سنجش پتانسیل ترافیکی در شهرها با استفاده از مدل IHWP (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در نظام برنامه ریزی شهری ارتباطمستقیمیبینکاربری زمین، معیارهای کالبدیومیزانعرضهتسهیلاتحملونقلارائهشده،وجود دارد. لذا هدف این تحقیق در نظر گرفتن معیارهای کالبدی، حمل و نقل و جمعیتی مؤثر در ایجاد ترافیک است تا با ترکیب شاخص های موجود با استفاده از مدل IHWP نقاط دارای پتانسیل ترافیکی در شهر ارومیه را مورد ارزیابی قرار دهد. پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی- تحلیلی برخوردار می­باشد. جهت اجرای تحقیق تعداد 14 شاخص از میان عوامل مؤثر در ترافیک انتخاب شده و پس از توزیع پرسشنامه بین نخبگان به محاسبه امتیاز شاخص ها بر اساس مدل IHWP اقدام شده است. آماده سازی و فازی سازی لایه ها مبتنی بر رابطه هر کدام از شاخص ها با هدف تحقیق و براساس توابع سیگموئیدی به ترتیب در نرم افزار GIS و Idrisi صورت گرفته و در نهایت با استفاده از  Weighted Sumبه ترکیب شاخص های 14 گانه با اعمال امتیاز آن ها اقدام شده است. گرایش تحقیقات حمل و نقل به مدل سازی ترافیک با تعداد شاخص های محدود و بخشی موجب شده این تحقیق با ترکیب زیر معیارهای مختلف حمل و نقل، جمعیتی و کالبدی به سنجش پتانسیل ترافیکی موجود در شهرها بپردازد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که 17 درصد از محدوده شهر ارومیه پتانسیل ترافیکی کم، 77 درصد پتانسیل ترافیکی متوسط و 6 درصد در محدوده پتانسیل ترافیکی زیاد قرار گرفته اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Traffic Congestion Potentials in the Cities; Using IHWP Model (Case Study: Urmia City)

نویسندگان [English]

  • A. Abedini 1
  • R. Karimi 2
1 Assistant Professor, Geography and Urban Planning, Department of Urban Planning, University of Urmia, Iran.
2 M.Sc., Student, Department of Urban Planning, University of Urmia, Iran.
چکیده [English]

Population growth, migration from rural, urban development and increasing vehicle creates an important topic in the name of transport and urban traffic and consequently the complexity of this issue to develop a comprehensive and integrated management of transport and traffic has become inevitable. In urban planning system, there is a direct relation between land use, physical criteria and offered supply of transportation facilities. So the aim of this research is considering physical, transportation and population criteria involved in traffic so that with combining existing indexes by using IHWP model evaluate the points having traffic potential in urmia city. This research according to its purpose is the kind of applied research and according to method of work has descriptive- analytical nature. To perform the study, 14 indicators from among the factors affecting traffic were selected and after distribution questionnaire between elites, the scores of indicators based on IHWP are calculated. Preparation and Fuzzy fiction of layers based on the relationship of indicators with research aim and according to Sigmoidal functions respectively has done in GIS and Idrisi software and finally by using Weighted Sum the combination of 14 indicators with applying their scores, is done. Transportation researches orientation to traffic modeling with sectorial and limited number of indicators and led to this research by combination of different transportation, population and physical sub- criteria evaluate the traffic congestion potential in the cities. The results show that 17 percent of urmia city area in low traffic potential, 77 percent in middle potential and 6 percent located in high traffic potential area. As a result, it can be said that much of Urmia area in terms of traffic potential is locate in average traffic zone. The results also in separation of 5 regions suggest that regions of 5, 4 and 2, 3 and 1 respectively the highest to the lowest potential in high traffic zones are allocated.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic
  • IHWP
  • Potential
  • Fuzzy
  • GIS
- اسدی، م. و رهنما، م. ر. و لگزیان، م. (1391)، "بررسی رابطه متقابل مدیریت کاربری زمین و وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری؛ مطالعه موردی: مجتمع تجاری الماس شرق مشهد"، مدیریت شهری، شماره 30، ص. 144-131.
 
- حبیبی، ک. و جوانمردی، ک. و زندی، پ. (1391)، "پیاده سازی مدل فازی و تحلیل سلسله مراتبی معکوس جهت تعیین آسیب پذیری مناطق مسکونی در برابر زلزله )نمونه موردی: محله سرتپوله شهر سنندج("، ساخت شهر، دوره دهم، شماره 20،
ص. 33-25.
 
- زنگی آبادی، ع. و رضائی، م. و مؤمنی شهرکی، م. و میرزایی، س.(1392)، "ارزیابی آسیب پذیری بخش مرکزی کلان شهرهای ایران در برابر بحران زلزله با استفاده از مدل IHWP مطالعه موردی: منطقه 3 شهر اصفهان"، آمایش جغرافیایی فضا، شماره 8، ص. 156-137.
 
- سلطانی، ع. و پناهی، ن. (1393)، "ظرفیت سنجی معابر درون شهری بر مبنای ویژگی­های ساختاری و پیوند با فعالیت­های مجاور، مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری شیراز"، پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره 19، ص. 38-21.
 
- شیخ حسنی، ح. و شورچه، م. (1389)، "تبیین اثرات برنامه ریزی کاربری زمین بر حمل و نقل شهری"، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ص. 26-1.
 
- شاداب مهر، ه. (1393)، "رابطه خصوصیات مناطق شهری با رفتارهای قانون گریزانه ترافیکی"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 35، ص. 38- 15.
 
- عباسی، م. و امامی میبدی، م. و ضیایی، م. (1392)، "تعیین میزان تولید و جذب سفر کاربری­های مختلف شهر مشهد"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، ص. 14-1.
 
- علی بیک، الف. و علیزاده، ن. و حجتی، ع. (1388)، "بررسی راهکارهای کاهش ترافیک در کلان شهر تهران"، مطالعات مدیریت شهری، سال اول، پیش شماره دوم، ص. 134- 107.
 
- فردوسی، س. و شکری فیروزجاه، پ. (1393)، "کاهش معضلات ترافیک درون شهری با رویکرد تنظیم جهت حرکت معابر"، مطالعات برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره 7،
ص. 110-87.
 
- فرتوک زاده، ح.ر. و رجبی نهوجی، م. (1391)، "مدل سازی پویای ترافیک کلان شهرها به منظور ارائه سیاست­های بهبود حمل و نقل (نمونه موردی: کلان شهر تهران)"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال نهم، شماره اول، ص. 81-63.
 
- قریب، ف. و اقدس وطن خواه، م. (1388)، "بررسی اثرات کاربری زمین و توسعه شهری بر حمل و نقل سریع همگانی"، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره 3،
ص. 256-249.
 
- مهندسان مشاور طرح و آمایش (1389)، "مطالعات طرح جامع تجدید نظر شهر ارومیه"، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی.
 
- Al_ Sobky, Al. and Mousa, R. (2011), "Traffic Density Determination and its Applications Using Smartphone", Alexandria Engineering Journal, No. 55, pp. 513- 523.
 
- Ewing, R. Greenwald, M., Zhang, M., Walters, J., Feldman, M., Cervero, R., Frank, L., and Thomas, J. (2011), "Traffic Generated by Mixed-Use Developments Six-Region Study Using Consistent Built Environmental Measures", JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT, Vol. 137, No. 3, pp. 248- 261.
 
- George, p. and Kattor, G.J. (2013) "Forecasting Trip Attraction Based on Commercial Land Use Characteristics", International Journal of Research in Engineering and Technology, Vol. 2, Issue 9, pp. 471- 479.
 
- Han, Y. (2015), "Temporal Transferability Assessments of Vehicle Ownership Models and Trip Generation Models for Boston Metropolitan Area", Massachusetts Institute of Technology, pp. 1- 161.
 
- Han, H., Yang, Ch. and Song, J. (2015), "Scenario Simulation and the Prediction of Land Use and Land Cover Change in Beijing, China", Sustainability, No.7, pp. 4260-4279.
 
- He, F., Yan, X., Liu, Y. and Ma, L. (2011), "Traffic Congestion Assessment Method for Urban Road Networks Based on Speed Performance Index", Procedia Engineering, No. 137, pp. 425- 433.
 
- Khanta, P.R. and  and Collura, J. (2014), "Evaluation of Traffic Simulation Models for Work Zones in the New England Area", Master of Science in Civil Engineering, University of Massachusetts, pp. 1- 72.
 
- Litman, T. (2015), "Generated Traffic and Induced Travel, Implications for Transport Planning", Transport Policy Institute, pp. 1- 38.
- Oduwaye, L., Alade, W. and Adekunle, S. (2011), "Land Use and Traffic Pattern along Lagos – Badagry Corridor, Lagos", Nigeria, REAL CORP, pp. 525- 532.
 
- Soltani, A. and Esmaeili Ivaki Y. (2011), "The influence of urban physical form on trip generation, evidence from metropolitan Shiraz, Iran", Indian Journal of Science and Technology, Vol. 4, No. 9, pp. 1168- 1174.
 
-  https://fa.wikipedia.org/wiki.