برآورد مدل‌های پایه فعالیت مبنا و به‌کارگیری و پیاده‌سازی آن‌ها در ساختار برنامه اکتیویتی- سیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل ، برنامه ریزان باید بتوانند پاسخ تقاضای حمل و نقل را به تغییر در ویژگی های سیستم حمل و نقل و ویژگی های افرادی که از سیستم حمل و نقل استفاده می کنند، پیش بینی کنند. به این منظور از مدل های تقاضای سفر استفاده می شود. مدل های سفرمبنای همفزون نسل اول مدل های تقاضا هستند. مدل های فعالیت مبنا در پی دقت ناکافی پیش بینی مدل های چهارگانه به وجود آمدند. در این پژوهش جهت پیش بینی تقاضای سفر به صورت فعالیت مبنا ابتدا، برخی مدل های نرم افزار توسط مدل های ساخته شده در پژوهش های پیشین مطابق محدوده مطالعاتی اصلاح شدند. در گام بعد، داده های مربوط به جمعیت ساخته شده، اشخاص، خانوار، نواحی ترافیکی، اطلاعات کاربری زمین و ماتریس های مقاومت بین نواحی مربوط به شهر واشنگتن، وارد نرم افزار اکتیویتی سیم شد. در مرحله ی بعد اطلاعات سفر به دست آمده از نرم افزار با داده های سفر واقعی در محدوده مورد مطالعه و همچنین با تعداد سفر نسخه ی اول نرم افزار اکت جن مقایسه شد. مقایسات ماتریس های سفر حاکی از آن است که تمرکز سفر ها مطابق خروجی مدل های نرم افزار اکتیویتی سیم، نسبت به داده های سفر واقعی بیشتر است و ماتریس سفر نرم افزار اکت جن پراکندگی بیشتری را به دست می دهد. اطلاعات اولیه واقعی در مورد پراکندگی سفر ها براساس گروه های سنی مختلف، گروه های در آمدی، بعد خانوار، تعداد خودرو، توزیع جنسیت جمعیت و نزدیکی تقریبی این داده ها به خروجی های تعداد سفر مدل های اجرا شده نرم افزاری، نشان از دقت اطلاعات ورودی و قدرت تحلیل بالای مدل های نرم افزار و همچنین مدل های اصلاح شده بر اساس محدوده مورد مطالعه دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of basic models of activity based on and their application and implementation in structure of Activitysim

نویسندگان [English]

  • Shahriar Afandizadeh 1
  • Mona Mosavi 2
  • Hamid Mirzahossein 3
1 Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Student, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Civil - Transportation Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

To make informed decisions about transportation infrastructure planning, planners and engineers must be able to anticipate the response to transportation demand by changing the characteristics of the transportation system and the characteristics of the people using the transportation system. For this purpose, travel demand models are used. The first generation of demand models are travel based models. Activity based models were developed due to insufficient accuracy of four-step models predicting. . In this study, in order to predict activity based travel demand, some software models were modified by models made in previous studies. According to the study area. in the next step, data on synthetic population, individuals, households, traffic zones, land use information, and impedance matrices between Washington, DC, areas were entered into the Activitysim software. in the next step, the travel information obtained from the Software was compared with the actual travel data in the study area and also with the number of trips of the first version of Actgen software. Comparisons of travel matrices indicate that the focus of travel according to the output of Activitysim software models is higher than the actual travel data, and the travel matrices of Actgen software provides more dispersion. also, in the number of trips based on travel mode and different trip destination, we see the proximity of the Activitysim models outputs and actual data. actual basic information about the distribution of travel by different age groups, income groups, household size, number of cars, gender distribution of the population and the approximate proximity of these data to the number of travel outputs of implemented software models show the accuracy of input information and has high analytical power of software models as well as modified models based on the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travel Demand
  • Activity Based Models
  • Activitysim Software
  • Actgen Software
-یعقوبی و همکاران، (2019)، "ارزیابی استفاده از مدل فعالیت‌-مبنا در قیاس با مدل سفر-‌مبنا برای برآورد تقاضای سفر کلان‌شهر تهران"، پژوهشنامه حمل‌ونقل 16 (1)، ص. 72-63.
 
  -Activitysim (2019), "Activitysim Documentation. https://activitysim.github.io/activitysim ".
-Bradley, M., et al., (2010), "SACSIM: An applied activity-based model system with
fine-level spatial and temporal resolution", Journal of Choice Modelling 3, pp.5-31
 
-Foundation, A. o. M. P. O. R., (2022), “ActivitySim - An open platform for activity based travel modeling”, USA.
 
-Gärling, T., (2020), “Travel behavior and psychology: Life time achievement 1982–2018”, Mapping the travel behavior genome, Elsevier, pp.47-61.
 
-Hörl, S. and M. Balać, (2020), "Open data travel demand synthesis for agent-based transport simulation: A case study of Paris and Île-de-France", Arbeitsberichte Verkehrs-und Raumplanung 1499.
 
-Millward, H., et al., (2019), "Activity travel of population segments grouped by daily
time-use: GPS tracking in Halifax, Canada," Travel Behaviour and Society 16, pp. 161-170.
 
-Moeckel, R., et al., (2018), "Trends in integrated land-use/transport modeling", Journal of Transport and Land Use 11(1),
pp. 463-476.
 
-Nayak, S. and D. Pandit, (2022), “Activity-Based Model: Requisite for a New Travel Demand Forecasting Approach for India”, Proceedings of the Fifth International Conference of Transportation Research Group of India, Springer.
 
-Sallard, A., et al., (2020), "A synthetic population for the greater São Paulo metropolitan region", Arbeitsberichte Verkehrs-und Raumplanung 1545.
 
-Sallard, A., et al., (2021), "An open data-driven approach for travel demand synthesis: an application to São Paulo", Regional Studies, Regional Science 8(1), pp.371-386.
 
-Viegas de Lima, I., et al., (2018), "Modeling framework and implementation of activity-and agent-based simulation: an application to the Greater Boston Area", Transportation Research Record 2672(49), pp. 146-157.