ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، پرند، ایران.

2 استادیار، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، ، ایران.

4 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با جهانی شدن و رشد گسترده در مصرف در سرتاسر جهان، شبکه‌های زنجیره تأمین به شبکه‌های بسیار بزرگی تغییر کرده‌اند و اجزای مربوط به این شبکه‌های عظیم باعث ایجاد مشکلات جدی ‌محیط‌زیستی شده‌اند. در طراحی شبکه‌های زنجیره تأمین سنتی، مدل‌های بهینه‌سازی اکثرا تک هدفه بوده و هدف به حداقل رساندن هزینه‌ها در شبکه می‌باشد. در این تحقیق، یک مدل دو هدفه عدد صحیح مختلط برای مکان­یابی تسهیلات یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته مورد بررسی قرار گرفته است به طوریکه هر دو جریان رو به جلو و بازگشتی برای اجتناب از زیر بهینگی در هم ادغام شده اند. همچنین تمامی جنبه‌هایی که امکان انتشار گاز دی اکسید کربن  در کل شبکه زنجیره تأمین پیشنهادی وجود دارد را در نظر می‌گیرد و یک تعادل منصفانه و معقول بین اهداف اقتصادی و محیط زیستی برقرار می‌نماید. برای نشان دادن موازنه بین اهداف از روش محدودیت اپسیلون استفاده شده است. این تحقیق براساس یک مطالعه موردی و داده‌های به دست آمده از یک شبکه زنجیره تأمین متعلق به تولید، توزیع و نیز جمع‌آوری و بازیافت کالاهای مربوط به صنعت تولید دستگاه‌های کپی انجام شده است.  این مقاله می‌تواند کمک کند تا مدیران از لجستیک سبز و بهبود عملکرد محیط زیستی در کل زنجیره تأمین به عنوان یک  استراتژی مکمل، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار سود ببرند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Bi-Objective Facility Location Model for A Green Closed-Loop Supply Chain Network Design

نویسندگان [English]

  • M Talaei 1
  • B Farhangh-moghadam 2
  • M.S Pishvaei 3
  • A Bozorgi-amiri 4
چکیده [English]

With globalization and the massive growth in consumption worldwide, supply chain networks have changed to very large networks and the components of these large networks caused serious environmental problems. In traditional supply chain network design, optimization models are mostly single-objective and the aim is to minimize the cost of the network. In this paper, a new two-objective mixed integer linear model for closed-loop supply chain network design has been proposed that consider both forward and reverse flow to avoid sub- optimality. The proposed model takes all aspects of possible carbon dioxide emissions in the proposed supply chain network and considers a fair and reasonable balance between economic and environmental objectives are established. To illustrate the trade-off between the goals, epsilon constraint method has been used. To demonstrate the effectiveness and applicability of the proposed model, this study utilizes data owned from a case study of a copying industry closed loop supply chain. This paper can help managers improve the environmental performance of green logistics in the supply chain as a supplement strategy for the benefit of sustainable competitive advantage.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain management
  • Closed-Loop Network
  • carbon dioxide emissions
  • Multi-Objective Optimization
-        Abdallah, T., Farhat, A., Diabat, A., & Kennedy, S., (2012), "Green supply chains with carbon trading and environmental sourcing: Formulation and life cycle assessment". Applied Mathematical Modeling, 36(9),
pp. 4271-4285.
 
-        Amin, S. H., & Zhang, G., (2013), "A multi-objective facility location model for closed-loop supply chain network under uncertain demand and return". Applied Mathematical Modeling, 37(6), pp. 4165-4176.
 
-        Bouzembrak, Y., Allaoui, H., Goncalves, G., & Bouchriha, H., (2011, May), "A multi-objective green supply chain network design". In Logistics (LOGISTIQUA), 2011 4th International Conference on pp. 357-361. IEEE.
 
-        Collette, Y., & Siarry, P., (2003), "Multiobjective optimization: principles and case studies". Springer Science & Business Media.
 
-        Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D., (1997), "Supply chain management: more than a new name for logistics". International Journal of Logistics Management, 8(1),
pp. 1-14.
 
-        Dotoli, M., Fanti, M. P., Meloni, C., & Zhou, M., (2006), "Design and optimization of integrated e-supply chain for agile and environmentally conscious manufacturing". Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions on, 36(1), pp. 62-75.
 
-        Fleischmann, M., Beullens, P., Bloemhof‐Ruwaard, J. M., & Wassenhove, L. N., (2001), "The impact of product recovery on logistics network design". Production and operations management, 10(2), pp. 156-173.
 
-        Frota Neto, J. Q., Bloemhof-Ruwaard, J. M., Van Nunen, J. A. E. E., & Van Heck, E., (2008), "Designing and evaluating sustainable logistics networks". International Journal of Production Economics, 111(2),
pp. 195-208.
 
-        Guide Jr, V. D. R., & Van Wassenhove, L. N., (2009), "OR FORUM-the evolution of closed-loop supply chain research". Operations Research, 57(1), pp. 10-18.
 
-        Le, T. P. N., & Lee, T. R., (2013), "Model selection with considering the CO2 emission alone the global supply chain". Journal of Intelligent Manufacturing, 24(4), pp. 653-672.
 
-        Luo, Y., Zhou, M., & Caudill, R. J., (2001), "An integrated e-supply chain model for agile and environmentally conscious manufacturing". Mechatronics, IEEE/ASME Transactions on, 6(4), pp. 377-386.
 
-        Melo, M. T., Nickel, S., & Saldanha-da-Gama, F., (2009), "Facility location and supply chain management–A review". European Journal of Operational Research, 196(2), pp. 401-412.
 
-        Ramudhin, A., Chaabane, A., Kharoune, M., & Paquet, M., (2008, December), "Carbon market sensitive green supply chain network design". In Industrial Engineering and Engineering Management, 2008. IEEM 2008. IEEE International Conference on
pp. 1093-1097. IEEE.
 
-        Wadhwa, V., & Ravindran, A. R. (2007). Vendor selection in outsourcing. Computers & operations research, 34(12), pp.3725-3737.
 
-        Wilkerson, T., (2005), "Can one green deliver another” Harvard Business School Publishing Corporation. Retrieved January, 10, 2012.