توسعه مدل و نرم‌افزاری برای ارزیابی کارآیی گزینه های ترنزیشن چراغ‌های هماهنگ شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان،‌ ایران

چکیده

در چراغ‌های هماهنگ شده، ممکن است یک چراغ به دلیل زیاد بودن زمان عبورعابر پیاده، وجود چراغ اولویت دهی حمل و نقل همگانی، یا عبور وسایل نقلیه اضطراری، وارد ترنزیشن شود. در چنین شرایطی، چراغ سعی می کند هماهنگی مختل شده را با یکی از گزینه‌های ترنزیشن، به برنامه اصلی خود بازگرداند. چندین گزینه برای ترنزیشن وجود دارد، از جمله Dwell، Max Dwell، Add، Subtract و Short way. برای داشتن ابزار کمّی جهت تجزیه و تحلیل گزینه‌های مختلف ترنزیشن، در این مطالعه مدل‌های ریاضی روش‌های ترنزیشن توسعه یافته است. از آ‌ن‌جائی‌که استفاده از این مدل‌ها برای متخصصین ترافیک ساده نیست، این مدل‌های ریاضی در نرم‌افزاری به نام TOD (Transition Options Delays) پیاده سازی شدند، که به صورت آزاد در دسترس علاقه مندان به استفاده از آن است. با استفاده از این نرم‌افزار، طراحان چراغ به سادگی پارامترهای متداول زمان‌بندی مانند طول چرخه، حجم وسیله نقلیه و عابر پیاده و زمان مورد نیاز عبور عابر پیاده را وارد می‌کنند سپس این نرم‌افزار براساس تاخیر کلی بهترین گزینه ترنزیشن را پیشنهاد می‌دهد. انتظار می‌رود که مدل‌ها و نرم‌افزار ساخاته شده از آ‌ن‌ها پیشنهادات بهتری برای چراغ‌های هماهنگ شده ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Transition Options Delays Software for Efficiency Estimation of Transition Options

نویسنده [English]

  • Ali Gholami
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

At coordinated signals, a signal may go to transition due to oversized pedestrian timing, transit signal priority (TSP), or emergency vehicles. In these situations, a signal tries to bring back disrupted coordination to its original plan by a transition option. There are several options for transitions, including Dwell, Max Dwell, Add, Subtract, and Short way. To have a quantitative tool to analyze different transition options, mathematical models of transition methods were developed. Then the mathematical models of transition options were implemented into software called TOD (Transition Options’ Delays), which is an open-source program available for anyone who is interested in using it. With this software, practitioners simply input the common timing parameters such as cycle length, vehicle and pedestrian volume, and required pedestrian timing. The software will then give a recommendation based on the overall delay. The mathematical models and the related TOD software are expected to provide improved recommendations when dealing with pedestrian crossings at coordinated signal systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrian Timing Accommodation
  • Emergency Vehicle
  • Signal Coordination
  • Transition Methods
-Campos, E. M. M., (2021), “Minimizing Signal Transition Impact at Intersections Caused by Pedestrian Crossings”, (Doctoral dissertation, University of Nevada, Reno).
-Chowdhury, S. E. S., Stevanovic, A., & Mitrovic, N., (2019), “Estimating pedestrian impact on coordination of urban corridors”, Transportation research record, 2673(7), pp.265-280.
-Cohen, D., Head, L., & Shelby, S. G., (2007), “Performance analysis of coordinated traffic signals during transition”, Transportation research record, 2035(1), pp.19-31.
-Gavric, S., Sarazhinsky, D., Stevanovic, A., & Dobrota, N., (2022), “Development and Evaluation of Non-Traditional Pedestrian Timing Treatments for Coordinated Signalized Intersections”, Transportation Research Record, 03611981221099913.
-He, Q., Head, K. L., & Ding, J., (2014), “Multi-modal traffic signal control with priority, signal actuation and coordination”, Transportation research part C: emerging technologies, 46, pp.65-82.
-Koonce, P., & Rodegerdts, L., (2008), “Traffic signal timing manual”, (No. FHWA-HOP-08-024), United States, Federal Highway Administration.
-Lee, J., & Williams, B. M., (2012), “Development and evaluation of a constrained optimization model for traffic signal plan transition”, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 20(1), pp.185-198.
-Lee, J. & Williams, B. M., (2011), “Fundamental insight into signal plan transition methods”, Journal of transportation engineering, 137(10), pp.676-686.
-Li, D., Song, Y., & Chen, Q., (2020), “Bilevel programming for traffic signal coordinated control considering pedestrian crossing”, Journal of advancedtransportation.
-Mao, D., (2015), “Pedestrian crossing caused signal transition study”, University of Nevada, Reno. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Civil and Environmental Engineering, University of Nevada, Reno.
-Parsonson, P. S., (1992), “Signal timing improvement practices (No. 172)”.
-Qin, X., & Khan, A. M., (2012), “Control strategies of traffic signal timing transition for emergency vehicle preemption”, Transportation research part C: emerging technologies, 25, pp.1-17.
-Shelby, S. G., Bullock, D. M., & Gettman, D., (2006), “Transition methods in traffic signal control”, Transportation research record, 1978(1), pp.130-140.
-Tian, Z., & Xu, F., (2006), “Modeling the effects of pedestrians on intersection capacity and delay with actuated signal control”, In Proc., 5th International Symposium on Highway Capacity.
-Tian, Z., (2004), “Pedestrian timing treatment for coordinated signal systems, Proceedings of International Conference on Traffic and Transportation Studies”.
-Tian, Z., Urbanik, T., Engelbrecht, R., and Balke, K., (2001), “Pedestrian timing alternatives and impacts on coordinated signal systems under split-phasing operations”, Transportation Research Record 1748, pp. 46-54.
-Tian, Z.Z., Urbanik, T., Kacir, K.K., Vandehey, M.A., and Long H., (2000), “Pedestrian timing treatment for coordinated signal systems”, Proc., 2nd International Conference on Transportation and Traffic Studies, Beijing, China, ASCE, pp. 533–540.
-Zhu, H., & Yang, X., (2019), “Analysis of Pedestrian-Crossing Speed Characteristics at Traffic Intersections”, In 19th COTA International Conference of Transportation Professionals.