مقایسه درصد فضای خالی نمونه های مارشال با مغزه های گرفته شده از لایه آسفالتی اجرا شده در محل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی راه و ترابری، دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش، کیش، ایران

2 استاد‌یار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در صد فضای خالی لایه آسفالتی اجرا شده اثر مهمی بر روی عملکرد بهینه،دوام وپایداری آن دارد. روش معمول برای اندازه گیری آن در حال حاضر انجام آزمایش مطابق استاندارد (ASTM D2014) می‌باشد. در این استاندارد محاسبه درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی با وزن مخصوص واقعی نمونه مارشال که در شرایط کاملا" استاندارد آزمایشگاهی تعیین می‌شود مشخص می‌گردد، از آنجایی که در حین انجام عملیات اجرایی نمی توان شرایط دقیق آزمایشگاهی را اعمال کرد، در صورت استفاده از وزن مخصوص واقعی نمونه مارشال در تعیین درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی اجرا شده با استفاده از استاندارد (ASTM D2014) نتایج حاصله با نتایج واقعی مغایرت خواهد داشت. در این پژوهش بخشی از شبکه راه های استان کرمان به عنوان قطعه آزمایشی انتخاب سپس تعیین درصد فضای خالی با استفاده از وزن مخصوص نمونه مارشال و وزن مخصوص مغزه اخذ شده از محور انجام واختلاف درصد فضای خالی بین نمونه های متناظر بدست می آید.با مقایسه نتایج و تحلیل آنها با توجه به یکسان بودن مخلوط آسفالتی در هر دو روش اندازه گیری درصد فضای خالی مشخص گردید، در صورت استفاده وزن مخصوص مغزه اخذ شده از لایه آسفالتی در محاسبه مقدار درصد فضای خالی نتیجه آن (2.8تا 3.8)درصد بیشتر از درصد فضای خالی محاسبه شده با استفاده از وزن مخصوص نمونه مارشال است. بنابراین در صورت استفاده از درصد فضای خالی نمونه مارشال در تعیین پارامترهای لایه آسفالتی به علت متفاوت بودن شرایط دمایی و تراکم آزمایشگاهی و اجرایی نتایجی غیر از واقعیت حاصل خواهد شد. با توجه به نتایج این پژوهش بهتر است از وزن مخصوص مغزه اخذ شده لایه آسفالتی اجرا شده در تعیین درصد فضای خالی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison percent empty space Marshall samples with cores taken from the asphalt layer in place

نویسندگان [English]

  • peyman Rashydian 1
  • Mahmood Reza Keymanesh 2
  • Jalal Ayoubinejad 2
1 M.Sc., Grad., Transportation Department, Faculty of Engineering, Payam Noor University of Kish, Kish, Iran.
2 Assistant Professor, Transportation Department, Faculty of Engineering, Payam Noor University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract: One of validate benchmarks for assessing and evaluating the quality of asphalt in road projects , such as density and percent empty space. percent empty space of the Asphalt layer implemented has an important effect on its optimal performance, durability and stability. using of (ASTM D2014) is the usual method for measuring percent empty space of asphalt layer. mentioned method for determination percentage empty space using of density sample Marshall which is determined under completely "standard" laboratory conditions . In the present article determination percent empty space asphalt layer implemented with using of density core obtained of asphalt layer implemented done, and then the result comparison with percent empty space determinate by density sample Marshall transpire if used density core obtained of asphalt layer implemented In calculating percent empty space the result )2.8-3.8) percent more than percent empty space calculated With using of Marshall sample density .

Therefore, if the percent of empty space of the Marshall sample is used in determining the parameters of the asphalt layer, due to the different temperature conditions and experimental and operational density, results other than reality will be obtained.

According to the results of this research, it is better to use the density core obtained of asphalt layer implemented in determine the percentage of empty space asphalt layer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • percentage empty space
  • density
  • asphalt layer
  • density core obtained
  • density sample Marshall
 - ابوطالبی اصفهانی، م.  گلی خراسگانی، ا. و هارونی جمالوئی، م.، (1397)، "­بررسی اثر واکس­های ساسوبیت وپارافین بر خصوصیات رئولوژی قیر "، پژوهشنامه حمل ونقل ، شماره 56، ص.160-145.
 
 
 
- خاوندی،  ع.  حیدری،  م. و دهقانی،  ا.، (1398)، "­بررسی اثر افزودنی­های ضد عریان شدگی و نوع مصالح سنگ دانه­ای بر   مقاومت  مخلوط­های آسفالتی در  برابر آسیب­های رطوبتی (مطالعه موردی: استان اردبیل­)"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال دهم، شماره چهارم، ص.865-851.
 
- دیواندری،  ح.  مدرس،  ا. حسینی علی­آباد،  م. رستمی، انکاس (1394)، "­ارایه مدل شیارشدگی آسفالتی با استفاده از نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر­مستقیم و پارامترهای مارشال"، مهندسی زیرساخت‌های حمل ونقل­، سال اول، شماره دوم، ص.54-41.
 
 
 
- طاهر­خانی،  ح. و افروزی، س.، (­1396­)، "ارزیابی شیار افتادگی و حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی گرم حاوی الیاف نایلونی­"، فصلنامه مهندسی‌حمل و نقل، ‌‌‌سال هشتم، شماره چهارم، ص.587-567.
 
 
- شعبانی،  ش.  کیانفر، ک. و محمدی ویژه، م.، (1396)،  "تشخیص  ارتباط  پارامتر­های عریان شدگی در عمق آسفالت به   کمک  روش رادار نفوذی  به زمین  مطالعه  موردی منطقه 22 تهران"،  نشریه  ژئوفیزیک  کاربردی­، دوره 3، شماره 2، ص.243-229.
 
- طباطبایی، ا.م.، (1396) "روسازی راه"، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
 
 
- عامری، م. وامق، م. روح­الامینی، ح. بمانا، ک.، (1394)، "ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط­های آسفالتی گرم" مهندسی‌حمل و نقل، ‌‌‌سال ششم، شماره چهارم، ص.616-613.
 
 
 
- غنی­زاده، ع. حیدر آبادی زاده­، ن. ضیایی، ا.، (1400)،
"­مدل­سازی عدد جریان مخلوط­های آسفالتی با استفاده از روش رگرسیون چند جمله­ای تکاملی"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم­،  دوره سوم­، شماره 68­، ص.28-16.
 
- معاونت‌برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (1390)، "­آیین نامه روسازی راه­های آسفالتی ایران"، نشریه شماره 234، وزارت راه‌وشهرسازی­، پژوهشکده حمل و نقل موسسه قیر وآسفالت ایران، تجدید نظراول.
 
 
- معاونت و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، (1392)، "مشخصات فنی عمومی راه"­، نشریه 101 تجدیدنظر دوم.
 
 
- AASHTO T 166-16 Standard Method of Test for Bulk Specific Gravity (Gmb) of Compacted Hot Mix Asphalt (HMA) Using Saturated Surface-Dry Specimens.(2016). 
 
 
-ASTM  D2041 -  03a -  Standard  Test  Method For   Theoretical   Maximum  Specifice  Gravity and Density of Bituminous paving Mixtures(2016).
 
-Fwa, T.F., Pasindu,H. R. and Ong, G.P.(2012) “Critical  rut  depth  for  pavement  maintenance based on  vehicle  skidding   and   hydroplaning  Consideration  ” ,   Journal    of   Transportation Engineering, Vol. 138, No. 4, pp. 423-429. 
 
-Kandhal,   P.S., N.A.P. Association,   and N.C.F.A.(1992), “ Technology ,Moisture susceptibility of HMA mixes:identification of problem and recommended solutions”  ,National Asphalt pavement.    
MC leod ­, N. W., (­1956­), “­Relationship between   Density,   Bitumen   Content,   and Voids   properties   of   compacted   Bituminous paving   Mixtures”,   Proceedings   of   Highway Research Board. 
 
-Pardhan, M. M., (1995), “­Permanent Deformation Characteristics  of Asphalt – Aggregate Mixture Using varied  Material  and Modeling procedure With   Marshall   Method”,  Ph.D.  Dissertation, Montana  University.
 
- Sakhaeifar, M. S., Kim, Y. R. and Kabir, P. (2015). “New predictive models for the dynamic modulus of hot mix asphalt”, Construction and Building Materials, No. 76, pp. 221-231.
 
-Smith, B.J., Hesp,s. , (2002), “crack     pinning In   Asphalt   Mastic   and   concreat  :   Regular Fatigue   studies ” ,  Journal  of  Transportation Research Board, Vol. 3,
No. 1728, pp.75-81.