نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی‌، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

چکیده

اهمیت سرعت به عنوان شاخصه اصلی در صنعت هوایی در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل موجب شد تا به مسأله تأخیر در پروازها با حساسیت بیشتری نگریسته شود. دغدغه ناشی از این امر عاملی شد تا در پرتو تلاش­هایی که برای مدون نمودن مقررات متحدالشکل جهت ایجاد یک نظم واحد در زمینه حمل بار و مسافر از طریق هواپیما از سوی کشورها انجام گردید، تدابیر ویژه‌ای نیز در رابطه با تأخیر اتخاذ شود. این تلاش­ها در12 اکتبر 1929 با تدوین«کنوانسیون مربوط به یکسان سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی» در ورشو به ثمر نشست. براساس ماده 19 این کنوانسیون که از سوی دولت ایران نیز مورد تصویب قرار گرفته است، تأخیر در پروازها می‌تواند مسئولیت شرکت­های هواپیمایی را به همراه داشته باشد. این مسئولیت به صورت محدود بوده و حتی الامکان سلب مسئولیت نیز وجود دارد. البته تحت شرایط مقرر درکنوانسیون، تشدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی نیز امکانپذیر است. نکته قابل توجه دررهیافت حاصل در این کنوانسیون، عدم اتخاذ موضعی مناسب در موارد لغو یا ابطال پرواز است. سکوت کنوانسیون در این زمینه، در حالی است که لغو پروازها تحقق اهداف مد نظر در پروازها را بیشتر از تأخیر خدشه دار می‌نماید. به همین دلیل بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا در قوانین داخلی خود با ارایه راهکارهایی از جمله استناد به قواعد عام مسئولیت و تصویب دستورالعمل‌های ویژه، ضرورت جبران خسارات ناشی از لغو پروازها و مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی را در این زمینه شناسایی نمایند. علاوه بر آنکه جایگاه قانونی این دستورالعمل‌ها که برای حمایت هرچه بیشتر از مسافران هواپیما تصویب گردیده، در مقابل کنوانسیون‌های بین­المللی مشخص نشده است، بار اقتصادی زیادی بر شرکت­های هواپیمایی تحمیل کرده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Support System in Aviation, in Case of Delay or Cancellation

نویسندگان [English]

  • R. Seidmortezahoseini 1
  • S.A KHozaei 2
  • M Soltani 3
1
2
3
چکیده [English]

The importance of speed as the main index and characteristic of aviation compare to other forms of transportation seems even more sensitive issue when it comes to flight delays. Concerns over this matter became a motivation for special measures to be taken by different countries in relation to delay by creating uniform regulations in terms of cargo and passengers through planes. All these efforts lead to codification on the convention for unification of certain rules relating to international carriage by air, commonly known as the Warsaw convention of October 12, 1929. According to article 19 of the above convention, approved by I.R Iran, “the carrier is liable for damage occasioned by delay in the carriage by air of passengers, luggage and goods”.
This liability can be limited and in cases disclaimer might be accepted as well while according to the convention, intensification of liability of aviation operators is not unmanageable.  The remarkable point about the convention is its failure to adopt appropriate stance in case of flight cancellation or invalidation. Silence of the convention in this regard, while the cancellation of flight can tarnish the achievement of targets even more than the delay per se, forced countries to provide a solution in their internal rules using general rules of liability and ratification of restitution due to flight cancellation and also recognition of liability of aviation operators. Although the legal position of such guidelines toward international conventions which proved more protection for passengers in not clear, they impose heavy financial burden on airline companies.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aviation Operators
  • delay
  • Cancellation
  • Elements Eliminating Responsibilities
  • Liability Intensification
  • Passenger’s Rights Guideline Of 1394
-  پارساپور، م.ب.، ذاکری نیا، ‌ه.، (1394)، "اقسام، احکام، و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بین‌المللی"، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان 1394، ص25-50. 
 
-  جباری، م.، (1389) "نقش تقصیر یا عمد در مسؤولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی"، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره سی، پاییز 1389،
صص.21-46. 
 
-  جباری، م.، (1390)، "حقوق حمل و نقل بین‌المللی هوایی"، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
 
-  جباری و ح.، (1392) "بررسی تطبیقی معافیت­های غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در مقررات بین‌المللی و حقوق ایران"، پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، شماره چهار، پاییز 1392، صص.141-167.
 
-  خزائی، س.ع.، گلرو، ع.ا.، (1386) حقوق مسافران هواپیما، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه هوا و فضا.
 
-  ساعت­چی، ع.، سیدیان‌هاشمی، س.، (1394) "مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در وضعیت تأخیر"، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و نهم، شماره نود یکم، پاییز 1394، صص.57-84. 
 
-  صادقی­مقدم، م.ح.، اشراقی آرانی، م.، (1392) "تحلیل انتقادی تعیین حدود مسئولیت شرکت­های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 "، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی، شماره 61، بهار 1392، صص.57-78.
 
-  عزیزی، ا.، (1385) "موارد معافیت متصدی حمل ونقل هوایی از مسئولیت در مقابل مسافر و کالا"، مجله تحقیقات حقوقی، سال بیست و ششم، شماره 43، بهار و تابستان 1385، صص.245-282. 
 
-  کاظمی، ح.، (1394) مسئولیت شرکت­های هواپیمایی در حقوق تطبیقی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
- دستور­العمل سازمان هوایی کشوری در خصوص حقوق مسافر در پروازهای داخلی مصوب فرودین 1394.                                                       
 
-     Cees. van DAM, (2012), "­Air Passenger Rights after Sturgeon، Kluwer Law International BV,"
 European Legal Journals, The Netherlands.
 
-     Dempsey Paul Stephen  and Svante (2012),    "Montreal v. Brussels: The Conflict of Laws on the Issue of Delay in International Air Carriage"  ,Air & Space Law, Vol. 35, No. 3. pp. 207-224.
 
-     Duygu damar. (2011), "Willful Misconduct in International Transport Law"  , Media.4th. Edition.usa. Springer Science & Business.
 
-     Gleave. Steer Davies (2012), " Exploratory study on the application and possible revision of Regulation 261/2004" , July  2012, , European Commission.
 
-     Haanappel, Peter (2003),  THE LAW AND POLICY OF AIR LAW SPACE AND OUTER, First Edition,  New York,  Kluwer Law International.
 
-     Larsen,. Henrik.(2002)­,"Regime of Liability in Private International Air LawWith Focus on the Wersaw System and the Montreal Convention of 28 May 1999", RETTID,.
 
-     Hjalsted, Finn(1999)",­Regime of Liability in Private International Air Law- with Focus on the Warsaw System and the Montreal Convention of 28 May 1999" ,RETTID 2002/Student erafhandling 2­1.
 
-     Malcolm. Clarke (2010), "Contracts Of Carriage By Air, Second Edition"  ,London, British Library Publishin.
 
-     McKay Cunningham(2008)­, "The Montreal Convention: Can Passengers Finally Recover for Mental Injuries", Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 41, No. 4.
 
-     Consumer Protection  And Definition Of Passenger Rights In Different Contexts   Worldwide Air Transport Conference (ATCONF)   Sixth Meeting  Montréal, 18 to 22 March 2013.
 
-     Manual on the Regulation of International Air Transport, ICAO Doc. 9626, First ed. 1966, Second ed. 2004.
 
-     Air France v. Arlab, Aix 29.  12.  1983 (1985). 
 
-      Malek v. Air France, 31 Avi 18, 096 (NYC Civ Ct, 2006). 
 
-     Nowell v. Qantas, 22 Avi 18, 071 (WD Wash, 1990). 
 
-     Case C-452/13 Germanwings: http://curia.  europa.  eu/juris/document/document.  jsf?docid=157348&doclang=EN. 
-      
-     Brunwasser v. TWA, 541 F Supp 1338 (WD Penn, 1982). 
 
-     Winchester Fruit v. American Airlines (2002), 2 Lloyd’s Rep 265. 
 
-     Friesen v. Air Canada 1982 ULR II, 146, 156. 
 
-     Panalpina International Transport Ltd v. Densil Underwear Ltd, [1981] Lloyd’s Rep 187 (QBD). 
 
-     Daniel v. Virgin Atlantic, 59 F Supp 2d 986 (ND Cal, 1998). 
 
-      Cowden v. British Airways plc )2009(, 2 Lloyd’s Rep 653. 
 
-     Friesen v. Air Canada (1982), ULR II 146. 
 
-     Harpalini v. Air India, 622 F Supp 69 (D Ill, 1985).
 
-     Lacey’s Footwear v. Bowler [1997] 2 Lloyd’s Rep 369. 
 
-     Lee v. American AirlinesInc, 355 F 3d 386 (5th Circuit, 2004), 29 Avi 18, 426. 
 
-     Husserl v. Swiss Air Transport Company, 388 F. Supp. 1238 (S.  D.  N.  Y. 1975).
 
-     Saiyed v. Transmediterranean Airways, 509 F Supp 1167 (WD Mich, 1981), 16 Avi 17, 835.
 
-     Barrettv United Airlines. No 92 C 5578 (ND, Ill, 1994) 1994, WL 419637. 
 
-     Abnett v British Airways plc (1994), 1 ASLR 1 (Outer House).
 
-     Regulation (EC) NO. 261/2004 of the European Parliament and of the Council of February 11. 
 
-     Tseng v.  El Al Israel Airline, 525 us 155(1999).
 
-      Sidhu v. British airways.  2 Lioyd s law rep. 76 (1997).
 
-     Daniel v. Virgin Atlantic, 59 F Supp 2d 986 (ND Cal, 1998). 
 
-     Rugani v. klm royal dutch airlines, city court, new York county, 20 january, 1954.
 
-     Obuzor v. Sabena Belgium Airways, 1999 WL 223162 (S.  D.  N.  Y. Apr.  16, 1999). 
 
-     Chisholm v. british European airways (1964), 1 Lloyd`s Rep 626. 
 
-     Delta Air Lines v. Gibson , 550 SW 2d 310- Tex: Court of Civil Appeals, 8th Dist. 550 S. 
W.  2d 310 (1977).
 
-     DeVera v. Japan Airlines, 24 Avi 18, 317 (SD NY, 1994). 
 
-     St´e Pool Esli v. Danzas, TC Paris 24.  2.  1994 (1994) 47 RFDA 470, 476.  S´eriaux, para. 45. 
 
-      Idemfor CMR: Silber (1985), 2 Lloyd’s Rep 243, 245, per Mustill J). 
 
-     cortes v. american, 177 f 3d 1272, 1284 ff
(11 cir, 1999). 
 
-     Tasar v. Pakistan IntT Airlines. 17 Av. Cas. (CCH) 18, 618 (S.  D. Tex. 1982). 
 
-     Cohen v. Varig Airlines. 62 A.  D. 2d 324.