بررسی عملکرد مقاومت و سایش و اصطکاک سطحی روسازی بتن‌غلتکی پلیمری حاوی ‌رزین‌آکریلیک (رزین پایه آب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

‌رزین‌آکر‌‌‌یلیک پایه آبی بعنوان یکی از مواد اولیه با سیمان، آب و دیگر مواد در تهیه مخلوط بتنی مورد استفاده قرار ‌‌‌می‌گیرد. ‌رزین‌آکریلیک ‌قابلیت ترکیب در هر نوع ملاتی را دارا بوده و با انواع رنگهای اکریلیک نیز سازگار است. همچنین در مقابل مواد شیمیایی واملاح ونمک­ها به شدت مقاوم است و اجازه رشد و تجمع میکروارگانیک­ها را در سطح نمیدهد. این ماده اجازه تنفس
سازه
ای را فراهم و تنشهای منفی و مثبت آب را به راحتی تحمل مینماید و به عنوان مادهای پرکاربرد در صنعت ایزولاسیون شناخته
می
شود. طبق خواص شیمیایی بیانشده،‌ نوآوری تحقیق حاضر، بدستآوردن درصد بهینه از ‌رزین‌آکر‌‌‌یلیک در مخلوط بتنی خواهد بود. در این تحقیق، ابتدا نمونههای بتنی با درصدهای وزنی (5 و 10 و 15 درصد) ‌رزین‌آکر‌‌‌یلیک ساخته شده و تعداد نمونههای ساخته شده متناسب با تعداد آزمایشهای قابل انجام بر روی نمونهها بوده است؛ بهگونهای که برای هر آزمایش 3 نمونه ساخته شده‌است. پس از ساخت نمونهها، آزمایشهای: مقاومت فشاری،‌ خمشی، آزمایش جذب آب،‌ آزمایش سایش و اصطکاک سطحی بر روی نمونهها بصورت جداگانه انجام شده‌است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ‌استفاده از ‌رزین‌آکر‌‌‌یلیک بطور قابل ملاحظهای میزان مقاومت خمشی و مقاومت سایشی نمونههای بتن روسازی بتن غلتکی را افزایش میدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Strength, Abrasion and Skid Performance of Polymer Roller Concrete Containing Acrylic Resin (Water-Based Resin)

نویسندگان [English]

  • Ali Asadi Mashizi 1
  • Mohammad Mehdi Khabiri 2
1 M.Sc., Grad., Engineering Faculty, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Associated Professor, Engineering Faculty, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Water-based acrylic resin is used as one of the raw materials with cement, water, and other materials in the preparation of concrete mix. Acrylic resin has the ability to be mixed in any type of mortar and is compatible with all types of acrylic colors. It is also highly resistant to detergents, UV rays, and CO2 gas. It is anti-moss, algae, and bacteria and does not allow the growth and accumulation of these substances on the surface. This material allows structural breathing and easily tolerates negative and positive water pressures and is known as a versatile material in the insulation industry. According to the mentioned chemical properties, the innovation of the present research will be to obtain the most optimal percentage of acrylic resin in the concrete mixture. In this research, first, concrete samples were made with weight percentages (5, 10, and 15%) of acrylic resin and the number of samples was proportional to the number of tests that could be performed; therefore 3 samples were made for each test. After making the samples, the tests: compressive strength, Flexural strength, water absorption test, abrasion test, and surface friction test were done separately on the samples. The results of this research indicate that the use of acrylic resin significantly increases the Flexural strength and abrasion resistance of roller concrete pavement samples.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller Concrete Pavement
  • Acrylic Resin
  • Compressive and Flexural Strength
  • Skid
  • Abrasion Resistance
-Basha, S. I., Kumar, A. M., Maslehuddin, M., Ahmad, S., Rahman, M. M., Shameem, M., & Aziz, M. A. (2021). Preparation of submicron-/nano-carbon from heavy fuel oil ash and its corrosion resistance performance as composite epoxy coating. Journal of Cleaner Production319, 128735.
-Biswal, T., BadJena, S. K., & Pradhan, D. (2020). Synthesis of polymer composite materials and their biomedical applications. Materials Today: Proceedings, 30, 305-315.
-Chen, Z., Xu, W., Zhao, J., An, L., Wang, F., Du, Z., & Chen, Q. (2022). Experimental Study of the Factors Influencing the Performance of the Bonding Interface between Epoxy Asphalt Concrete Pavement and a Steel Bridge Deck. Buildings12(4), 477.
-Dorado, F., Toledo, L., de la Osa, A. R., Esteban-Arranz, A., Sacristan, J., Pellegrin, B.,  & Sanchez-Silva, L. (2023). Adhesion enhancement and protection of concrete against aggressive environment using graphite-Fe2O3 modified epoxy coating. Construction and Building Materials, 379, 131179.
-Duzcukoglu, H., Ekinci, S., Sahin, O. S., Avci, A., Ekrem, M., and Unaldi, M., (2015). Enhancement of Wear and Friction Characteristics of Epoxy Resin by Multiwalled Carbon Nanotube and Boron Nitride Nanoparticles, Tribol T, 58(4),
635-642.
-Fan, X., Xia, Y., Wu, S., Zhang, D., Oliver, S., Chen, X .& Shi, S. (2022). Covalently immobilization of modified graphene oxide with waterborne hydroxyl acrylic resin for anticorrosive reinforcement of its coatings. Progress in Organic Coatings, 163, 106685.
-Jamshidi, A., White, G., & Kurumisawa, K. (2023). Functional and field performance of epoxy asphalt technology–state-of-the-art. Road Materials and Pavement Design24(4), 881-918.
-Gan, Y., Li, C., Ke, W., Deng, Q., & Yu, T. (2022). Study on pavement performance of steel slag asphalt mixture based on surface treatment. Case Studies in Construction Materials16, e01131.
-Giménez, R., Serrano, B., San-Miguel, V., & Cabanelas, J. C. (2022). Recent advances in MXene/epoxy composites: trends and prospects. Polymers, 14(6), 1170.
-Huang, Q., & Chen, F. (2021). Design and Performance of Ultrathin Overlay Epoxy-Rubber Concrete. Advances in Materials Science and Engineering, 2021, 1-9.
-Kharazian, H. A., Zare, M. R., Noktehdan, M., & Sedaghatdoost, A. (2019). Effect of water-based acrylic copolymer on void systems of cementitious repair mortar. Case Studies in Construction Materials, 11, e00261.
-Li, L., & Yu, T. (2022). Curing comparison and performance investigation of polyurethane concrete with retarders. Construction and Building Materials, 326, 126883.
-Lokuge, W., & Aravinthan, T. (2013). Effect of fly ash on the behaviour of polymer concrete with different types of resin. Materials & Design51, 175-181.
-Pan, B. L., Li, N., Chu, G. C., Wei, F. J., Liu, J. C., Zhang, J. K., and Zhang, Y. Z., (2014), "Tribological Investigation of MC PA6 Reinforced by Boron Nitride of Single Layer," Tribol Lett, 54(2), 161-170.
-Shi, W., Wang, M., Wu, L., Xie, X., Wang, M., & Lu, T. (2022). Study of Concrete Crack Repair using Bacillus megaterium. Advances in Materials Science and Engineering.
-Wang, Y., & Liu, Q. (2021). Investigation on fundamental properties and chemical characterization of water-soluble epoxy resin modified cement grout. Construction and Building Materials, 299, 123877.