مدل‌سازی تأخیر وسایل‌نقلیه در مناطق عملیاتی با استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری در راه‌های دوخطه آزادراهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم‌ و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

تأخیر ناشی از منطقه عملیاتی یکی از مهم‌ترین مباحث در فعالیت‌های نگهداری و بهسازی در آزادراه‌ها می‌باشد این مدت زمان تلف‌شده علاوه بر این که باعث افزایش هزینه کاربران راه می‌شود نارضایتی عمومی را نیز در پی دارد. تأخیر ناشی از منطقه عملیاتی عمدتاً به دلیل ایجاد صف و کاهش سرعت در این ناحیه رخ می‌دهد. برای ارائه مدل تأخیر مناسب، ابتدا با استفاده از نرم‌افزار Aimsunبه شبیه‌سازی میکروسکوپی منطقه عملیاتی پرداخته شد و میزان تأخیر حاصل از انسداد مسیر در حالات مختلف حجم ورودی به ناحیه و طول منطقه عملیاتی تعیین گردید. بر اساس نتایج حاصل میزان ظرفیت در داخل منطقه عملیاتی برابر با 1700 وسیله نقلیه بر ساعت تعیین شد همچنین مشخص شد، پارامتر حجم نسبت به طول منطقه عملیاتی تأثیرگذاری بیشتری را در تأخیر منطقه عملیاتی دارا می‌باشد. سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS21و آزمودن فرم‌های مختلف برازش، مدل غیرخطی چندگانه برای تأخیر منطقه عملیاتی در راه‌های دوخطه آزادراهی مشخص گردید.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Vehicles Delay in Work‌Zone using Microscopic Simulation for Two-Lane Freeways

نویسندگان [English]

  • M. R. Ahadi 1
  • A. Salahi Moghadam 2
  • P. Gholamin 3
  • M. Nasrollahi 4
1 Assistant Professor, Transportation Research Institute, Tehran, Iran
2 Research Assistance, Road, Housing and Urban Planning Research Center, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student, Islamic Azad University Lahijan Unit, Lahijan, Iran.
4 M.Sc., Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Delay caused by workzone activities has been one of the most important issues affecting maintenance and rehabilitation activities on freeways. Not only this kind of delay increases the road user costs, but also can raise public dissatisfaction. This delay mainly results from queue generation and subsequent speed reduction in this area. In order to develop an appropriate delay model, at first, the workzone was modeled using Aimsun microscopic simulation software. Next, the time delay produced by the lane closure for different input volumes and workzone length was determined. According to the results, the capacity inside the workzone was calculated as 1700 vehicle per hour. Moreover, it was identified that volume to length parameter is more affecting when it comes to workzone delay. Finally, taking advantage of SPSS21 and evaluating various kinds of regression models, a multiple nonlinear one was recognized to better explain the work‌zone delay in freeway two-lane roads.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work‌zone
  • delay
  • Microscopic Simulation
  • Multiple non-linear Model
زینب، رامشه و ع. افشانی، (1391)، "مرجع کاربردی "SPSS20.
 
-Karim, A. and H. Adeli, (2003), "CBR model for freeway work zone traffic management". Journal of Transportation Engineering,. 129(2). pp. 134-145.
 
-Ramezani, H., R.F. Benekohal, and K.A. Avrenli, (2011), "Methodology to Analyze Queue Length and Delay in WorkZones. in Transportation Research Board 90th Annual Meeting.
 
-Kim, T., D.J. Lovell, and J. Paracha.  (2001), "A new methodology to estimate capacity for freeway workzones. in Transportation Research Board Annual Meeting CD-ROM.
 
-Batson, R.G., et al., (2009), "Work‌Zone Lane Closure Analysis Model". University Transportation Center for Alabama.
 
-Rajasakran, R., (2008), "AIMSUN
Micro-Simulation-A Practical Application: Micro-Simulation of the N1 Freeway". in 27thSouthernAfrican Transport Conference (SATC 2008), Pretoria, South Africa.
 
 
 
 
-Chien, S.I.J., et al., (2002), "Simulation‐based estimates of delays at freeway work zones. Journal of advanced transportation, 36(2):
pp. 131-156.
 
-Weng, J. and Q. Meng, (2013), "Estimating capacity and traffic delay in work‌zones: An overview. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 35: pp. 34-45.
 
-Jiang, X. and H. Adeli, (2003), "Freeway work zone traffic delay and cost optimization model". Journal of Transportation Engineering, 129(3): pp. 230-241.
 
-Maze, T. and A. Kamyab, (1999), "Work‌zone simulation model".
 
-Choa, F., R.T. Milam, and D. Stanek. Corsim, paramics, and vissim (2004), "What the manuals never told you". in Ninth TRB Conference on the Application of Transportation Planning Methods.
 
-Crowther, B.C., (2001), "A Comparison of CORSIM and INTEGRATION for the Modeling of Stationary Bottlenecks".  Virginia Polytechnic Institute and State University.
 
-Benekohal, R.F., H. Ramezani, and K.A.      (2010), "Avrenli, Queue And User’s Costs In Highway WorkZones". Urbana,. 51: p. 61801.
 
 
-Maze, T., S.D. SCHROCK, and A. Kamyab, (2000), "Capacity of freeway workzone lane closures. work", 6(8): p. 12.