تأثیر کیفیت جاده در مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات با استفاده از اتوماتای سلولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده برق و فن آوری اطلاعات، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ایران

2 استادیار، دانشکده برق و کامپیوتر‌، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

امروزهروندروبهرشدتصادف­هادرراه­هاوتلفاتوخسارت­هایناشیازاین‌گونهحوادثباعثضایعشدنواتلاف سرمایه‌هایکشور می‌شوند؛ بنابراینسرمایه­گذاریصحیحوشناختهریکازعواملسه‌گانهتصادف
(راه،
رانندهو وسیلهنقلیه)،بررسیاصولیمشکلاتاینعواملوبیانراه‌حل‌هایکاربردی می‌تواندتاحدزیادیازبروزاین‌گونه حوادثبکاهد. یکیازمعضلاتاساسیشبکهراه­هایکشورعدم کیفیت جاده‌ها و درنتیجه افزایش تعداد تصادفات رانندگی منجر به مرگ؛ می‌باشد. در این مقاله، سعی بر این است که با استفاده از الگوریتم اتوماتای سلولی راندمان مجموعه دخیل در صنعت جاده و نقش آن‌ها را در کاهش تصادفات را بررسی نماییم­. الگوریتم اتوماتای سلولی می‌تواند معادلات پیچیده را به شکلی بسیار ساده و قابل‌فهم به خواننده بیان نماید­. این مجموعه عبارت‌اند از: (نظارت، مصالح، آب‌وهوا، طراحی جاده، اعتبار ریالی)؛ که مجموعه اتوماتای سلولی موردنظر (اتوماتای جاده) در هر زمان می‌توانند چندین حالت داشته باشند. در اتوماتای جاده علاوه بر اینکه وضعیت جاری هر سلول و همسایه‌ها تأثیرگذار است عوامل خارجی نیز می‌تواند مؤثر باشد که این عوامل می‌تواند فشارهای سیاسی؛ عدم نظارت بر پروژه‌ها­؛ باشد­. یکی از شاخص‌ها بررسی تعداد تصادف­ها، نرخ تصادف بر کیلومتر است­­. نتایج به‌دست‌آمده در این مقاله حاکی از آن است که رابطه معکوسی بین اتوماتای جاده و نرخ تصادفوجود دارد­؛ یعنی افزایش راندمان مجموعه دخیل در ساخت جاده؛ باعث کاهش تصادفات منجر به مرگ می‌شود­. البته تأثیر هرکدام از عوامل در میزان خسارت وارده­؛ متغیر می‌باشد­. با استفاده از یک تحقیق ساده به این نتیجه می‌رسیم که هزینه بیشتر در جهت بهبود جاده‌ها باعث کاهش هزینه در جهت صدمات ناشی از زیان­های اقتصادی تصادفات می‌شود و گاها این هزینه کمتر از هزینه صرف شده در جهت جبران زیان‌های وارده به خانواده‌های فوتی یا جرحی تصادف می‌باشد­. هدف این مقاله تقویت نهادها و مؤسسات ذی‌ربط و همچنین ایجاد مشارکت‌های مؤثر جهت اصلاح و بهبود سیستم‌های ترافیک راه می‌باشد تا از این طریق سیستم‌های سالم­تر و ایمن‌تری برای عبور و مرور راه‌ها و جاده‌ها مهیا شود. این‌گونه مشارکت­ها بایستی به‌صورت عرضی بین بخش‌های مختلف دولت و به‌صورت طولی بین سطوح مختلف دولتی، همچنان که بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد، ایجاد گردد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که با تغییر رویکرد افزایش نظارت بر ساخت جاده؛ امکان کاهش تلفات ناشی از تصادفات وجود دارد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The‌ Impact of Road Quality on Number of Death in Accidents Using Cellular Automata

نویسندگان [English]

  • M Kashani 1
  • A Sami 2
چکیده [English]

The growing trend of accidents on roads and casualties and damage caused by such incidents result in loss and disinvestment of countries. So right investment and recognizing each of the three accidents (road, driver and vehicle), the principles expressed problems this causes and practical solutions can greatly reduce the occurrence of such incidents. One of the main problems of the country's road network of quality roads and thus increase the number of traffic accidents leading to death. In this article, we're going to use cellular automata algorithms, to investigate the role of industry involved in road accidents decrement. Cellular automata algorithms can be very simple and understandable to the reader to form complex equations express. This collection includes: (supervision, materials, climate, road design, funding); Set the desired cellular automata (automata Road) at any time can have multiple states. In addition to the current state of each cell in cellular automata of road and neighbors can also be an effective influence of external factors which can be political pressure. One indicator of the number of accidents, the accident rate kilometers. The results in this paper suggest that there is an inverse relationship between automata road accident rates. Increasing of the efficiency of the factors involved in road building, reducing accidents leading to death. The impact of each factor on the amount of damage is variable. Using a simple study, we can achieve to this result that more spending for improving the roads can reduce the economic detriment of accidents and sometimes it costs less than the cost spent on compensation for losses caused to the families of death or injury crash. This article aims to strengthen the relevant institutions and effective partnerships is to improve the traffic system so that safer and more secure road system for pedestrians. Such partnerships should be as long as a cross between various government departments and between different levels of government, as well as between governmental and nongovernmental organizations are to be established. The results showed that by changing the approach to increase the monitoring of road building, there is the possibility of reducing losses due to accidents.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cellulat Automata
  • Road accidents
  • Road Factor
-          Gokhan Egilmez,” Benchmarking road safety of U.S. states: A DEA-based Malmquist productivity index approach”, Accident Analysis and Prevention 53 (2013) pp.55–64.
 
-          Elke Hermans,” Benchmarking road safety: Lessons to learn from a data envelopment analysis”, Accident Analysis and Prevention 41 (2009) pp.174–182.
 
-          Michiel Christoph,” A road safety performance indicator for vehicle fleet compatibility”, Accident Analysis and Prevention 60 (2013) pp.396–401.
 
-          Yongjun Shen,” Road safety development in Europe: A decade of changes
(2001–2010)”, Accident Analysis and Prevention 60 (2013) pp.85–94.
 
-          P. Korček, L. Sekanina, O. Fušík “A scalable cellular automata based microscopic traffic simulation”. (2011)
pp. 13–18.
 
-          Q. Yu, N. An, T. Wang, et al AODV-ECA: Energy-efficient AODV routing protocol using cellular automata in wireless sensor networks. (2013)
pp. 29–33.
 
-          Strandroth J,”Validation of a method to evaluate future impact of road safety interventions, a comparison between fatal passenger cars crashes in Sweden 2000 and 2010. Accident Analysis & Prevention”, (2015) 76: pp.133–140.
 
-          Hermans E, Brijs T, Wets G, Vanhoof K ,”Benchmarking road safety: lessons to learn from a data envelopment analysis. Accident Analysis & Prevention “, (2009), 41: pp.174–182.
 
-           Wood JS, Gooch JP, Donnell ET ,”Estimating the safety effects of lane widths on urban streets in Nebraska using the propensity scores-potential outcomes framework. Accident Analysis & Prevention”, (2015), 82: pp.180–191.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-          Kopits E, Cropper M." Traffic fatalities and economic growth. Washington, DC, the World Bank",) 2003(Policy Research Working Paper No. 3035.
 
-          DESCORNET G., "Surfaces routiéres de référence pour les essais de véhicules", «Routes/Roads» no 272, AIPCR/PIARC, Paris, III-)1990(