دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-300 
بررسی اثر شرایط آب و هوایی بر سرعت متوسط تردد خودروها

صفحه 103-114

10.22034/tri.2023.109958

علی فرزانه موحد؛ علیرضا ناصری؛ علیرضا علی‌اکبری؛ فریدون مقدس نژاد


ارزیابی مقاومت فشاری و رفتار تنش- کرنش لایه اساس حاوی تراشه آسفالت

صفحه 129-146

10.22034/tri.2023.391322.3140

سیدمحمد منصورزاده؛ احمد رضا محبوبی اردکانی؛ عطا آقایی آرایی