مدل تشکیل زنجیره‌های‌ سفر با استفاده از برنامه‌های فعالیت خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه عمران - برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

برنامه فعالیت افراد و خصوصیات آنها در مدلهای حملونقلی و رفتارهای مربوط به سفر آنها نقش مهمی دارد و درنظر گرفتن افراد به صورت منفرد بدون لحاظ کردن نقش آنها در خانوار و تأثیرات سایر اعضای خانوار بر آنها از دقت و اعتبار مدلهای حملونقلی میکاهد. لذا در این مقاله دو مدل مجزا ساخته شد که در یکی از آنها فرد در قالب خانوار و در دیگری هر خانوار به عنوان واحد تصمیم گیرنده درنظر گرفته شدهاند. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش از پرسشگری خانوارهای واشنگتن بود . مدلها از نوع لوجیت چندجملهای ساخته شد که الگوی فعالیت روزانه افراد یک بار برای تشکیل زنجیره سفر افراد با استفاده از برنامه فعالیتهای خانوار و بار دیگر برای سفرهای اشتراکی خانوارها درنظر گرفته شد تا مطلوبیت گزینههای انتخابی ممکن برای هر فرد و خانوار محاسبه شده و با سایر گزینهها مقایسه گردد. مدل تشکیل زنجیره سفر با هفت هدف فعالیت "کار، تحصیل، همراهی (اسکورت)، کار شخصی (کار آزاد و کارهای مجازی با گوشی و اینترنت)، خرید، وعده غذایی و اجتماعی/تفریحی" و با متغیرهایی در دستهبندیهای "نوع افراد، گروه سنی، درآمد خانوار، ترکیبات خانواری، جنسیت/فرزند" و مدل دوم یعنی مدل سفرهای اشتراکی با سه نوع الگوی فعالیت "اجباری، غیراجباری و ماندن در خانه" و با درنظر گرفتن تعاملات اعضای خانوار در سه سطح "فردی، دو نفره و سه نفره" ساخته شده و در نهایت تأثیر متغیرها و مشخصههای فردی و خانواری در هر یک از این مدل-ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و ملاحظه گردید که در مدلها، هریک از این پارامترها به طرز قابل توجهی بر مطلوبیتها و انتخابهای افراد و خانوارها تأثیرگذار هستند. یقیناً این نوع نگرش تعاملی جدید در تعریف نقش خانوار، تأثیر قابل توجهی در واقعگرایانه بودن مدلها و در نتیجه پیشرفت و توسعه در مدلسازی و برنامهریزی حملونقل خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Formation of Trip Chains Using the Household Activity Plans

نویسندگان [English]

  • Shahriar Afandizadeh 1
  • Houria Ahmadi 2
  • Hamid Mirzahossein 3
1 Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 M.Sc., Student, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Civil - Transportation Planning, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Abstract

The activity plans of individuals and their characteristics play an important role in transportation models and realated travel behaviors. Therefore, considering people individually without taking into account their role in the household and the effects of other household members on them reduces the accuracy and validity of transportation models. Therefore, in this paper, two separate models were developed, in one of which the individual was in the form of a household, and in the other, each household was considered as a decision-making unit. The data used in this paper was from a Washington household survey. The models were the multinomial logit in which the daily activity patterns of individuals were once considered to form a trip chain of individuals using the household activity plans and again for shared trips of households to calculate the utility of possible choice options for each individual and household and compare them with other options. The trip chain formation model was built with seven activity objectives of "work, education, companionship (escort), personal work (self-employment and virtual work with phone and internet), shopping, food, and social/recreational" and variables in categories of "type of individuals, age group, household income, household composition, gender/child," and the shared trip model was built with three types of activity patterns of "work, education, companionship (escort), personal work (self-employment and virtual work with phone and internet), This kind of behavior in the home and with other people will definitely have a big effect on how realistic the models are and, as a result, on progress and growth in the transportation planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daily Pattern of Individuals
  • Household Activity Plan
  • Trip Chain
  • Shared Travel
  • Utility
-Becker, G. S., (1965), “A Theory of The Allocation of Time”, Economic Journal, Vol. 75, pp. 493-517.
-­Berkowitz, M. K., Gallini, N. T., Miller, E. J. And Wolfe, R. A., (1987), “Forecasting Vehicle Holdings and Usage with A Disaggregate Choice Model”, Journal of Forecasting, Vol. 6, No. 4, pp. 249-269.
-­Ben-Akiva, M. E. And Bowman, J. L., (1998), “Activity Based Travel Demand Model Systems”, Equilibrium and Advanced Transportation Modelling, Springer, Boston, pp. 27-46.
-­Bhat, C. R. And Koppelman, F. S., (1999), “Activity-Based Modeling of Travel Demand”, Handbook of Transportation Science, Spring, Boston, pp. 35-61., Springer, Boston.
-Bhat, C. R. And Pendyala, R. M., (2005), “Modeling Intra-Household Interactions and Group Decision-Making”, Transportation, Vol. 32, No. 5, pp. 443.
-Bradley, M. And Bowman, J., (2006), “SACSIM/05 Activity-Based Travel Forecasting Model For SACOG: Featuring DAYSIM—the Person Day Activity and Travel Simulator”, Technical Memo No. 4, Mode Choice Models, Sacramento Area Council of Governments (SACOG).
- Bradley, M., Bowman, J. L. and Griesenbeck, B., (2007), “Development and Application of the SACSIM Activity-Based Model System”, 11th World Conference on Transport Research Society.
-­Bradley, M., Bowman, J. L. And Griesenbeck, B., (2010), “SACSIM: An Applied Activity-Based Model System with Fine-Level Spatial and Temporal Resolution”, Journal of Choice Modelling, Vol. 3, No. 1, pp. 5-31.
-Carver, A., Barr, A., Singh, A., Badland, H., Mavoa, S. And Bentley, R., (2019), “How Are the Built Environment and Household Travel Characteristics Associated with Children's Active Transport in Melbourne, Australia?”, Journal of Transport and Health, Vol. 12,
pp. 115-129.
-Chen, Y. J. And Akar, G., (2017), “Using Trip Chaining and Joint Travel as Mediating Variables to Explore the Relationships Among Travel Behavior, Socio-Demographics, And Urban Form”, Journal of Transport and Land Use, Vol. 10, No. 1, pp. 573-588.
-Chu, Z., Cheng, L. And Chen, H., (2012),
“A Review of Activity-Based Travel Demand Modeling”, 12 COTA International Conferences of Transportation Professionals, American Society of Civil Engineers, Transportation Research Board.
-Ferdous, N., Bhat, C., Vana, L., Schmitt, D., Bowman, J. L., Bradley, M. And Pendyala, R. (2011), “Comparison of Four-Step Versus Tour-Based Models in Predicting Travel Behavior Before and After Transportation System Changes–Results Interpretation and Recommendations”, Ohio Department of Transportation, Ohio, EEUU.
-Gliebe, J. P. And Koppelman, F. S., (2002),
“A Model of Joint Activity Participation between Household Members”, Transportation, Vol. 29, No. 1, pp. 49-72.
-Gupta, S. And Vovsha, P., (2013), “A Model for Work Activity Schedules with Synchronization for Multiple-Worker Households”, Transportation, Vol. 40, No. 4, pp. 827-845.
-Hamad, K. And Obaid, L., (2022), “Tour-Based Travel Demand Forecasting Model for A University Campus”, Transport Policy,
Vol. 117, pp. 118-137.
-Ho, C. And Mulley, C., (2015), “Intra-Household Interactions in Tour-Based Mode Choice: the Role of Social, Temporal, Spatial and Resource Constraints”, Transport Policy, Vol. 38, pp. 52-63.
-Kapur, A. And Bhat, C. R., (2007), “Modeling Adults' Weekend Day-Time Use by Activity Purpose and Accompaniment Arrangement”, Transportation Research Record, Vol. 2021, No. 1, pp. 18-27.
-Kato, H. And Matsumoto, M., (2009), “Intra-Household Interaction in A Nuclear Family: A Utility-Maximizing Approach”, Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 43,
No. 2, pp. 191-203.
-­Khan, N. A., Shahrier, H. And Habib, M. A., (2021), “Validation of An Activity-Based Travel Demand Modeling System”, Transportation Letters, pp. 1-15.
-­Mcfadden, D., (1974), “The Measurement of Urban Travel Demand”, Journal of Public Economics, Vol. 3, No. 4, pp. 303-328.
-­Miller, E. J., Roorda, M. J. And Carrasco, J. A. (2005), “A Tour-Based Model of Travel Mode Choice”, Transportation, Vol. 32, No. 4, pp. 399-422. 
-Miller, E. J., Vaughan, J., King, D. And Austin, M., (2015), “Implementation of A Next Generation Activity-Based Travel Demand Model: The Toronto Case”, Presentation at The Travel Demand Modelling and Traffic Simulation Session of the 2015 Conference of The Transportation Association of Canada.
-­Nayak, S. And Pandit, D., (2022), “Activity-Based Model: Requisite for A New Travel Demand Forecasting Approach for India”, Proceedings of The Fifth International Conference of Transportation Research Group of India, Springer, Singapore.
-Rahmati, Y. And Samimi, A., (2021), “Escort Patterns in Dual-Worker Households with Students”, Journal of Soft Computing in Civil Engineering, Vol. 5, No. 1, pp. 62-79.
-Rich, J., Prato, C. And Daly, A., (2010), “Activity-Based Demand Modelling on A Large Scale: Experience from The New Danish National Model”, European Transport Conference (ETC), Glasgow Oct.
-Roorda, M., Miller, E. J. And Kruchten, N., (2006), “Incorporating Within-Household Interactions into Mode Choice Model with Genetic Algorithm for Parameter Estimation”, Transportation Research Record, Vol. 1985, No. 1, pp. 171-179.
-­Schneider, F., Ton, D., Zomer, L. B., Daamen, W., Duives, D., Hoogendoorn-Lanser, S. And Hoogendoorn, S., (2021), “Trip Chain Complexity: A Comparison Among Latent Classes of Daily mobility patterns”, Transportation, Vol. 48, No. 2, pp. 953-975.
-­Sifringer, B., Lurkin, V. And Alahi, A., (2020), “Enhancing Discrete Choice Models with Representation Learning”, Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 140, pp. 236-261.
-Srinivasan, S. And Bhat, C. R., (2005), “Modeling Household Interactions in Daily In-Home and Out-Of-Home Maintenance Activity Participation”, Transportation, Vol. 32, No. 5, pp. 523-544.
-Timmermans, H., Borgers, A., Van Dijk, J. And Oppewal, H., (1992), “Residential Choice Behaviour of Dual Earner Households: A Decompositional Joint Choice Model”, Environment and Planning A,
Vol. 24, No. 4, pp. 517-533.
-Timmermans, H. J. And Zhang, J., (2009), “Modeling Household Activity Travel Behavior: Examples of State-Of-The-Art Modeling Approaches and Research Agenda”, Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 43, No. 2, pp. 187-190.
-Västberg, O. B., Karlström, A., Jonsson, D. And Sundberg, M., (2020), “A Dynamic Discrete Choice Activity-Based Travel Demand Model”, Transportation Science, Vol. 54, No. 1, Pp. 21-41.
-Wang, F. And Ross, C. L., (2018), “Machine Learning Travel Mode Choices: Comparing the Performance of An Extreme Gradient Boosting Model With A Multinomial Logit Model”, Transportation Research Record, Vol. 2672, No. 47, pp. 35-45.
-Yin, B. And Leurent, F., (2022), “What Are the Multimodal Patterns of Individual Mobility at The Day Level in The Paris Region? A Two-Stage Data-Driven Approach Based on the 2018 Household Travel Survey”, Transportation, pp. 1-30.
-Zhang, J., Timmermans, H. And Borgers, A. (2002), “Utility-Maximizing Model of Household Time Use for Independent, Shared, And Allocated Activities Incorporating Group Decision Mechanisms”, Transportation Research Record, Vol. 1807, No. 1, pp. 1-8.
-Zhang, J., Timmermans, H. J. And Borgers, A. (2005), “A Model of Household Task Allocation and Me Use”, Transportation Research Part B: Methodological, Vol. 39,
No. 1, pp. 81-95.