تعیین عوامل موثر بر توزیع سفرهای تفریحی و فرهنگی در کلان شهرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری و حمل ونقل، دانشکده عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد‌یار، گروه راه و ترابری و حمل ونقل، دانشکده عمران ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از اساسی ترین تاثیر مسائل اجتماعی در یک جامعه بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی درنحوه توزیع سفرهای فرهنگی و تفریحی می باشد. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان کلان شهر تهران می باشد. حجم نمونه برای جامعه آماری نامحدود، 850 نفر محاسبه گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه می باشد و با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات جمع آوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. و همچنین به بررسی نقش عوامل موثر بر توزیع سفرهای تفریحی و فرهنگی با تحلیل عاملی با آزمون KMO پرداخته شد. که در این توزیع سفر تاثیر عواملی همچون اینترنت، خانواده، دوستان و همکاران مورد بررسی قرار گرفته شد. به بررسی عامل هایی از جمله سن، خانواده، همکاران، حتی تبلیغات و محیط مراکز تفریحی و فرهنگی بررسی شد. نتایج نشان داد، بیشترین رنج سنی مراجعه کننده بین 40-20 سال بوده و یا بیشتر مراجعه کننده‌ها کارمند بوده‌اند و همه عامل ها دارای پایایی بالایی هستند. با در نظر گرفتن این نکته،دیگر مورد قابل توجه ‌این است که سن، تحصیلات، شغل، جنسیت، تاثیری بر انتخاب مراکز تفریحی و فرهنگی نداشته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the factors affecting the distribution of recreational and cultural trips in metropolitan areas

نویسندگان [English]

  • Zahra Mansouri 1
  • Alireza Sarkar 2
1 M.Sc., Student, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

یکی از اساسی ترین تاثیر مسائل اجتماعی در یک جامعه بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی درنحوه توزیع سفرهای فرهنگی و تفریحی می باشد. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان کلان شهر تهران می باشد. حجم نمونه برای جامعه آماری نامحدود، 850 نفر محاسبه گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه می باشد و با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات جمع آوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. و همچنین به بررسی نقش عوامل موثر بر توزیع سفرهای تفریحی و فرهنگی با تحلیل عاملی با آزمون KMO پرداخته شد. که در این توزیع سفر تاثیر عواملی همچون اینترنت، خانواده، دوستان و همکاران مورد بررسی قرار گرفته شد. به بررسی عامل هایی از جمله سن، خانواده، همکاران، حتی تبلیغات و محیط مراکز تفریحی و فرهنگی بررسی شد. نتایج نشان داد، بیشترین رنج سنی مراجعه کننده بین 40-20 سال بوده و یا بیشتر مراجعه کننده‌ها کارمند بوده‌اند و همه عامل ها دارای پایایی بالایی هستند. با در نظر گرفتن این نکته،دیگر مورد قابل توجه ‌این است که سن، تحصیلات، شغل، جنسیت، تاثیری بر انتخاب مراکز تفریحی و فرهنگی نداشته است

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution of Recreational
  • Cultural and Recreational Trips
  • Social Media
- اسدی، ش. و محمدی، م.، (1397)، "بررسی اثربخشی تبلیغات دیداری بر انتخاب شهرستان رامسر به عنوان مقصد گردشگری"، نشریه گردشگری شهری.
- جعفری، ر. عزیزی، م. و نوبخت حقیقی، م.ب.، (1393)، "بررسی عوامل اثرگذار بر فرهنگ تئاتر و تعیین جایگاه آن در اوقات فراغت اقشار مختلف شهر تهران"، نشریه راهبرد اجتماعی فرهنگی.
- محسنی، م.، (1380)، "جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی".
- دوران، ب.، (1381)، "تاثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی"، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مدرس.
-خاکی، غ.ر.، (1389)، "روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب، چاپ پنجم".
- ازکیا، م.، (1382)، "روش­های کاربردی تحقیق، نشر نی".
- سید حسینی، س.م.، (1389)،  برنامه­ریزی مهندسی
حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد.
-Buhalis, D., (2000), “Marketing the competitive destination of the future”, Tourism management, 21(1), pp. 97-116.
-Bowman, J.L. and Ben-Akiva, M.E., (2001), “Activity-based disaggregate travel demand model system with activity schedules”, Transportation research part a: policy and practice, 35(1), pp. 1-28.
-Rasouli, S. and H. Timmermans, (2014), “Activity-based models of travel demand: promises, progress and prospects”, International Journal of Urban Sciences, 18(1), pp. 31-60.