بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از خدمات تاکسی اینترنتی اسنپ (مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سرویس تاکسی اینترنتی یکی از خدمات جدید در حوزه‌ی تجارت الکترونیک است. ظهور این نوع از خدمات آنلاین باعث کاهش استفاده‌ی افراد از سرویس تاکسی سنتی شده و روز به روز بر تعداد کسانی که از تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنند، افزوده می‌شود. شرکت اسنپ در ایران به عنوان یکی از فعالان موفق در این حوزه، توانسته مشتریان زیادی را در کلانشهر تبریز که جامعه‌ی مورد مطالعه‌ی ما می‌باشد، جذب نماید. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری عواملی چون قیمت، امنیت، کیفیت، در دسترس بودن، کاربرپسندی اپلیکیشن و رفتار راننده بر عامل رضایت مشتریان از این سرویس، صورت گرفت. در این پژوهش، شیوه‌ی گردآوری اطلاعات بر پایه‌ی روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه می‌باشد. تعداد 385 نفر از مشتریان خدمات سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ از طریق نمونه‌گیری تصادفی در کلانشهر تبریز انتخاب شده‌اند. جهت بررسی اعتبار پایایی پرسشنامه از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتیجه‌ی مطلوب بالای 7/0 به‌دست آمد. همچنین داده‌های به ‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به فرضیه‌های مطرح شده در این تحقیق، مشخص شد که متغیر امنیت با ضریب 13/0، کیفیت 14/0، رفتار راننده 29/0، کاربرپسندی اپلیکیشن 14/0، قیمت 16/0 و در دسترس بودن با ضریب 31/0، بر رضایت‌مندی مشتریان از این خدمات تاثیرگذار هستند. با توجه به نتایج حاصل شده در این تحقیق، می‌توان این موضوع مهم را در نظر گرفت که عملکرد شرکت اسنپ در حوزههای مورد بررسی به حد مطلوب نرسیده است و توجه هر چه بیشتر شرکت اسنپ به مولفه‌های بررسی شده ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Customer Satisfaction with Snap Internet Taxi Services (Case study: Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Alireza Tamizi 1
  • Sholeh Nahavandi 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Payam Noor, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Grad., Department of Economics, Payam Noor, Tehran, Iran.
چکیده [English]

ABSTRACT

Internet Taxi Service Is One Of The New Services In The Field Of E-Commerce. The Emergence Of This Type Of Online Service Reduces People's Use Of Traditional Taxi Services And Increases The Number Of People Using Internet Taxis. Snap Company In Iran As One Of The Successful Activists In This Field, Has Been Able To Attract Many Customers In Tabriz Metropolis, Which Is Our Studied Community. The Purpose Of This Study Was To Investigate The Influence Of Factors Such As Price, Security, Quality, Availability, Application Usability And Driver Behavior On Customer Satisfaction. In This Research, The Method Of Data Collection Is Based On Descriptive-Survey Method And Questionnaire. A Total Of 385 Customers Of Snap Internet Taxi Service Were Selected By Random Sampling In Tabriz Metropolis. Cronbach's Alpha Test Was Used To Assess The Reliability Of The Questionnaire, With A Desirable Result Above 0.7. The Data Were Analyzed Using SPSS And Smartpls Software. According To The Hypotheses Presented In This Study, It Was Found That Security Variable With Coefficient Of 0.13, Quality Of 0.14, Driver Behavior Of 0.29, Application Usability 0.14, Price Of 0.16 And Availability With Coefficient 0.31, Affect Customer Satisfaction With These Services.

Keywords: Customer Satisfaction, Internet Taxis, Snap

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Satisfaction
  • Internet Taxis
  • Snap
-اسدی، ح.، (۱۳۹۵)،"بررسی تاثیر ارایه کیفیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر رضایت مشتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد"، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
-آمار ارائه شده در رابطه با تاکسی­های شهر تبریز"، از وب سایت: http://taxi.tabriz.ir.
-تاجزاده نمین، ا.، و اعتمادی، گ.ن.، (1391)، "عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی کاربران اینترنتی داخل کشور نسبت
به وبسایت دفاتر خدمات مسافرتی"، فصلنامه علمی پژوهشی، مطالعات جهانگردی سال هفتم شماره 16، پاییز و زمستان 115.
-صنایعی، ع و جوکار، ع.ا (2013)، "بررسی رابطه‌ی بین آگاهی و تداعی برند با رضایت مشتریان براساس مدل آکر (مطالعه موردی : بیمه ایران در شهر مشهد)"، پایان‌نامه کارشناسی‌‌ ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربت جام.
-خاکی، غ.ر.، (1390)، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، تهران: نشر بازتاب.
-الوانی، م و سعیدپناه، م (1393)، "بررسی عوامل موثر
بر پذیرش خدمات تاکسی بر خط توسط مصرف کنندگان (مورد مطالعه: شرکت­های اسنپ و تپ سی)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
-قرهچه، م. و همکاران (۱۳۹3)، "وضعیت استارت آپ‌ها
در ایران و جهان"، مرکز ملی فضای مجازی.
-حسینی، ا. و همکاران (1393)، "مطالعه­ی عوامل مؤثر
بر وفاداری مشتریان سرویس­های رایانامه"، تحقیقات بازاریابی نوین جلد 8، شماره­ی 8.
-دهدشتی شاهرخ، ز. و همکاران، (۱۳۹۴)، "تأثیر نیازهای خودتعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن‌ها با تأکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرف‌کننده از برند"، فصلنامه مدیریت برند. شماره سوم. ص.113-93.
-جوینده، آ، پیدایی، م. (1392)، "بررسی عوامل موثر
بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک تجارت در شهر تهران، مدیریت فناوری اطلاعات"، سال پنجم، شماره­ی 2.
-شیخ الاسلامی فراهانی، ف.، (1397)، "تاثیر برندسازی استارت­آپ­ها در وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان شرکت اسنپ)"، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان البرز واحد کرج.
-­Abdirahman A.Hussein, (2011), “Service Quality Practices And Customer Satisfaction In Taxi Companies In Nairobi".
-­Carlson, J. and O’Cass, A., (2010), “Exploring the relationships between eservice”.
-­Chung, S., & Park, J., (2017), “The influence of brand personality and relative brand identification on brand loyalty in the European mobile phonemarket”, Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration.
- Churchil, G. A. and Supernant C., (1982), “An Investigation in to Determinants of Customer Satisfaction Journal of Marketing Research”.
-­Cyr, Dianne, Hassanein, Khaled, Head, Milena and Ivanov, Alex, (2007), “The role of social presence in establishing loyalty in e- Service environments, interacting with Computers”.
- Friedrich Greiner, orderd Diamler Victoria motorized cab, from https://www.daimler.com/company/tradition/daimler-taxis/landaulet.html.
-­Garret Camp Uber Co-Founder, from https://www.fin24.com/Opinion/book-review-behind-the-uber-success-story-20170817.
-­Goldfarb, Avi, Tucker, Catherine, (2013), “Why Managing Consumer Privacy Can Be an Opportunity”.
- Goles, T., Lee, S.J., Rao, S.V. and Warren, J., (2009­), “Trust violations in electronic commerce: customer concerns and reactions. Journal of Computer Information Systems”.
- Hamilton, R., & Chernev, A., (2013), “Low prices are just the beginning: Price image in retail management, American Marketing Association”.
-­Harrison. A., Walker, L. J., (2001), “The measurement of word of-mouth communication and an investigation of service quality and customer commitment as potential antecedents, Journal of service research”.
-­Jolly, D. & Scott, M., (2014), “France Says It Will Ban Uber’s Low-Cost Service in New Year”, www.nytimes.com Retrieved 16 November 2015, from http://www.nytimes.com/2014/12/16. business/international /france-says-it-will-ban-ubers-low-cost-service-in-new-year.html.
-­Kane, T., (2010), “The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction. Kauffman Foundation Research Series: Firm Formation and Economic Growth”.
-­Kiran Sharma, Saptarshi Das., (2009), “Service Quality and Customer Satisfaction - With Special focus on the Online Cab Industry in India”.
-­Kishore Kumar, Ramesh Kumar, (2012), “Influencing the Consumers in Selection of Cab Services”.
-­Lam, S.K. (2012), “Identity-motivated marketing relationships: research synthesis, controversies, and research agenda”, AMS Review 2(2–4), pp.72–87.
-­Zeng, H. & Wu, W., (2011), “Moderating effects of technology acceptance perspectives on e-service quality formation”, Evidence from airline websites in Taiwan, Expert Systems with Applications, 38(9),
pp.7766-7773.
18) Erikson, K., Kerem, K., Nilsson, D., (2005), “Customer acceptance of internet banking in Estonia”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 23, No.2, pp. 200-216.
19) Rasheed, Rukhsana, (2018), “Mobile APP-Based Taxi Services and Customer Satisfaction: An Empirical Review from Lahore City, Pakistan”, International Journal of Economics, Commerce and Management, Vol. VI, Issue 5, May.
- Ackaradejruangsri, Pajaree, (2015), “Insight on GrabTaxi: An Alternative Ride Service in Thailand”, Integrative Business and Economics.