امکان سنجی پیاده سازی روش های مدیریت زمانی مکانی - روش جابجایی خطوط بین مسیر های رفت و برگشتی (مطالعه موردی بزرگراه شهید همت )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی، دانشگاه افسری امام حسن مجتبی (ع)، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به موضوع تحقیق در مرحله اول محدوده مورد تحقیق شامل بزرگراه شهید همت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس شبیه سازی در نرم افزار ایمسان، باتوجه به اطلاعات ورودی ترافیکی نظیر احجام عبوری، ابعاد وسایل، سرعت وسایل، پارامترهای فیزیکی مورد بررسی و همچنین ظرفیت عبوری، خروجی های هریک از حالات مورد بررسی تاخیر، سرعت، زمان سفر، مسافت پیموده شده و همچنین شاخص میزان مصرف سوخت استخراج گردیده است. ابتدا احجام ترافیکی وسایل عبوری برداشت شده است و اطلاعات ترافیکی شامل ساعت اوج از اطلاعات احجام ترافیکی اخذ شده است. در مرحله بعد سرعت وسایل، تعداد خطوط عبوری و عرض خطوط برداشت شده است. در مرحله بعد پس از ترسیم شبکه مورد تحقیق، اطلاعات برداشتی شامل احجام معادل سواری، سرعت و ظرفیت وارد نرم افزار ایمسان شده است. پس از ارزیابی وضع فعلی محدوده مورد تحقیق با شاخص های تاخیر، سرعت، زمان سفر و مسافت پیموده شده، با ارائه راهکارهای پیشنهادی تغییر خط شبکه مورد تحقیق ارزیابی و میزان بهبود هریک از شاخص، میزان اثرپذیری راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. . بر اساس نتایج شبیه سازی در اوج صبح صورت تبدیل مسیر رفت ( غرب به شرق) به 5 خط از 4 خط و تبدیل مسیر برگشت (شرق به غرب) از 4 خط به 3 خط سبب بهبود شاخص های عملکردی شامل تاخیر، سرعت، زمان سفر، چگالی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Using Types of Time-Place Management Methods in Inter-City Passages

نویسندگان [English]

  • Soheil Tavakoli 1
  • Seyed Mohammad Sadat Hoseiny 2
  • Saeed Monajjem 3
1 M.S., Student, Faculty of Civil and Earth Resource Engineering, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Traffic Police Department, Imam Hassan University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering of K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Demand for travel in Tehran, in line with the movement of people to work, increases in the morning from different areas to the city center and in the evening from the center to other areas. , an area including Shahid Hemmat Highway has been examined. Based on the simulation in Aimsun software, according to traffic input information such as vehicle volumes, vehicle dimensions, vehicle speed, physical parameters including delay, speed, travel time, mileage and fuel consumption index has been extracted. First, traffic volumes were counted at different times of the day and traffic information, including peak hours, was obtained from traffic volume information. In the next step, the speed of the vehicles,, after drawing the researched network in the software environment, the collected information including the equivalent rides, speed and capacity has been entered into the Aimsun software. Then, the current situation of the study area is compared with the proposed scenario, ie allocating a lane from solitude to crowded direction. Based on the simulation results, it was found that at the peak of the morning, the conversion path to 5 lines from 4 lines and the return path conversion from 4 lines to 3 lines improve performance indicators including latency, speed, travel time, density.At the peak of the evening, if the route is changed from 4 lines to 3 lines and the return path from 4 lines to 5 lines, it will improve performance indicators

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic simulation
  • change of number of lanes
  • spatial temporal management of the cross section
- آهویی، ر.، (1378)، "کاهش آلودگی هوا با مدیریت مقطع عرضی"، سومین همایش محیط زیست.
- کریمی، ه.، رفیعی فروشانی، ن.، حسینی نسب،س.م.ر. و شتاب بوشهری، س.ن.، (1398)، "یکطرفه کردن مجموعه‌ای از خیابان‌های شبکه حمل و نقل شهری با هدف کاهش ترافیک یک منطقه خاص"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، شماره10، 3، ص.636-617.
-جبر، س. و ندیمی، ن.، (۱۳۹۶)، "رتبه‌بندی شیوه­های هوشمند سازی کنترل و هدایت جریان ترافیک، جهت افزایش ایمنی و کارایی تردد در ایران با استفاده از روش تاپسیس فازی"، پنجمین کنگره بین­المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
-رحیم اف، ک. و حیدرریحانی، س.، (1395)، "تحلیل و ارزیابی اثرات انواع راه‌های دسترسی و چگالی آن‌ها بر روی ایمنی ترافیک"، چهارمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی.
-اصلانی، م.، سعدی مسگری، م.، مطیعیان، ح.، (1394)، "یادگیری تقویتی بر اساس معماری عمل­گر نقاد در
سیستم­های چند عامله برای کنترل ترافیک"، علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری، دوره پنجم، شماره 3.
-حیدری، ف. رستگاریان، ز. و کیانی، ا.، (1392)، "نقش مدیریت شهری در کنترل ترافیک و ارایه راهکارهایی برای رفع موانع و چالش­های ناشی از آن"، معماری و شهرسازی و توسعه پایدار.
-مدقالچی، ع. و عباسی، و.، (1393)، "بررسی اثر پذیری دوربین­های کنترل سرعت ثابت در تغییر رفتار رانندگان
با استفاده از روش آماری سری­های زمانی بر روی داده­های دستگاه"، نخستین همایش سیستم­های حمل و نقل هوشمند جاده­ای.
-Bain, R., (2001), “Moveable barrier technology-the key to the dynamic highway?, Traffic Engineering+ Control”, 42(10), pp.340-342.‏
-Berg, K., Anderson, D., & Eixenberger, D., (2010), “Evaluation of Movable Barrier in Construction Work Zones”, (No. UT-10.02).‏
-Cherry, Steve, (2011), “A Comparison of Non-traditional Intersection Designs Using Microscopic Simulation”, Transportation Research Board 90th Annual Meeting.
-Fitzgibbon, J. J., Gavel, A., & Gioia, W., (2006), “U.S. Patent No. 7,138,912. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office”.‏
-Giuffrè, O., Granà, A., Mauro, R., Silva, A. B., & Chiappone, S., (2015), “Developing passenger car equivalents for freeways by micro simulation”, Transportation Research Procedia, 10, 93-102
-HCM 2000, highway capacity manual, (2000), Washington, D.C. Transportation Research Board.
-Huanyun Zhou, Fei Huang, (2013), “Development of traffic safety evaluation method based on simulated conflicts at signalized intersections”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 96 (2013) pp.881 – 885, 13th COTA International Conference of Transportation Professionals (CICTP 2013).
-J. C. Medina, A. Hajbabaie, and R. F. Benekohal, (2010), "Arterial traffic control using reinforcement learning agents and information from adjacent intersections in the state and reward structure", presented at the 13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), Funchal.
-Jin, M., Lee, S., Park, W., & Park, I., (2017), “Safety Performance Evaluations for the Vehicle Based Movable Barriers Using Full Scale Crash Tests”, In MATEC Web of Conferences, Vol. 124, pp. 04002.
-Kapil Singh, Akhil Khajuria, (2013), “A Review on Simulation of Traffic Control”, International Journal of Transportation and Advanced Engineering, 129(2), pp.186-195.
-Keller, R. R., (2012), “U.S. Patent No. 8,207,818. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office”.‏
-Rodriguez, Y., & Garcia, B. L., (2013), “U.S. Patent No. 8,542,093”, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.‏
-Ross, Jr., Hayes E., (1989), "Evaluation of movable barrier for separating contraflow lanes from freeway lanes", (PDF), State Department of Highways and Public Transportation, District 18, Dallas. Texas Transportation Institute, Texas A&M University, Retrieved 14 June 2016.
-Satterfield, C., (2001), “Moveable Barrier Solves Work-Zone Dilemma”, Public Roads, 65(1), pp.26-29.‏
-Schwietering, C., & Feldges, M., (2016), “Improving traffic flow at long-term roadworks”, Transportation research procedia, 15, pp.267-282.‏
-Schwietering, C., & Feldges, M., (2016), “Improving traffic flow at long-term road works, Transportation research procedia, 15, pp.267-282.‏
-Skowronek, D. A., Ranft, S. E., & Cothron, A. S., (2002), “An evaluation of Dallas area HOV lanes, year 2002 ,Vol. 4961, No. 2, Texas Transportation Institute, Texas A & M University System.‏