دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 49، بهمن 1395، صفحه 287-461 
ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز

صفحه 20-32

محمد طلایی؛ بابک فرهنگ مقدم؛ میر سامان پیشوایی؛ علی بزرگی امیری


بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل

صفحه 54-75

زین العابدین صادقی؛ فریبا السادات‌ هاشمی؛ حسین اکبری فرد