تحلیل اثر خودپنداره، خوداثربخشی و ویژگی‌های شخصیتی بر قصد استفاده از دوچرخه (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

اﺳﺘﻔﺎده از دوﭼﺮﺧﻪ و ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری یکی از ضروریات جوامع شهری و راهکاری مناسب برای غلبه بر مشکلات ترافیکی به خصوص در کلان‌شهرها است. فرهنگ‌سازی استفاده از دوچرخه فرآیندی مشکل و زمان بر بوده و علاوه بر صرف هزینه‌های گوناگون جهت تشویق افراد به این شیوه سفر، نیازمند شناخت دقیق رفتار و عوامل روان‌شناختی زیربنایی در تمایل و یا عدم تمایل به این شیوه سفر است. باوجود طرح‌هایی متعدد برای دوچرخه‌سواری در تهران و سایر کلان‌شهرهای ایران و صرف هزینه برای این طرح‌ها، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل از دوچرخه‌سواری در بین ساکنان این شهرها وجود دارد. درنتیجه، هدف از این تحقیق ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ روان‌شناختی مؤثر بر تمایل به استفاده از دوچرخه در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان است. روش تحقیق در این پژوهش از ﻧﻮع توصیفی-تحلیلی با تأکید بر پیمایش ﻣﯿﺪاﻧﯽ و تهیه و تکمیل پرسش‌نامه و درنهایت استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی است. در این مطالعه تأثیر متغیرهای سلامت جسمانی، ویژگی‌های شخصیتی، خودپنداره‌، خوداثربخشی و سایر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی از قبیل سن، جنسیت، درآمد، تحصیلات بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از سهم قابل‌توجه متغیرهای روان‌شناختی بر قصد استفاده از دوچرخه است. متغیر ویژگی شخصیتی روان رنجوری بیشترین اثر منفی و متغیر روحیه‌ی مثبت به همراه خودپنداره‌ی روانی و خوداثربخشی بیشترین اثر مثبت را بر قصد استفاده از دوچرخه نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of self-concept, self-efficacy and personality traits on the intention to use a bicycle with a structural equation model based on partial least squares

نویسندگان [English]

  • Sam Ebrahimzadeh 1
  • Mahdi Yazdanpanah 2
1 M.Sc., Grad., Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Engineering, Faculty of Civil Engineering, University of Garmsar, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

Promoting cycling and promoting cycling culture is one of the necessities of urban communities and a suitable solution to overcome traffic problems, especially in metropolitan areas. Cultivating the use of bicycles is a difficult and time-consuming process and in addition to spending various expenses to encourage people to travel this way, it requires accurate knowledge of behaviour and underlying psychological factors in the willingness or unwillingness to travel. Despite numerous plans for cycling in Tehran and other metropolitan areas of Iran and spending money on these plans, there is no tendency to cycling among the residents of these cities. As a result, this study aimed to investigate the factors affecting the tendency to use bicycles in Tehran. The research method in this research is descriptive-analytical by preparing and completing a questionnaire and finally using a structural equation model based on partial least squares. In this study, the effect of physical health, personality traits, self-concepts, self-efficacy, and other socio-economic variables such as age, gender, income, and education were investigated. The results indicate a significant contribution of psychological variables to the intention to use a bicycle. The neurotic personality trait variable had the most negative effect and the positive mood variable along with psychological self-concept and self-efficacy showed the most positive effect on the intention to use the bicycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bicycle Use Intention
  • Personality Traits
  • Partial Least Squares
  • Self-Concept
  • Structural Equation Model
-احدی، م.ر. ضرغامی، سع. آقامحمدی، آ.، (1393)، "بررسی شاخص‌های توسعه‌ی پایدار در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل"، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی، مشهد.
-ادیبی­سعدی­نژاد، ف. و باعزم، م.ر.، (1392)، "گسترش دوچرخه‌سواری به‌عنوان راهکاری عملیاتی جهت توسعه پایدار حمل‌ونقل شهری (مطالعه موردی منطقه 12 تهران)"، پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی.
-سلطانی، ع. و شریعتی، س.، (1392)، "بررسی مشوق‌ها و بازدارنده‌های استفاده از دوچرخه در حمل‌ونقل درون‌شهری (مطالعه‌ی موردی شهر اصفهان)"، نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره پنجم، ص. 73-63.
-سقائی، م. و صادقی، ز.، (1392)، "ارایه‌ی مدل برنامه‌ریزی میان مدت دوچرخه‌سواری در راستای توسعه‌ی پایدار (مطالعه‌ی موردی محدوده‌ی مرکزی شهر اصفهان)"، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال چهارم، شماره دوازدهم، ص. 116-95.
-شعبان‌پور، ز. و زارع، س.، (1398)، "عوامل مؤثر بر استفاده‌ی شهروندان از دوچرخه به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل (مطالعه موردی: شهر رشت)"، نشریه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی (چشم‌انداز جغرافیایی)، دوره چهاردهم، شماره یکم، ص. 273-259.
-عسگری، م. و رحیمی، م.، (1396)، "بررسی میزان پذیرش اجتماعی استفاده از دوچرخه در سطح کلان‌شهرها"، (مطالعه موردی کلان‌شهر تهران)، جامعه‌شناسی کاربردی، دوره بیست و هشتم، شماره یکم، ص.206-185.
-عمادی، م. قهرمان تبریزی، ک. و شریفیان، ا.، (1392)، "مطالعه‌ی اکتشافی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی دوچرخه‌سواری (مطالعه‌ی موردی شهر کرمان)"، نشریه مدیریت و توسعه ورزش، دوره دوم، شماره دوم، ص.60-47.
-قربانی، ر. و اسدی، ا.، (1394)، "بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی؛ شهر زنجان)"، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال نوزدهم، شماره 51، ص. 288-267.
-ملک حسینی، ع. و همکاران، (1391)، "بررسی عوامل مؤثر در میزان استفاده از دوچرخه‌ی اشتراکی در حمل‌ونقل شهری (مطالعه­ی موردی منطقه 8 تهران، محله‌های مدائن هفت‌حوض تهران)"، فصل نامه جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس، دوره چهارم، شماره یازدهم، ص. 179-159.
-هنرور، ا. شریفیان، ا. و فرزان، ف.، (1385)، "نگرش‌ها درزمینه گسترش سامانه‌های حمل‌ونقل پاک با تأکید بر نقش دوچرخه‌سواری عوامل، موانع و راهکارها"، دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت.
-Abdul Aziz, H. M., Park, Byung H., Morton, April, Stewart, Robert N., Hilliard, M., and Maness, Michael, (2018), "A high resolution agent-based model to support walk-bicycle infrastructure investment decisions: A case study with New York City", Transportation research part C: emerging technologies, Vol. 86, pp. 280-299.
-Bandura, Albert, (1982), "Self-efficacy mechanism in human agency", American psychologist,Vol. 37, No. 2, pp. 122-147.
-Böcker, Lars and Thorsson, Sofia, (2014), "Integrated weather effects on cycling shares, frequencies, and durations in Rotterdam, the Netherlands", Weather, climate, and society, Vol. 6, No. 4, pp. 468-481.
-Chen, Yajing, Qian, Siming, Ye, Mao, Zeng, Simeng and Han, Zhenxin, (2019), "Modeling the Transfer of Residents’ Travel Mode Considering Bike-Sharing Based on Logit Model", In 19th COTA International Conference of Transportation, pp. 6121-6133.
-Ding, Chuan, Chen, Yu, Duan, Jinxiao, Lu, Yingrong and Cui, Jianxun, (2017), "Exploring the influence of attitudes to walking and cycling on commute mode choice using a hybrid choice model", Journal of advanced transportation.
-Donnellan, M. Brent, Oswald, Frederick L., Baird, Brendan M. and Lucas, Richard E., (2006), "The mini-IPIP scales: tiny-yet-effective measures of the Big Five factors of personality", Psychological assessment, Vol. 18, No. 2, pp. 192-203.
-Damon, William, Lerner , R. M. and Eisenberg, Nancy, (2006), "Handbook of Child Psychology, Social, emotional, and personality development", John Wiley & Sons Inc, pp. 505-570.
-Gutiérrez, M., Hurtubia, R. and de Dios Ortúzar, J., (2020), “The role of habit and the built environment in the willingness to commute by bicycle”, Travel behaviour and society, Vol. 20, pp. 62-73.
-Gutiérrez, M., Cantillo, V., Arellana, J. and de Dios Ortúzar, J., (2021), “Estimating bicycle demand in an aggressive environment” International Journal of Sustainable Transportation, Vol. 15, No. 4, pp. 259-272.
-Heinen, Eva and Buehler, Ralph, (2019), "Bicycle parking: a systematic review of scientific literature on parking behaviour, parking preferences, and their influence on cycling and travel behaviour", Transport reviews, Vol. 39, No. 5, pp. 630-656.
-Kalasova, Alica and Krchova, Zuzana (2011) "The possibility of solving cycling transport in central urban areas", Transport Problems, Vol. 6, pp. 21-26.
-Kaplan, Sigal, Wrzesinska, Dagmara and Prato, Carlo, (2019) "Psychosocial benefits and positive mood related to habitual bicycle use", Transportation research part F: traffic psychology and behaviour, Vol. 64, pp. 342-352.
-Koohsari, M.J., Cole, R., Oka, K., Shibata, A., Yasunaga, A., Hanibuchi, T., Owen, N. and Sugiyama, T., (2020), “Associations of built environment attributes with bicycle use for transport” Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, Vol. 47, No. 9, pp. 1745-1757.
-La Paix, L., Cherchi, E and Geurs, K., (2020), “Role of perception of bicycle infrastructure on the choice of the bicycle as a train feeder mode”, International Journal of Sustainable Transportation, pp. 1-14.
-Mamdoohi, Amirreza. and Amini, Vajihe, (2021), "Bicycle Demand: A Gender Analysis for Tehran, Iran", International Journal of Transportation Engineering, Vol. 8, No. 3, pp. 211-223.
-Molinillo, S., Ruiz-Montañez, M. and Liébana-Cabanillas, F., (2020), “User characteristics influencing use of a bicycle-sharing system integrated into an intermodal transport network in Spain”, International Journal of Sustainable Transportation, Vol. 14, No. 7, pp. 513-524.
-Orozco-Fontalvo, Mauricio, Arévalo-Támara, Andrea, Guerrero-Barbosa, Thomas and Gutiérrez-Torres, Margareth, (2018), "Bicycle choice modeling: A study of university trips in a small Colombian city", Journal of Transport & Health, Vol. 9, pp. 264-274.
-Pogačar, K., Dežan, L., Lamot, M. and Renčelj, M., (2020), “Determinants of Bicycle Use among Student Population: Exploratory Research of Social and Infrastructure Factors”, Applied System Innovation, Vol. 3, No. 1.
-Pucher, John, Komanoff, Charles and Schimek, Paul, (1999), "Bicycling renaissance in North America?: Recent trends and alternative policies to promote bicycling", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 33, pp. 625-654.
-Rayaprolu, Hema S., Llorca, Carlos and Moeckel, Rolf, (2020), "Impact of bicycle highways on commuter mode choice: A scenario analysis", Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, Vol. 47, No. 4, pp. 662-677.
-Rissel, Chris E., New, Carolyn, Wen, Li Ming, Merom, Dafna, Bauman, Adrian E. and Garrard, Jan (2010), "The effectiveness of community-based cycling promotion: findings from the Cycling Connecting Communities project in Sydney, Australia", International journal of behavioral nutrition and physical activity, Vol. 7, No. 1, pp. 1-11.
-Sarstedt, Marko and Cheah, Jun-Hwa, (2019), "Partial least squares structural equation modeling using SmartPLS: a software review", Journal of Marketing Analytics, Vol. 7, pp. 196-202.
-Shelat, Sanmay, Huisman, Raymond and van Oort, Niels, (2018), "Analysing the trip and user characteristics of the combined bicycle and transit mode", Research in transportation economics, Vol. 69, pp. 68-76.
-Verma, Meghna, Rahul, T. M., Vinayak, Pragun and Verma, Ashish, (2018), "Influence of childhood and adulthood attitudinal perceptions on bicycle usage in the Bangalore city", Journal of transport geography, Vol. 72, pp. 94-105.
-Wardman, Mark, Tight, Miles and Page, Matthew, (2007), "Factors influencing the propensity to cycle to work", Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 41, No. 4, pp. 339-350.