شناسایی و اولویت‌بندی طرح‌های حمل‌ونقل هوشمند در حوزه اینترنت نسل پنجم (5G)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهدی فسنقری*، استادیار، مرکز مطالعات راهبردی و اقتصاد دیجیتال، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نسل پنجم اینترنت (5G) در حال ظهوراست و هنوز به طور کامل پیاده سازی نشده‌است. اما، می‌توان انتظار داشت که اجرای برنامه‌های 5G مختلف، خدمات موجود را بهبود بخشد و خدمات جدید و نوآورانه‌تری را در سال‌های آینده ارائه دهد. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای آن، استفاده در حمل‌ونقل هوشمند به منظور ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات میان خودرو به خودرو، خودرو به عابرپیاده ، خودرو به زیرساخت (جاده) و خودرو به شبکه است که مزایای بسیاری از جمله بهبود ایمنی و همچنین کاهش تراکم ترافیک، کاهش مصرف سوخت و اثرات زیست محیطی را ارائه می‌دهد.لذا اتصال خودرو به همه‌چیز با رویکرد 5G به عنوان یک حوزه ارتباطی جدید نیاز به توجه و تمرکز بیشتری دارد، چرا که برای دستیابی به ایمنی جاده‌ای مطمئن و فعال کردن خدمات ارتباطی حیاتی، موارد استفاده‌ی متنوعی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، این مقاله با تاکید بر نسل پنجم اینترنت و با هدف شناسایی پروژه‌های حمل‌ونقل هوشمند مبتنی بر 5G به دنبال اولویت‌بندی این پروژه‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی می‌باشد. لذا پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌های مربوطه و تحلیل داده‌ها سه پروژه اتصال داده های وسایل نقلیه عمومی به نرم افزارهای کاربران، اتصال پلیس، اورژانس و .. به اطلاعات خوردوها و اتصال وضعیت خودروها به چراغ راهنمایی و رانندگی در اولویت قرار گرفتند که لازم است مدیران در تصمیم‌گیری درمورد پروژه‌های حمل‌ونقل هوشمند به آنها توجه کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing intelligent transportation projects in the field of fifth-generation wireless mobile communications (5G)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fasanghari 1
  • Mohammad Asarian 2
1 Assistant Professor, Strategic Studies and Digital Economics Center, ICT Research Institute (Iran Telecommunication Research Center (ITRC)), Tehran, Iran.
2 Ph.D., Student, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The fifth-generation wireless mobile communications (5G) is emerging and has not yet been fully implemented. However, the implementation of various 5G applications can be expected to improve existing services and provide new and more innovative services in the coming years. One of its primary uses is in intelligent transportation to establish communication and information transfer between Vehicle-to-Vehicle (V2V), Vehicle-to-Infrastructure (V2I), Vehicle-to-Pedestrian (V2P), and Vehicle-to-Network (V2N), which has many benefits such as improving safety and reducing traffic congestion. It also provides fuel consumption and environmental impact. Therefore, connecting the Vehicle to everything (V2X) with the 5G approach as a new communication field needs more attention and focus. To achieve safe road safety and activate vital communication services, it has a variety of uses that should be considered. Therefore, this article, emphasizing the 5G and identifying 5G-based intelligent transportation projects, aims to prioritize these projects using the analysis hierarchical process (AHP). Therefore, after collecting the relevant questionnaires and analyzing the data, the three projects of connecting public vehicle data to user software, connecting police, emergency, etc., to vehicle information, and connecting vehicle status to traffic lights were prioritized. Managers need to pay attention to them when deciding on intelligent transportation projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fifth-generation wireless mobile communications (5G)
  • Intelligent Transportation System (ITS)
  • Technology
-Al-Harbi, K. M. A. S., (2001), “Application of the AHP in project management”, International   Journal of project management, 19(1), pp.19-27.
-Ashraf, S. A., Blasco, R., Do, H., Fodor, G.,Zhang, C., & Sun, W., (2020), “Supporting vehicle-to-everything services by 5G new radio release-16 systems”, IEEE Communications Standards Magazine, 4(1), pp.26-32.
-Attaran, M., (2021), “The impact of 5G on the evolution of intelligent automation and industry digitization”, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, pp.1-17.
-Bolat, B., Çebi, F., Temur, G. T., & Otay, I. (2014), “A fuzzy integrated approach for project selection. Journal of enterprise information management”.
-Cao, H., Gangakhedkar, S., Ali, A. R., Gharba, M., & Eichinger, J., (2016), “A 5G V2X testbed for cooperative automated driving”, In 2016 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC) IEEE, pp. 1-4.
-Chen, S., Hu, J., Shi, Y., Peng, Y., Fang, J., Zhao, R., & Zhao, L., (2017), “Vehicle-to-everything (V2X) services supported by LTE-based systems and 5G”, IEEE Communications Standards Magazine, 1(2), pp.70-76.
-Chen, X., Ding, J., & Lai, H., (2019), “5G Oriented Optical Communications in Highspeed Trains: A Review”, In 2019 28th Wireless and Optical Communications Conference (WOCC), IEEE, pp. 1-5.
-El Banna, R., ELAttar, H. M., & Aboul-Dahab, M., (2020), “Handover scheme for 5G communications on high speed trains”, In 2020 Fifth International Conference on Fog and Mobile Edge Computing (FMEC),  pp. 143-149.
-Gai, R., Du, X., Ma, S., Chen, N., & Gao, S., (2021), “A Summary of 5G applications and prosprcts of 5G in the Internet of Things”, In 2021 IEEE 2nd International Conference on Big Data, Artificial Intelligence and Internet of Things Engineering (ICBAIE),  IEEE, pp. 858-863.
-Gohar, A., & Nencioni, G., (2021), “The role of 5G technologies in a smart city: The case for intelligent transportation system”, Sustainability, 13(9), 5188.
-Guevara, L., & Auat Cheein, F., (2020), “The role of 5G technologies: Challenges in smart cities and intelligent transportation systems”, Sustainability, 12(16), 6469.
-Handte, M., Foell, S., Wagner, S., Kortuem, G., & Marrón, P. J., (2016), “An internet-of-things enabled connected navigation system for urban bus riders”, IEEE internet of things journal, 3(5), pp.735-744.
-Hasegawa, F., Taira, A., Noh, G., Hui, B., Nishimoto, H., Okazaki, A. & Kim, I., (2018), “High-speed train communications standardization in 3GPP 5G NR. IEEE Communications Standards Magazine”, 2(1), pp.44-52.
-Husain, S. S., Kunz, A., Prasad, A., Pateromichelakis, E., & Samdanis, K., (2019), “Ultra-high reliable 5G V2X communications”, IEEE Communications Standards Magazine, 3(2), pp.46-52.
-Husain, S., Kunz, A., Prasad, A., Pateromichelakis, E., Samdanis, K., & Song, J., (2018), “The road to 5G V2X: Ultra-high reliable communications”, In 2018 IEEE conference on standards for communications and networking (CSCN), IEEE, pp. 1-6.
-Kombate, D., (2016), “The Internet of vehicles based on 5G communications”, In 2016 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom) and IEEE Smart Data (SmartData), IEEE, pp. 445-448.
-Kousaridas, A., Fallgren, M., Fischer, E., Moscatelli, F., Vilalta, R., Mühleisen, M., & Alonso-Zarate, J., (2021), “5G Vehicle-to-Everything Services in Cross-Border Environments: Standardization and Challenges. IEEE Communications Standards Magazine”, 5(1), pp.22-30.
-Manale, B., & Mazri, T., (2020), “5G, Vehicle to Everything Communication: Opportunities, Constraints and Future Directions”, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal .5(6), pp.1089-1095.
-Park, A., Jabagi, N., & Kietzmann, J., (2021), “The truth about 5G: It’s not (only) about downloading movies faster!”, Business Horizons, 64(1), pp.19-28.
-Penmetsa, P., Adanu, E. K., Wood, D., Wang, T., & Jones, S. L., (2019), “Perceptions and expectations of autonomous vehicles–A snapshot of vulnerable road user opinion”, Technological Forecasting and Social Change, 143, pp.9-13.
-Saaty, T. L., (2008), “Decision making with the analytic hierarchy process”, International journal of services sciences, 1(1), pp.83-98
-Sahin, T., Klugel, M., Zhou, C., & Kellerer, W., (2018), “Virtual cells for 5G V2X communications”, IEEE Communications Standards Magazine, 2(1), pp.22-28.
-Selvanesan, S., Thomas, R. R., Fehrenbach, T., Wirth, T., & Hellge, C., (2018), “Towards advanced V2X multimedia services for 5G networks”, In 2018 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), pp. 1-6.
Skeete, J. P. (2018). Level 5 autonomy: The new face of disruption in road transport. Technological Forecasting and Social Change, 134, IEEE, pp.22-34.
-Vahidi, V., (2021), “High speed trains communication systems in 5G cellular networks”, Digital Signal Processing, 115, 103075.
-Zhang, W., & Xi, X., (2016), “The innovation and development of Internet of Vehicles”, China communications, 13(5), pp.122-127.