فرودسی.
-اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، (1390)،"حوزه نگهداری راه‌ها".
-Ajit, P. Antriksh,  S. Raunak. M. Makrand, W. Sarkar, (2018), “Pavement condition assessment using soft computing techniques", International Journal of Pavement Research and Technology , pp.564 - 581
-Asma. I , and  Noor. A., (2016), “Applying Decision Making With Analytic Hierarchy Process (AHP) for Maintenance Strategy Selection of Flexble Pavement", Global Journal of Researches in Engineering, Vol.16, pp.25-34.
-Ajnkya, S. Siddhesh, N. Shriniwas,  S. Ashoke, K. Ajit, (2016), "­Methodology  for pavement condition assesment and maintenance of  rural roads. A national conference on feeftin  years of  PMGSY (FYPMGSY)", Indian Institute of Technology Roorkee,Roorkee-247667 (Uttarakhand).
-Alberti, S. Mauriziu, C. Filippo,  G. Emanuele, T., (2017), "­Deterioration trends of asphalt pavement friction and roughness from medium-term surveys on major Italian roads. International Journal of Pavement Research and Technology".
-Hongmei, L. Fujian, N. Qiao, D. and Yuqin, Zh., (2018), "­Application of analytic hierarchy process in network level pavement maintenance decision-making", International Journal of Pavement Research and Technology, pp. 345-354.
-Jesse. K , Miia. M , Lauri.  V., (2017), “Sustainable project management through project control ininfrastructure projects”, International Journal of Project Management, xx , xxx-xxx".
-Sarfaraz, A. P. V. KV.  K., (2017), “Deterioration trends of asphalt pavement friction and roughness from medium-term surveys on major Italian roads”, International Journal of Pavement Research and Technology".
-Salari, E. and Bao, G., (2011),  “Pavement Distress Detection and Severity Analysis", Proc. SPIE 7877, Image Processing: Machine Vision Applications IV.
-Yibo, Zh. J.P. M., (2018), ­"Sustainable Infrastructure Article A Project-Based Sustainability Rating Tool for Pavement Maintenance", Engineering.