ارزیابی فنی کاربرد مصالح سخت و آبدوست (باطله‌های معدن چغارت بافق یزد) در مخلوط‌های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

یکی از مشکلات فنی آسفالت گرم در استان یزد مشکل مقاومت سرشی است. دلیل این مشکل بافت ریز سنگدانه­های آهکی است. معدن سنگ آهن چغارت بافق یزد دارای میلیونها تن مصالح سخت و مرغوب سیلیسی است که به عنوان مصالح غیرقابل استفاده و باطله دپو شده است. در این تحقیق مقاومت سرشی و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این نوع سنگدانه­ها مورد بررسی قرار گرفته و روش اصلاح مشکل حساسیت رطوبتی این نوع سنگدانه­ها نیز بیان شده است. در این تحقیق به عنوان نوآوری از آزمایشهای عملکردی پاندول انگلیسی و حساسیت رطوبتی برای بررسی واصلاح باطله­های معدن سنگ آهن استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان­دهنده مقاومت سرشی بهتر باطله­های معدن بافق نسبت به سنگدانه­های مرسوم آهکی است و همچنین نشان­دهنده رفع مشکل حساسیت رطوبتی این مصالح با مواد زایکوترم و زایکوسیل است. علاوه بر مزایای فنی مزایای زیست محیطی کاربرد باطله­های معدن سنگ آهن بافق قابل توجه است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Evaluation of Using Hydrophilic Aggregates (Mine Waste of Bafgh Ghoghart Iron Mine) in HMA Mixtures

نویسندگان [English]

  • H. Khani Sanij 1
  • S. S. Oreyzi Yazdi 2
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran.
2 M.Sc. Grad., Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

One of the technical problems of hot mix asphalt (HMA) in Yazd province is skid resistance. The cause of this problem is the micro-texture (fine texture) of limestone aggregates. The Ghoghart iron mine of Bafgh (Yazd) has million tons of hard and qualified siliceous aggregates which are depot as waste and unusable materials. In this study, the skid resistance and the chemical and physical properties of aggregates have been evaluated. Also, the methods for modifying the moisture sensitivity problem of these types of aggregates have been expressed. The results of this study indicated that aggregates made from mine waste of Bafgh Ghoghart iron mine have better skid resistance compared to conventional limestone aggregates. Also, it was found that the problem of moisture sensitivity of these aggregates will be avoid by adding zycotherm and zycosoil. In addition to the technical advantages, the environmental benefits of using mines waste of Bafgh is considerable.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • skid resistance
  • Moisture Sensitivity
  • Antistripping Agent
  • Hot Mix Asphalt
-      سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، (1390)، "آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران" وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات و آموزش، نشریه شماره 234.
-Al-Qadi, I.L., Abuawad, I.M., Dhasmana, H. & Coenen, A.R., et al. (2014), "Effects of various asphalt binder additives/modifiers on moisture-susceptible asphaltic mixtures", Illinois Center for ransportation, Research Report FHWA-ICT-14-004.
-AASHTO T209, (2012), "Theoretical Maximum Specific Gravity and Density of Hot-Mix Asphalt Paving Mixtures", American Association of State Highway and Officials.
-AASHTO M 303-89 (1993), "Lime for asphalt Mixtures", American Association of State Highway and Officials.
Asphalt Institute, (2007), "Moisture Sensitivity Best Practice to Minimize Moisture Sensitivity in Asphalt Mixture", Manual Series No.24 (MS-24).
-ASTM D 3625–12, (2012), "Standard Practice for Effect of Water on Bituminous-Coated Aggregate Using Boiling Water", Volume 04.03.
-Bazlamit, S.M. & Reza, F., (2005), "Changes in asphalt pavement friction components and adjustment of skid number for temperature", Journal of Transportation Engineering, 131(6), pp.470–476.
-Flintsch, G.W., Luo, Y. & Al-Qadi, I.L., (2005), "Analysis of the effect of pavement temperature on the frictional properties of flexible pavement surfaces", In 84th Transportation Research Board Annual Meeting.
-Hamedi, G.H., Moghadas Nejad, F. & Oveisi, K., (2015), "Investigating the effects of using nanomaterials on moisture damage of HMA", Road Materials and Pavement Design, 16 (3), pp. 536-552.
-Hamedi, G. and Moghadas Nejad, F. (2016), "Evaluating the Effect of Mix Design and Thermodynamic Parameters on Moisture Sensitivity of Hot Mix Asphalt." J. Mater. Civ.Eng. 10.1061/(ASCE)MT.1
943-5533.0001734
, 04016207.
-Hicks, R.G.  (1991), "NCHRP 175: Moisture damage in asphalt concrete", Transportation Research Board, National Highway Research Council, Washington, D.C.
-Kim, Y.-R., Pinto, I. & Park, S.-W. (2012), "Experimental evaluation of anti-stripping additives in bituminous mixtures through multiple scale laboratory test results", Construction and Building Materials, 29, pp.386–393.
-Lottman, R. P. (1982), "Laboratory Test Method for Predicting Moisture-Induced Damage to Asphalt Concrete", Transportation Research Record 843, National Highway Research Council, Washington, D. C., pp. 88-95.
-Nazirizad, M., Kavussi, A. & Abdi, A., (2015), "Evaluation of the effects of
anti-stripping agents on the performance of asphalt mixtures", Construction and Building Materials, 84, pp.348–353.
-Shafabakhsh, G.H., Faramarzi, M. & Sadeghnejad, M., (2015), "Use of Surface Free Energy method to evaluate the moisture susceptibility of sulfur extended asphalts modified with antistripping agents", Construction and Building Materials, 98, pp.456–464.
- Solaimanian, M., J. Harvey, M. Tahmoressi and V. Tandon, (2003), "Test Methods to Predict Moisture Sensitivity of Hot-Mix Asphalt Pavements", Moisture Sensitivity of Asphalt Pavements: A National Seminar, San Diego, CA, Transportation Research Board.
-Wang, H. & Flintsch, G.W. (2007), "Investigation of Short-and Long-Term Variations of Pavement Surface Characteristics at the Virginia Smart Road", In Transportation Research Board 86th Annual Meeting.