دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 52، آذر 1396، صفحه 1-208 
زمانبندی حرکت قطارهای مسافری با رویکرد بهینه‌سازی بر پایه شبیه‌سازی گسسته-پیشامد

صفحه 95-117

عرفان حسن‌نایبی؛ آرمان ساجدی نژاد؛ سهیل مردانی؛ سید رسول حسینی