مدل انتقال‌ تکنولوژی پایدار در صنعت حمل‌ونقل ریلی با رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

تحقق ارکان پایداری یکی از ضرورت‌های انتقال تکنولوژی پایدار در جوامع درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته است. در اکثر موارد فرآیند انتقال تکنولوژی در کشورها و مخصوصا کشور ما منجربه انتقال تکنولوژی پایدار نمی‌شود و این امر یکی از دغدغه‌های مدیران در زمینه انتقال تکنولوژی پایدار در صنایع مختلف از جمله صنایع حمل‌و‌نقل ریلی است. در این پژوهش به ارائه الگوی انتقال تکنولوژی پایدار در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی در جهت دستیابی به اهداف زیست‌محیطی، تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با رویکرد کیفی - کمی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی، 11 نفر از خبر گان حوزه‌های حمل‌و‌نقل ریلی کشور هستند که با روش گلوله برفی و تا زمان اشباع نظری انتخاب شده اند. جامعه آماری در بخش کمی متشکل 107 نفر از مدیران و کارشناسان در شرکت‌های مرتبط با حمل‌و‌نقل ریلی بوده که به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب گردیدند. جهت شناسایی عوامل مؤثر، از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد و نرم‌افزار MAXQDA استفاده شده و در نهایت اعتبار سنجی مدل به دست آمده، با تحلیل عاملی و نرم‌افزار PLS انجام گرفته است. با توجه به یافته‌های پژوهش در بخش کیفی، 91 کد در قالب هفت مرحله انتقال تکنولوژی شناسایی گردید و پس از تحلیل عاملی تأییدی، 3 کد حذف و مدل نهایی با 88 کد در هفت عامل تائید شد. در این پژوهش عنصر سیاسی برای اولین بار مطرح گردید. همچنین نتایج حاصل از نظریه داده بنیاد در خصوص فراوانی و اهمیت، در شناسایی و گزینش تکنولوژی مؤلفه اقتصادی، در اکتساب تکنولوژی نیز مؤلفه اقتصادی، در انطباق تکنولوژی مؤلفه زیست‌محیطی، در مرحله جذب و تحلیل تکنولوژی مؤلفه اقتصادی، در مرحله بهره‌برداری از تکنولوژی مؤلفه اقتصادی، در مرحله توسعه و بهبود تکنولوژی مؤلفه زیست‌محیطی، در مرحله اشاعه تکنولوژی مؤلفه سیاسی بیشترین سهم تاثیر را بر فرآیند انتقال تکنولوژی پایدار دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable technology transfer model in the rail transport industry with mixed approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Babaei 1
  • Abbas Khamseh 2
  • Mehrdad Hosseini Shakib 3
1 M.Sc., Grad., Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

sustainable technology transfer is one of the necessities of sustainable technology transfer in developing and developing societies . unfortunately , in most cases , technology transfer in countries and especially our country leads to technology transfer . accordingly , in this research , we present a model of sustainable technology transfer in rail transport industry to achieve environmental goals , social , economic and political impacts with grounded theory approach . the statistical sample of the research in the qualitative section , of the people of railway transportation areas of iran , were selected by snowball sampling method until theoretical saturation . the statistical population in quantitative section consisted of thirty managers and experts in rail transport companies which were selected by purposeful and available sampling method . in order to identify the effective factors , the approach based on data theory of the foundation of the foundation is used and the validity of the model is obtained by factor analysis and smart pls - smart pls software . according to the research findings in the qualitative section , the final model of the research was approved in seven stages . along with elements , economic , social , environmental and political element for the first time as well as the results of data theory about frequency and importance in the stage of technological component technology , in the stage of technological component technology , in the stage of technological component technology , in the stage of technological component technology development , in the stage of technological component technology development , has impact on the process of technology transfer .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology‌
  • Technology Transfer
  • Sustainable Technology Transfer
  • Rail Transport
-بازرگان هرندی، ع.، (1387)، "روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت، دانش مدیریت“، سال 12. شماره 8.
-ﭘﻮراﺷﻜﺎء، ر. رﻣﻀﺎﻧﻴﺎن، م. و نبی­زاده، س.، (1393)­، "ارزﻳﺎبی ﭘﺎﻳﺪاری ﺳﻴﺴﺘﻢ­ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری پاییز، دوره  2،  شماره  8.
-پورعابدی، م.، (1395­)، "طراحی مدل چیره دستی در سازمان‌های فن­آورانه بر مبنای نظریه­سازی داده بنیاد (مطالعه مورد: جهاد دانشگاهی)، مجله مدیریت دولتی، 8 (­33).
-تقوایی، م. و سجادی، م.، (1394)، "ارزیابی و تحلیل شاخص‌های حمل‌و‌نقل پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) نشریه  معماری و شهرسازی پایدار، بهار و تابستان، دوره 4،  شماره 1.
-حاجی حسینی، ح­. رحیمی، م. و معصوم زاده، م.، (1391)، "عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل‌و‌نقل ریلی ایران"، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 9 و2، پاییز و زمستان.
-خلیل، ط.،(1382)،" مدیریت تکنولوژی، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت"، مترجم کامران باقری، انتشارات متن.
-خمسه، ع. فراهانی، ف. فروزانمهر، م.، (1399)، "مدیریت فرایند انتقال تکنولوژی، انتشارات سرافراز.
-رضایی، م. تندیسه، م.، (1392)، "برنامه ریزی راهبردی حمل‌و‌نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران"،  (مطالعه موردی: شهر مشهد) مهندسی حمل‌و‌نقل، سال پنجم، شماره اول.
-شماعی کوپائی، م. و اسمعیلی گیوی، م.، (1393)، "مدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده بنیاد"، چشم انداز مدیریت دولتی، (3)5­.
-شیعه، ا.، (1387)، "عملکردهای شهری در ایران"، در دایره المعارف بزرگ اسلامی، اراضی شهری در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی.
-عاشوری­، ح. سیدحسینی، م. رادفر، ر.، (1396)، "الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد آینده پژوهی درصنعت حمل‌و‌نقل ریلی (تحقیق موردی: قطار سریع‌السیر)، نشریه آینده پژوهی مدیریت (پژوهش­های مدیریت) زمستان، دوره  28،
شماره  111.
-موسایی، ع.، ( 1394)، "طراحی مدل مناسب انتقال تکنولوژی در راه آهن ج.ا.ا. کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران"، معاونت آموزش. دوره  3.
-Abdul Karim Khan, S. Bierds, W., (2018), Transportation‌Technology‌Transfer‌‌‌‌‌‌‌ Canvas, Using Entrepreneurial Processes to Turn Joseph Y. J. Chow­. www.researchgate.net.
-Benitez, J., Henseler, J., Castillo, A., & Schuberth, F., (2020), “How to perform and report an impactful analysis using partial least squares: Guidelines for confirmatory and explanatory IS research”, ELSEVIER. Information and Management. Doi.org/10.1016/j.im.2019.05.003.
-Chege Samwe , M­. Wang­, Daoping,  Shaldon, Leparan Suntu. Obadia, Kyetuza Bishoge. (2018), “Influence of technology transfer on performance and sustainability of standard gauge railway in developing countries, ELSEVIER, Technology in Society.
-Corbin, J., Strauss, A., (2008), “Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory”, 3rd Ed. Print OnlineISBN:9781452230153.
-Corsi, A. Negri Pagani, R­. Kovaleski, J. daSilva, V., (2019), “Technology transfer for sustainable development: Social impacts depicted and some other answers to a few questions”, ELSEVIER, Journal of Cleaner Production.
-Cancino, C, La Paz, A, Ramaprasad, A, Syn, T., (2018), “Technological innovation for sustainable growth: an ontological perspective”, J. Clean Prod. 179, pp.31–41.
-Creswell, J.W., (2005),“Educational research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research” (2nd Edition), ISBN-13: 9780131127906.
-Cronbach2, L. J., (1951), “Coefficient alpha and the internal structure of tests”, Psychometrika.
-Ferreiraa, J. Cristina I. Fernandesa­, F. Ferreirab, c., (­2019), “Technology transfer, climate change mitigation, and environmental patent impact on sustainability and economic growth: ELSEVIER, Acomparison of European countries”.
-Glachant, M. Dechezleprêtre, A., (2016), “What role for climate negotiations on technology transfer?” Taylor & Francis Climate Polic.
-García-Olivares, A. Solé,J. Osychenko­, O., (2017), “Institute of Marine Sciences (ICM), Spanish Council of Scientific Research (CSIC)”­, Spain.Transportation in a 100 % renewable energysystem,  ELSEVIER.
-Gupta, J. G. Sudipta De, G. Anirudh, A­. Ashok, P., (2018), “Introduction to Sustainable Energy, Transportation Technologies, and Policy”.
-Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E., (2018), Multivariate Data Analysis.
-Jiangfeng, Hu.Zhao, W.Huang, Q. Zhang­, X., (2019), “Environmental Regulation Intensity, Foreign Direct Investment, and Green Technology Spillover—An Empirical Study”, MDPI Published, 14May.
-Lee, S . Seon Kim, B­. Kim, Y. Kim, W. Wonbin A., (2017), “The framework for factors affecting technology transfer for suppliers and buyers of technology in Korea”, Technology Analysis & Strategic Management.
-Lee, J. Kang, J. Jun, S. Lim, H1. Jang, D. Park, S., (2018), “Ensemble Modeling for Sustainable Technology Transfer”.
-Lee, J., (2001), “A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use, Unpublished Doctoral Dissertation”, University of Nebreska, In Proquest UMI Database.
-Martinsons, A., Maris, G.K.Y. Leung Christine, L., (2016), “International Journal of Social Economics”.
-Omar, R­. TanKhai H­. Mardia Sallehuddin, A., (2019), “Implementation of Technology Transfer in Mass Rapid Transport (MRT) Project in Malaysia”, MATEC Web of Conferences, Doi.org/10.1051/matecconf/2019 I 2018 266 26603022.
-Shen, L. Lei Du .Yang, X. ID­. Xiaoyun Du 1, 2. Wang, J. Jianli­, H., (2018), “Sustainable Strategies for Transportation Development in Emerging Cities in China”, A Simulation Approach, DOI. org/10.3390/su10030844.
-Sadeghi Marznaki, Y. Khamseh, A. Hosseini Shakib, M., (2022), “A system dynamics approach for investigating technology transfer capacities in Iranian polymer pipe and fittings industry”, Journal of Technology Analysis & Strategic Management. doi.org/10.1080/09537325.2022.2037544.
-Soares, A. M. Kovaleski, J. L. Gaia, S.  DeGenaro, C. Daiane, M., (2020), “Building Sustainable Development through Technology Transfer Offices:  An Approach Based on Levels of Maturity”, MDPI.
-Structural Equation Modeling with PLS for the First-Timer User", (2020), The Review, pp.255-275.