اثر نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت گسترش شبکه‌ی حمل‌ونقل و نقش آن در اقتصاد، سرمایه‌گذاری در این بخش نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور دارد. یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل نرخ ارز می‌باشد. برای بررسی شوک‌های نرخ ارز در ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک‌های پیش‌بینی‌شده و شوک‌های پیش‌بینی‌نشده مثبت و منفی استخراج‌شده است. در ادامه در تصریح معادله سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل علاوه بر لحاظ این شوک‌ها، تأثیر متغیرهای دیگر نظیر ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل و نرخ بهره موردبررسی قرارگرفته است. برای این منظور با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و همچنین الگوی تصحیح خطا (ECM)، وجود رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت میان سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل و عوامل مؤثر بر آن طی سال‌های 99- 1370 مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج برآورد ضرایب کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می-دهد که ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل تأثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل دارد و نرخ بهره نیز تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های پیش‌بینی‌شده نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل دارد. علاوه بر این شوک‌های مثبت پیش‌بینی‌نشده نرخ ارز نیز تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل دارد و شوک‌های منفی نرخ ارز نیز تأثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در بلندمدت دارد. همچنین نتایج آزمون عدم تقارن شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز نشان می‌دهد که نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effect of Positive and Negative Exchange Rate Fluctuations on Investment in Iran's Transportation Sector

نویسنده [English]

  • Parisa Bazdar Ardebil
Instructor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Considering the importance of expanding the transportation network and its role in the economy, investment in this sector plays an important role in the growth and prosperity of the country's economy. One of the factors influencing investment in the transportation sector is the exchange rate. To investigate the exchange rate shocks, initially, using Hodrick-Prescott filter, predicted shocks and unexpected positive and negative shocks have been extracted. Further, in specifying the investment equation in the transportation sector, in addition to these shocks, the effect of other variables such as the added value of the transportation sector and the interest rate have been examined. For this purpose, using the auto-regressive distributed lag method (ARDL) as well as the error correction model (ECM), the long-term and short-term relationship between investment in the transportation sector and the factors affecting it during the years 1370-1999 has been evaluated. The results of estimating the short-term and long-term coefficients show that the added value of the transportation sector has a positive effect on the investment in the transportation sector, and the interest rate has a negative effect on the investment in the transportation sector. Also, the results show that the expected exchange rate shocks in the short and long term have a positive effect on investment in the transportation sector. In addition, unexpected positive exchange rate shocks also have a negative effect on investment in the transportation sector, and negative exchange rate shocks also have a positive effect on investment in the transportation sector in the long term.  Also, the results of the asymmetry test of positive and negative exchange rate shocks show that the exchange rate has asymmetric effects on investment in the transportation sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric
  • Exchange Rate
  • Investment
  • Transportation
  • ARDL Model
  • Wald Test
- بازدار اردبیلی، پ.، (1394)، "تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک"، مجله جاده، دوره23، شماره 82، صص.12-1.
-برانسون، و. اچ.، (1381)، "تئوری و سیاست­های اقتصاد کلان(چاپ پنجم)"، مترجم عباس شاکری، تهران، نشر نی.
-پدرام، ک. شیرین بخش، ش. رضایی ابیانه، ب.، (1391)،
"­بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی"، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره9، پاییز 1391، صص. 166-143.
-تقوی، ا. پهلوانی، م. زمانیان، غ. بشیری، س.، (1399)، "بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت خودرگرسیو با وقفه‌های گسترده غیرخطی­"، فصلنامه علمی پژوهشی بررسی مسائل اقتصاد ایران، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان،
صص. 52-31.
-سوری، ع.، (1392)، "اقتصادسنجی پیشرفته (جلد دوم)"، انتشارات نشر فرهنگ شناسی، چاپ اول.
-صامتی، م. فرامرزپور، ب.، (1383)، "بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه"، سال دوازدهم، شماره 54، صص.112-94.
-عباسی نژاد، ح. یاوری، ح.، (1386)، "بررسی اثرگذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در افق بلندمدت ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 42، شماره4، صص.158-139.
- عرفانی، ع. حسینی، ع. ملکی، ح.، (1393)، "بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانت مثبت و منفی نرخ ارز
بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره بیستم، پاییز 1394، صص. 60-45.
-عزتی شورگلی، ا. خداویسی، ح.، (1398)، "بررسی عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت‌های داخلی"، راهبرد اقتصادی، سال هشتم، شماره سی، پاییز، صص. 200-161.
-کاغذیان، س. نقدی، ی. و پاشائی،ح.، (1394)، "بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش مسکن در ایران"،  فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد اقتصادی، سال سوم، شماره دوازدهم، صص. 196-181.
-مهرگان، ن. رضائی، ر.، (1390)، "راهنمای ایویوز 7 در اقتصادسنحی"، ناشر، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم.
-Bahmani-Oskooee M, Mohammadian A., (2016), “Asymmetry effects of exchange rate changes in domestic production: evidence from nonlinear ARDL approach”, Aus Econ Papers.
Doi.org/10.1111/1467-8454.12073.
-Baharumshah, A. Z. Sirag, A. & Soon, S. V., (2017), “Asymmetric exchange rate pass-through in an emerging market economy, The case of Mexico”, Research in International Business and Finance, 41, pp. 247- 259.
-Chowdhury AR, Wheeler M., (2015), “The impact of output and exchange rate volatility on fixed private investment: Evidence from selected G7 countries”, Economics Faculty Research and Publications, 47(25),
pp.2628-2641.
- Hirschman, A. O., (1949), “Devaluation and the Trade Balance: A Note. Review of. Economics & Statistics, 31, pp.50–53.
-Kassi, D، F،, Rathnayake, D. N., Edjoukou, A. J. R. Gnangoin, Y. T. Louembe, P. A., Ding, N., & Sun, G., (2019), “Asymmetry in Exchange Rate Pass Through to Consumer Prices, New Perspective from Sub-Saharan African Countries”, Economies, 7(1), pp. 5-6.
-Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J., (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16, pp.289-326.