تحلیل خوشه بندی رانندگان درون شهری مبتنی بر رفتار ریسک پذیری و جرائم رانندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه حمل‌و‌نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آتاتورک، ارزروم، ترکیه

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران‌، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد، گروه حمل‌و‌نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آتاتورک، ارزروم، ترکیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر در ابتدا ارزیابی ارتباط رفتار ریسک پذیری رانندگان و جرائم رانندگی از میان رانندگان 20 استان کشور ایران با استفاده از پرسشنامه های خوداظهاری رفتاری و مهارتی رانندگی مبتنی بر خصوصیات جمعیت شناسی، رفتاری ریسک پذیری، عادت ها و اطلاعات ایمنی رانندگان می باشد. سپس، ارزیابی ارتباط رفتار ریسک پذیری رانندگان و جرائم مرتبط با استفاده از آزمون های آماری نظیر کای‌اسکوئر، کروسکال –والیس و یومن ویتنی است. درنهایت ارائه مدل خوشه بندی رانندگان مبتنی بر ارتباط رفتار ریسک پذیری رانندگان و جرائم رانندگی نشان داده می شود به طوری که در این تحلیل رانندگان با این اعتقاد و تفکر که افزایش جریمه ها آیا موجب کاهش تصادفات گردیده است؟ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که رانندگان بر اساس خصوصیات رفتار ریسک پذیری و پذیرش خطر با استفاده از مدل خوشه بندی کی-میانگین به چهار خوشه طبقه بندی شدند، به طوری که خوشه های 1، 2، و 3 به ترتیب به گروه هایی نسبتاً پرریسک، کم ریسک، ایمن و خوشه چهارم به گروه ناایمن یا پرریسک نام گذاری شدند. خوشه‌های 3، 2 و 1 به ترتیب موافق تأثیر جریمه ها به تعداد تصادفات، در حالی که خوشه چهارم مخالف این تأثیر بود. خصوصیات خوشه ایمن بر اساس ارتباط ریسک پذیری رانندگان و جرائم رانندگی بدین صورت بود که رانندگان در این گروه از خوشه، در هر زمانی به قوانین راهنمایی و رانندگی دقت می کردند، در تقاطع ها عبور قانونی خود را به دیگران واگذار می کردند، در هر زمانی به علائم راهنمایی و رانندگی دقت می کردند، موقع نزدیک شدن به تقاطع و دیدن چراغ زرد ایستادند و از وسیله نقلیه در حال حرکت در سربالایی با سرعت کم سبقت نگرفتند. در حالی‌که خصوصیات رفتاری افراد خوشه چهارم برعکس این خوشه ایمن بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Clustering analysis of urban drivers regarding drivers' risk-taking behavior and driving fines

نویسندگان [English]

  • Hojat Nikakhtar 1
  • Hamid Shirmohammadi 2
  • Ahmet Tortum 3
1 Ph. D., Grad., Department of Transportation, Department of Civil Engineering, Ataturk University, Erzurum, Turkey.
2 Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Professor, Department of Transportation, Department of Civil Engineering, Ataturk University, Erzrum, Turkey.
چکیده [English]

The aim of the present study is firstly to evaluate the relationship between drivers' risk-taking and driving offenses among drivers in 20 provinces of Iran using a survey based on a questionnaire study regarding demographic characteristics, risk-taking behavior, habits and safety information of drivers. Then, the relationship between drivers' risk-taking and related offenses is assessed using statistical tests such as Chi-square, Kruskal-Wallis, and U-Mann-Whitney. Finally, K-means clustering analysis is taken into consideration based on the relationship between drivers' risk-taking and driving offenses. In addition, the responses of drivers through increasing fines have been studied? Whether or not drivers agree or disagree has led to the classification of their behavioral characteristics and risk-taking behavior. Therefore, results showed that drivers were classified into four clusters based on behavioral characteristics in risk-taking and risk acceptance using the K-means clustering analysis. Clusters 1, 2, and 3 were named relatively high-risk, low-risk, and safe groups, respectively, and cluster 4 was named unsafe or high-risk group. Thus, clusters 3, 2 and 1 agreed on the effect of fines on the number of accidents, while clusters 4 opposed this effect, respectively. The safe cluster characteristics could be expressed as follows: At any time, drivers were careful about driving rules. At crossroads, they followed the right of way for others. At any time, they paid attention to driving traffic signs. When they approached the crossroad and saw the yellow lights, they stopped and they did not overtake the vehicle moving uphill. However, in the fourth cluster or unsafe cluster, the behavioral characteristics were totally contrary to the safe cluster's drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drivers'؛ Risk Taking behavior
  • Chi-square Test
  • Mann-Whitney U Test
  • Kruskal-Wallis Test
  • K-means Clustering Analysis
-حسن­پور، ش.، جدغریب، ر.، (1394)، "ارزیابی و تحلیل روابط عوامل انسانی مؤثر بر میزان ریسک رانندگان درون شهری (مطالعه موردی: شهر بروجرد)،" چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
-رضا پاک­گوهر، ع.، کاظمی، م.، (1391)، "تعیین تأثیر
مؤلفه­های خطای رانندگی در شدت تصادفات"، فصلنامه علمی راهور، شماره سوم، ص. 102-57.
-زنگی­آبادی، ع.، شیران، غ.، گشتیل، خ.، (1391)، "بررسی علل تصادفات در بزرگرا ه­ها) مورد مطالعه: بزرگراه­های درون شهری اصفهان"، فصلنامه علمی ترویجی راهور،
شماره هفتم، ص. 57-37.
-شاکری­نیا، ا.، محمد­پور، م.، (1389)، "رابطه­ی ویژگی­های شخصیتی، سلامت روان و پرخاشگری با عادات رانندگی در رانندگان پر­خطر"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، سال هجدهم، شماره سوم،
ص. 233-225.
-شفیعی­نیک آبادی، م.، حکاکی، ا.، (1397)، " مدل پویای عوامل انسانی و وسیله نقلیه مؤثر بر تصادفات ترافیکی منجر به جرح و فوت در شهر تهران"، پژوهشنامه حمل­و­نقل. http://www.trijournal.ir/article_65099.html
-شیخ­الاسلامی، ع.، ایازی، ا.، اکبری، ه.، سلیمانی­ورکی، م.، (1398)،"مدل سازی تخلفات رانندگان تاکسی های درون شهری با استفاده از مشخصه های راننده"، پژوهشنامه حمل و نقل. https://www.trijournal.ir/article_90159.html
-شیرمحمدی، ح.، حدادی، ف.، سیدنجیب، ا.، (1397)، "تحلیل و اولویت بندی شدت قطعات حادثه خیز جاده ای بر اساس مدل قطعه­بندی دینامیکی موجکی و مدل علت گرا (مطالعه موردی: محور خوی – ایواوغلی)، پژوهشنامه
حمل­و­نقل. http://www.trijournal.ir/article_81950.html
-طبیبی، ز.، هاشمی چهنویی، س.ه.، (1393)، "پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز"، پژوهش­های روانشناسی اجتماعی، سال چهارم، شماره سیزدهم،
ص. 47-60.
-فاروقی، ف.، (1393) ، "توسعه ترابری اجتماعی و پیش بینی آتی سوانح جاده­ای کشور"، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل­.
-فیروزجائیان، ع.ا.، توکلی، ج.، (1395)، "تحلیل جامعه شناختی قانون‌گریزی در رانندگی‌ با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر نکا)"، پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره دوم،
ص. 40-25.  
-مافی، ع.ا.، قنبری، م.، حسین­زاده، ع.، (1394)، "تأثیر اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی بر مخاطرات انسانی تصادفات در جاده‌های برون شهری استان خراسان شمالی"، پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره سوم، ص. 68-51.
-Afandizadeh, S., Hassanpour, S., (2020), "Evaluating the Effect of Roadway and Development Factors on the Rural Road Safety Risk Index", Advances in Civil Engineering.
-Alan, C. E., Wayne, A. W., (2007), ''Statistical Analysis Quick Reference Guidebook''.
-Alavi, S.S., Mohammadi, M. R., Souri, H., Kalhori, S. M., Jannatifard, F., Sepahbodi, G., (2017),'' Personality, driving behavior and mental disorders factors as predictors of road traffic accidents based on logistic regression,'' Iranian journal of medical sciences, 42(1), 24.
-Aljofey, A.M., Alwagih, K., Thamar, Y., (2018),'' Analysis of accident times for highway locations using K-means clustering and decision rules extracted from decision trees,'' International Journal of Computer Applications Technology and Research, 7(01), pp. 001-011.
-Al-Tmeemy, S.M.H., Abdul-Rahman, H., Harun, Z., (2012), ''Contractors' perception of the use of costs of quality system in Malaysian building construction projects,'' International Journal of Project Management, 30(7), pp. 827-838.
-Budiawan, W., Purwanggono, B., (2018),
''­Clustering Analysis of Traffic Accident in Semarang City'', In E3S Web of Conferences Vol. 73, pp. 12001.
-Coogan, M.A., Campbell, M., Adler, T. J., Forward, S., & Assailly, J. P., (2011), ''Latent Class Cluster Analysis of Driver Attitudes Towards Risky Driving in Northern New England: Is There a Rural Culture of Unsafe Driving Attitudes and Behavior,'' In 90th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC.
-Elander, J., West, R., French, D., (1993), ''Behavioral correlates of individual differences in road-traffic crash risk: an examination of methods and findings'', Psychological bulletin, 113(2), pp.279.
-Elvik, R., Vaa, T., Hoye, A., Sorensen, M. (Eds.)., (2009), ''The handbook of road safety measures. Emerald Group Publishing,''
-Erdogan, S., (2009), ''Explorative spatial analysis of traffic accident statistics and road mortality among the provinces of Turkey,'' Journal of safety research, 40(5), pp. 341-351.
-Han, J., Pei, J., Kamber, M., (2011), ''Data mining: concepts and techniques,'' Third edition, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, pp. 83-124.
-Iversen, H.,Rundmo, T., (2004), ''Attitudes towards traffic safety, driving behaviour and accident involvement among the Norwegian public,'' Ergonomics, 47(5), pp. 555-572.
-Jadaan, K., Albeetar, N., Abuhalimeh, D., Naji, Y., (2021), ''Analysis of driver behavior in Amman using Manchester Driver Behavior Questionnaire,'' Acta Technica Jaurinensis.
-Johnson, R. A., Wichern, D. W, (2014),'' Applied multivariate statistical analysis,'' (Vol. 6). London, UK:: Pearson.
-Jolliffe, I. T., Cadima, J., (2016), ''Principal component analysis: a review and recent developments,'' Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 374(2065), 20150202.
-Kaufman, L., Rousseeuw, P. J., (2009), ''Finding groups in data: an introduction to cluster analysis,'' Vol. 344, John Wiley & Sons.
-Knoop, V.L., Keyvan-Ekbatani, M., de Baat, M., Taale, H., Hoogendoorn, S.P., (2018),'' Lane change behavior on freeways: an online survey using video clips'', Journal of Advanced Transportation.
-Lucidi, F., Mallia, L., Lazuras, L., Violani, C., (2014), ''Personality and attitudes as predictors of risky driving among older drivers'', Accident Analysis & Prevention, 72, pp. 318-324.
-Martinussen, L. M., Møller, M., Prato, C. G., (2014), ''Assessing the relationship between the Driver Behavior Questionnaire and the Driver Skill Inventory: Revealing sub-groups of drivers,'' Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 26,
pp. 82-91.
-Nordfjærn, T., Jørgensen, S. H., Rundmo, T., (2010), ''An investigation of driver attitudes and behaviour in rural and urban areas in Norway,'' Safety science, 48(3), pp. 348-356.
-Older, S. J.,  Spicer, B. R., (1976), ''Traffic conflicts a development in accident research'', Human factors, 18(4), pp. 335-350.
-Park, J., Lee, S., Oh, C., Choe, B., (2021),
''A data mining approach to deriving safety policy implications for taxi drivers'', Journal of safety research, 76, pp. 238-247.
-Parker, D., Lajunen, T., Stradling, S., (1998),''Attitudinal predictors of interpersonally aggressive violations on the road'', Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 1(1), pp. 11-24.
-Parker, D., Manstead, A. S., Stradling, S. G., Reason, J. T., Baxter, J. S., (1992), ''Intention to commit driving violations: An application of the theory of planned behavior'', Journal of applied psychology, 77(1), 94.
-Peden, M., Scurfield, R., Sleet, D., Mathers, C., Jarawan, E., Hyder, A. A., ..., Jarawan, E., (2004), ''World report on road traffic injury prevention. World Health Organization''.
-Qin, Y., Xiong, J., Zhu, X., Li, J., (2011), ''Safety Assessment of Driver Overtaking Behavior on Two-Lane Highways'', In ICCTP 2011: Towards Sustainable Transportation Systems, pp. 1842-1853.
-Ramli, M. I., Yatmar, H., Hustim, M., Bellani, E., (2019), ''Study On Speeding Behaviour of Driver’s Motor Vehicles to Traffic Accident Risk in national Road in Makassar City,'' Journal of Indonesia Road Safety, 2(3), pp. 159-170.
-Rolison, J. J., Regev, S., Moutari, S., Feeney, A., (2018), ''What are the factors that contribute to road accidents? An assessment of law enforcement views, ordinary drivers’ opinions, and road accident records,'' Accident Analysis & Prevention, 115, pp. 11-24.
-Shirmohammadi, H., Hadadi, F., Saeedian, M, (2019), ''Clustering analysis of drivers based on behavioral characteristics regarding road safety,'' International Journal of Civil Engineering, 17(8), pp. 1327-1340.
-Tabibi, Z., Borzabadi, H.H., Stavrinos, D., Mashhadi, A., (2015), ''Predicting aberrant driving behaviour: The role of executive function'', Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, 34,
pp. 18-28.
-Tan, P. N., Steinbach, M.,  Kumar, V., (2013), ''Data mining cluster analysis: basic concepts and algorithms'', Introduction to data mining, pp. 487-533.
-Tavakoli Kashani, A., Nazari, N., Amirifar, S., Afshar, A., (2021), ''Attitude to Speeding in Iran: Identifying Drivers Characteristics'', International Journal of Transportation Engineering.
Doi: 10.22119/ijte.2021.288100.1574.
-Topolšek, D., Babić, D., Fiolić, M., (2019), The effect of road safety education on the relationship between Driver’s errors, violations and accidents: Slovenian case study,'' European transport research review, 11(1), pp. 1-8.
-Ulleberg, P., Rundmo, T. (2003), ''Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behaviour among young drivers,'' Safety science, 41(5),
pp. 427-443.
-Vereeck, L., Vrolix, K., (2007), ''The social willingness to comply with the law: The effect of social attitudes on traffic fatalities,'' International Review of Law and Economics, 27(4), pp. 385-408.
-Zumbo, B. D., Gadermann, A. M., Zeisser, C., (2007), ''Ordinal versions of coefficients alpha and theta for Likert rating scales,'' Journal of modern applied statistical methods, 6(1), 4.