دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 48، آذر 1395، صفحه 179-290 
ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY

صفحه 52-65

غلامرضا عبداله زاده؛ فرشیدرضا حقیقی؛ محمدجواد طاهری امیری؛ سیما راستگو