شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه‌سواری با هدف بهبود ترافیک شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

استفاده از سیستم‌ دوچرخه به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر توسعه سیستم حمل‌ونقل پایدار شهری و کاهش معضلات ترافیکی، و زیست محیطی است. بنابراین به منظور بهبود ترافیک شهری و توسعه این سیستم حمل‌ونقلی، هدف پژوهش حاضر، ابتدا شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه سواری و سپس اولویت بندی مسیرها در خیابان های کارون، قصرالدشت، دامپزشکی و جیحون در منطقه 10 تهران می باشد. در ابتدای پژوهش، عوامل مؤثر بر مسیر دوچرخه سواری با استفاده از روش پرسشنامه ای شناسایی می شوند و سپس روابط علت و معلولی با 20 نفر افراد خبره و 280 شهروند براساس روش های تصمیم گیری چندمعیاره نظیر تکنیک دلفی و روش دیمتل تعیین می گردد. به علاوه، از فرآیند تحلیل شبکه (ANP) و آزمون تی-تست برای اولویت بندی عوامل مؤثر در مسیر دوچرخه سواری و رتبه بندی مسیرهای پیشنهادی استفاده می شود. بنابراین بر اساس پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش حاضر، 5 معیار و 28 زیر معیار مرتبط به انتخاب مسیر دوچرخه سواری در مسیرهای موردمطالعه شناسایی شدند که پایایی و روایی پرسشنامه بر اساس این عوامل 9/0 به دست آمد و این عوامل بر اساس اهمیت و میانگین وزنی اولویت بندی شدند. نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه سواری در پژوهش حاضر براساس داده های پرسشنامه و استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، دیمتل و تی-تست نشان داد که مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب مسیرهای دوچرخه سواری به ترتیب عوامل ایمنی، زیست محیطی، ترافیکی، انسانی و سایر عوامل می باشند. همچنین خیابان قصرالدشت با بیشترین مقدار میانگین مؤثر به عنوان رتبه اول در انتخاب مسیر برای دوچرخه سواری در جهت بهبود ترافیک شهری می باشد و به ترتیب خیابان های دامپزشکی، کارون و جیحون در رتبه های بعدی برای انتخاب مسیر دوچرخه سواری بر اساس عوامل مؤثر قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritization effective factors on the selection of bicycle route to improve urban traffic (Case study: district 10 of Tehran city)

نویسندگان [English]

  • Hamid Shirmohammadi 1
  • Farzad Rahimi 2
  • Farhad Hadadi 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.
2 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The use of bicycle is one of the effective ways to develop sustainable urban transportation system and reduce traffic and environmental problems. Therefore, in order to eliminate traffic issues and develop this kind of transportation system, the present study is firstly aimed to identify effective factors on the selection of the bicycle route in Karun, Qasr Al-Dasht, Dampezeshki and Jeyhun streets in the district 10 of Tehran city and secondly the streets are prioritized based on the criteria and subcriteria for the bicycle route. For achieving the purposes, firstly, factors contributed to the improvement of urban traffic quality using a questionnaire survey based on 20 experts and 280 citizens are investigated. Secondly, criteria and sub-criteria related to bicycle route factors are examined based on multi-criteria decision making (MCDM) methods including Delphi technique and cause-effect relationships by decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) method. In addition, analytic network process (ANP) and T-test are applied for prioritizing effective factors and studied streets in order to place bicycle routes. Therefore, according to the questionnaire survey, 5 criteria and 28 sub-criteria related to the selection of the bicycle routes were found and the reliability of the questionnaire survey was obtained 0.9. Furthermore, the relative importance and weighting average values for criteria and subcriteria were obtained. Finally, the results of the present study for prioritizing effective factors using the questionnaire survey, DEMATEL, ANP and T-test methods indicated that the most important factors are prioritized as safety, environmental, traffic, human and other factors. Moreover, Qasr Al-Dasht street with the highest score is selected as the first ranked street for the selection of bicycle route to improve urban traffic quality and Dampezeshki, Karun and Jeyhun streets are ranked in the next ranks for the bicycle route, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bicycle Route
  • Effective Factors
  • Urban Traffic Quality
  • Multi-Criteria Decision Making Methods
-اسدالهی، ر.، حسن پور، ش.، باقری، ر.­، (1390)، "بررسی نقش دوچرخه در برنامه‌ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل درون‌شهری و ارایه راهکارهای افزایش مطلوبیت دوچرخه‌سواری"، اولین کنفرانس بین‌المللی دوچرخه شهری، تهران، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور.
-امینی، و.، (1392)، "یک تحلیل کمی از تأثیر جنسیت بر میزان تمایل برای سفر با دوچرخه"، پژوهشنامه حمل‌ونقل، 10(4).
-آصفی، ا.ع.، عفیفه. ج، طغرایی، ح.، (1398)، "تحلیل اهمیت ـ عملکرد ویژگی‌های مسیرهای دوچرخه موثر بر تصمیم دوچرخه سواری با کاربرد مدل IPA­"، نشریه مدیریت ورزشی، سال یازدهم، شماره یکم، ص. 173-155.
-بندختی، ا.، مختاری ملک­آبادی، ر.، رحیمی پردنجانی، م.، (1392)، "مطالعه تطبیقی گردشگری با دوچرخه در کشور ایران و هلند و ارائه راهکارهای مطلوب (مطالعه موردی: اصفهان و آمستردام)"، در اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار.
-حبیبی، آ.، ایزدیار، ص.، سرافرازی، ا.، (1393)،
"تصمیم­گیری چند معیاره فازی"، رشت، انتشارات کتیبه گیل.
-حبیبیان، م.، هامونی، پ.، حقشناس، پ.، (1396)، "تعیین بهترین مسیر احداث خط دوچرخه سواری با رویکرد حمل ونقل پایدار (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر شیراز)"، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، سال سوم، شماره چهل و نهم، ص. 602-593.
-حسن­پور, ش.، حدادی، ف.، (1401)، "اولویت‌بندی عوامل زیرساختی مؤثر بر ایمنی راه‌های دوخطه با رویکردهای پیشگیرانه و واکنش‌گرا (مطالعه موردی: محور اهر-تبریز)"، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، سال پنجاه­ وچهارم، شماره چهارم، ص. 1440-1419.
-خادم­الحسینی، ا.، صفی­خانی، م.، (1389)، "بررسی ویژگی­های کالبدی استفاده از دوچرخه جهت گردش و تفریح در شهرها مطالعه تطبیقی منطقه 3 و 6 صفهان"، در همایش منطقه­ای توریسم و توسعه.
-رضایی، م.ر.، حیدری، ی.،  نظری مهر، ا. ح.، (1391)، "ارزیابی معیارهای مکان­گزینی مسیرهای پیشنهادی دوچرخه سواری با استفاده از مدل AHP نمونه موردی : شهر یزد"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل­و­نقل و ترافیک، تهران.
-سرایی، م. ح.،  شمسی، ه.، (1391)، "احیاء دوچرخه سواری، و حمل‌ونقل پایدار شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر یزد"، احیاء دوچرخه سواری و حمل ونقل پایدار شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر یزد.
-شهابیان، پ.، (1382)، "خطر سواره در تقاطع دوچرخه­ها"، مجله شهردارهای، سال پنجم، شماره سیزدهم، ص. 17-1.
-حدادی، ف. شیرمحمدی، حمید.، (1396)، "ارزیابی و اولویت‌بندی تصمیم‌گیران شهری در یکپارچه‌سازی سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از روش کوپراس (مطالعه موردی: شهر ارومیه)"، فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال هشتم، شماره سی­ام، ص. 82-65.
-شیرمحمدی، ح.، حدادی، ف.، (1398)، "بررسی مشکلات ترافیک شهری و ارائه راهکارهای مبتنی بر طراحی خط ویژه اتوبوس (مطالعه موردی: خیابان‌های کاشانی – امینی شهرستان ارومیه)"، جاده، سال نود و هفتم، شماره بیست و هفتم، ص. 105-120.
-فتحی، ع.،  تقوایی، م، (1390)،“معیارهای مکان­گزینی و طراحی مسیرهای دوچرخه سواری (با تأکید بر شهر اصفهان)،" سال بیست و دوم، شماره سوم، ص. 152-135.
-قدسی­پور، ح.، (1387)" کتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-قربانی، ر.، اسدی، ا.، (1389)، "بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی شهر زنجان)"، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال نوزدهم، شماره پنجاه و یکم، ص.288-267.
-قریب، ف، (1383)، "امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قـدیم"، نشـریه هنرهـای زیبا، شماره 19، ص. 28-17.
-کنف­الاخر، ه.، (1381)، "اصول برنامه‌ریزی (طراحی) تردد پیاده و دوچرخه"، ترجمـه دکتـر فریـدون قریـب، انتشارات دانشگاه تهران.
-مرتضایی، ع.، حسینیان، س.ن.، قربانزاده، س.، (1397)، "ارزیابی چالش‌های عدم تحقق پذیری سیستم حمل‌ونقل غیرموتوری در منطقه یک مشهد،" پژوهشنامه حمل‌ونقل سال پانزدهم، شماره چهارم، ص. 246-235.
-معاونت توسعه و برنامه­ریزی شهرداری تهران، (1390). https://www.tehran.ir
-نیکوخصلت، س.، بدری آ.، یعقوب، ش.، احد، ف. ا.، سعید، فریدفتحی, م.، (1396)، "ارزیابی وضعیت موجود و اثر بخشی مسیرهای ویژه دوچرخه‌سواری شهر تبریز"، پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، سال هفتم، شماره سیزدهم، ص. 42-31.
-Abraham J.E., McMillan, S., Brownlee, A.T., Hunt, J.D., (2002), ''Investigation of Cycling Sensitivities'', (WashingtoAn, DC: Transportation Research Board).
-Aultman-Hall, L., Hall, F. L., Baetz, B. B., (1997), ''Analysis of Bicycle Commuter Routes Using Geographic Information Systems: Implications for Bicycle landing”, Transportation Research Record, nº 1578, pp. 102-110.
-Belda, J.F., Marina, S., Rafael, B., Andreas, M., María, L.G., Gerardo, A., Francisco, J. M., (2008), ''­The predictive performance of a pharmacokinetic model for manually adjusted infusion of liquid sevofluorane for use with the Anesthetic-Conserving Device (AnaConDa): a clinical study”, Anesthesia & Analgesia 106 (4), pp. 1207–1214.
-Buehler, R., Pucher J., (2012), “Cycling to Work in 90 Large American Cities: New Evidence on the Role of Bike Paths and Lanes”, Transportation 39(2), pp. 409–432.
-Casello, J. M., Nour, A., Rewa, K. C., Hill, J., (2011), ''An analysis of stated preference and GPS data for bicycle travel forecasting'', In Proceedings of the Transportation Research Board 90th Annual Meeting, Washington, DC, USA, pp. 22-26.
-Colville-Andersen, M., (2018),''­Copenhagenize: The definitive guide to global bicycle urbanism'', Island Press.
-Dai, H., Yubo, T., Hai, L., (2020), “Visual analytics of urban transportation from a bike-sharing and taxi perspective”, Journal of Visualization, pp. 1–18.
-Dickinson, J. E., Kingham, S., Copsey, S., Hougie, D.J.P., (2003), ''Employer travelplans, cycling and gender: will travel plan measures improve the outlook forcycling to work in the U?'', Transportation Research Part D, 8(1), pp. 53-67.
-El-Assi, W., Salah Mahmoud, M., Nurul Habib, K., (2017), ''Effects of built environment and weather on bike sharing demand: A station level analysis of commercial bike sharing in Toronto'', Transportation, 44, pp. 589–613.
-El-Geneidy, A., Krizek, K. J., Iacono, M., (2007), ''Predicting bicycle travel speeds along different facilities using GPS data: a proof of concept model'', 86th Annual Meeting of Transportation Research Board.
-Eren, E., Uz, V. E., (2020), ''A review on bike-sharing: The factors affecting bike-sharing demand'', Sustainable Cities and Society, 54, 101882.
-Fontela, E., Gabus, A., (1976), ''The DEMATEL observer, DEMATEL 1976 Report'', (Battelle Geneva Research Cente, Geneva, Switzerland).
-Glavić, D., Mladenović, M. N., Milenković, M., (2019), ''Decision Support Framework for Cycling Investment Prioritization'', Journal of Advanced Transportation.
-Hasheminezhad, A., Hadadi, F., & Shirmohammadi, H. (2021), "Investigation and prioritization of risk factors in the collision of two passenger trains based on fuzzy COPRAS and fuzzy DEMATEL methods", Soft Computing, 25(6), pp.4677-4697.
-Heinen, E., Maat, K., Wee, B. V., (2011), ''The role of attitudes toward characteristics of bicycle commuting on the choice to cycle to work over various distances'', Transportation research Part D, 16, pp. 102–109.
-Hunt, J.D., Abraham, J.E., (2007), ''Influences on bicycle use'', Transportation, 34, pp. 453-470.
-Johansson, C., Lövenheim, B., Schantz, P., Wahlgren, L., Almström, P., Markstedt, A., & Sommar, J.N., (2017), ''Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle'', Science of the total environment, 584, pp. 55-63.
-Joseph, B. Rose, S. Lynn Andrew Executive, (1997), “New York City Bicycle Master Plan (1997)”, National Association of City Transportation Officials.
-Koorey, G., (2007), ''Are you a cyclist or do you cycle? The language of promotion cycling'', presentation in New Zealand Cycling Conference.
-Litman, T., (1994), “Bicycling and transportation demand management”, Transportation Research Record, 1441.
-Love, D.C., Breaud, A., Burns, S., Margulies, J., Romano, M., Lawrence, R., (2012), ''Is the three-foot bicycle passing law working in Baltimore, Maryland?'', Accid. Anal.Prev. 48, pp. 451–456.
-Majumdar, B. B., Mitra, S., Pareekh, P., (2020), ''On identification and prioritization of motivators and deterrents of bicycling'', Transportation letters, 12(9), pp. 591-603.
-Majumdar, B.B., Mitra, S., (2017), ''Valuing factors influencing bicycle route choice using a stated-preference survey, Journal of urban planning and development, 143(3), 04017001.
-Menghini, G., Carrasco, N., Schüssler, N., Axhausen, K.W., (2010), ''Route choice of cyclists in Zurich'', Transportation Research Part A, 44, pp. 754-765.
-Moudon, A.V., Chanam, L., Allen, D. Cheadle, C.W. Collier, D.J., Thmas, L.S., Robert, D., (2005), ''Cycling and the built environment, a US perspective'', Transportation Research Part D: Transport and Environment, 3(10), pp. 257-261.
-Ortúzar, J., (2000), ''Estimating demand for a cycle-way network'', Transportation Research Part A: Policy and Practice, 5(34),
pp. 353-373.
-Pucher, J., (1998), ''Urban transport in Germany: providing feasible alternatives to the car'', Transport Reviews, 18(4), pp. 285-310.
-Qiu, L. Y., He, L. Y., (2018), ''Bike sharing and the economy, the environment, and health-related externalities'', Sustainability, 10(4), 1145.
-Rondinella, G., Fernández-Heredia, A., Monzón, A., (2012), ''Analysis of perceptions of utilitarian cycling by level of user experience'', 91st Annual Meeting of the Transportation Research Board.
-Saaty, T. L., (1996), ''Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process'', ISBN 0-9620317-9-8.
-Saaty, T. L., (2001), “Fundamentals of the analytic hierarchy process.” The analytic hierarchy process in natural resource and environmental decision making, Springer, pp. 15–35.
-Saplıoğlu, M., Aydın, M. M., (2018), ''Choosing safe and suitable bicycle routes to integrate cycling and public transport systems'', Journal of Transport & Health, 10, pp. 236-252.
-Segadilha, A.B.P., da Penha Sanches, S., (2014), ''Identification of factors that influence cyclistś route choice'', Procedia-Social and Behavioral Sciences, 160, pp. 372-380.
- Sener, I. N., Eluru, N., & Bhat, C. R, (2009)," Who are bicyclists? Why and how much are they bicycling?", Transportation Research Record, 2134(1), pp. 63-72.
-Shirmohammadi, H., & Hadadi, F. (2019). Optimizing total delay and average queue length based on fuzzy logic controller in urban intersections, International Journal of Supply and Operations Management, 6(2),
pp.142-158.
-Shirmohammadi, H., Najib, A. S., & Hadadi, F., (2018), “Identification of road critical segments using wavelet theory and multi-criteria decision-making method”, European Transport-trasporti Europei, (68).
-Simeoni, F., De Crescenzo, V., (2018), ''Ecomuseums (on clean energy), cycle tourism and civic crowdfunding: A new match for sustainability?'', Sustainability, 10(3), 817.
-Stewart, K., McHale, A., (2014), ''Cycle lanes: their effect on driver passing distances in urban areas'', Transport, 293, pp.307–316.
-Stinson, M. A., Bhat, C. R., (2005), ''A Comparison of the Route Preferences of Experienced and Inexperienced Bicycle Commuters'', 84th Annual Meeting of Transportation Research Board, Transportation from the Customer's Perspective.
-Stinson, M.A., Bhat C. R., (2004), ''Frequency of Bicycle Commuting: Internet-Based Survey Analysis'', Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, nº1878, pp.122-130.
-Useche, S., Luis, M., Francisco, A., Oscar O.T., (2018), “Infrastructural and Human Factors Affecting Safety Outcomes of Cyclists”, Sustainability, 10 (2).
-Wind, Y., Saaty T.L, (1980), “Marketing applications of the analytic hierarchy process,” Management science, 26 (7), pp. 641–658.
-Winters, M., Teschke, K., Grant, M., Setton, E. M., Brauer, M., (2010), ''How far out of the way will we travel? Built environment influences on route selection for bicycle and car travel'', 89th Annual Meeting of the Transportation Research Board.