ارزیابی حساسیت رطوبتی و پتانسیل شیار شدگی مخلوط آسفالتی گرم حاوی افزودنی ضد عریان شدگی با بکارگیری قیر لاستیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر تکنولوژی جدیدی با عنوان مخلوط آسفالت ‌گرم در صنعت راه‌سازی ابداع شد. هدف اصلی از تولید این نوع مخلوط‌ها، کاهش انتشار آلاینده‌ها و مصرف انرژی کمتر در راستای توافقنامه کیوتو می‌باشد. علاوه بر این، مزایای دیگری مانند امکان اجرای روسازی در هوای سرد، بهبود کارایی، بازگشایی سریع‌تر ترافیک، کاهش آلاینده‌های مضر برای کارگران و کاهش احتمال بروز پیرشدگی قیر به سبب کاهش دمای تولید را موجب خواهد شد. با وجود اینکه مزایای نامبرده باعث تشویق متولیان روسازی به استفاده از این تکنولوژی شده است، اما جنبه‌های مختلف رفتاری این نوع تکنولوژی هنوز به درستی مشخص نشده است. یکی از این جنبه‌های رفتاری، پتانسیل شیار شدگی و حساسیت رطوبتی در عملکرد طولانی مدت روسازی‌های ساخته‌شده با تکنولوژی مخلوط آسفالت ‌گرم می‌باشد.
اگر مخلوط آسفالت لاستیکی به صورت ‌گرم ساخته شود هزینه اولیه ساخت آسفالت لاستیکی به دلیل ساخت آسفالت در دمای پایین‌تر از آسفالت داغ معمولی کمتر می‌شود. استفاده همزمان از پودر لاستیک و افزودنی‌ ضدعریان شدگی در مخلوط آسفالتی ‌گرم باعث بهبود عملکرد طولانی و پتانسیل شیار شدگی و حساسیت رطوبتی در مقایسه با مخلوط آسفالت داغ معمولی می‌شود. در تحقیق حاضر به ارزیابی و تحلیل نتایج آزمایشگاهی مقاومت آسفالت پودر لاستیکی گرم حاوی ماده ضد عریان شدگی در برابر حساسیت رطوبتی و مقایسه آن با مخلوط آسفالتی داغ پرداخته شده است. نتایج نشان داده شده در حساسیت رطوبتی نشان می دهد که مقدار بهینه افزودنی زایکوترم در نمونه حاوی 0.1 درصد می باشد. هم­چنین نتایج در آزمایش مدول برجهندگی و خزش دینامیکی نشان می دهد که بیشترین مدول برجهندگی و خزش دینامیکی برای افزودنی زایکوترم در نمونه حاوی 0.12 درصد می باشد که این نتایج بهتر از نمونه کنترلی بوده است. به طور کلی افزودن ماده ضد عریان شدگی مخطوط آسفالتی گرم حساسیت رطوبتی و مقاومت شیار شدگی آسفالت لاستیکی را بهبود می بخشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Moisture Sensitivity and Rutting Potential of Warm-Mix-Asphalt Contained anti-Stripping Additive with Using Rubber Bitumen

نویسندگان [English]

  • P . Darparnian 1
  • A. Abdi Kordani 2
  • B. Golchin 3
1 M.Sc., Graduated, Department of Civil Engineering, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
2 Facult of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
چکیده [English]

In recent years, new technology was developed as a warm mixed asphalt in the construction industry. The main purpose of the production of these mixtures, reduce emissions and energy consumption is less in line with the Kyoto agreement. In addition, other benefits such as the ability to apply pavement in cold weather, pavement construction seasons to expand, improve efficiency, faster reopened for traffic after construction, reduce harmful emissions and reduce the risk to workers due to the aging of bitumen production will decrease in temperature. Despite the benefits of attending the pavement, he encouraged the use of this technology, but different aspects of behavior of this type of technology is still not clearly defined. One of these behavioral aspects, potential rutting and moisture-sensitive long-term performance of pavements constructed with in warm mixed asphalt technology. If crumb rubber asphalt are made of warm asphalt mixtures, rubber asphalt construction cost for construction of asphalt rubber asphalt at lower temperatures less. Concomitant use of rubber powder and warm additive to improve long-term performance and potential rutting and moisture sensitivity compared to conventional asphalt mixture. In this study, Laboratory investigation of resistance of warm mix rubberized asphalt containing anti-stripping agent against moisture damages. The results of moisture sensitivity show that the best amount of additive zycotherm in is containing 0.1 percent in sample. The results of resilience module and dynamic creep experiment also show that the most resilience module and dynamic creep for additive Zycotherm in is containing 0.12 percentage for sample which is better than the example sample. Generally, increasing anti-stripping agents warm mixed asphalt will improve moisture sensitivity and rutting resistance of rubber asphalt.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warm-Mix-Asphalt
  • Zyco Therm
  • Rubber powder
  • Moisture susceptibility
  • Rutting
-بهلولی زنجانی.، ش. (1374)،"بررسی ویژگی‌هایآسفالتلاستیکی"پایان‌نامهکارشناسیارشد، دانشکده عمران، گروه  مهندسیراه و ترابری، دانشگاهصنعتیشریف،تهران، ایران.
 
-پور عباس، م.، مرندی، س. م.، جبال بارزی، م.، )1390(، "تأثیر استفاده از قیرهای اصلاح‌شده با پودر لاستیک ضایعاتی در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش عمر آسفالت".
 
-منصوریان. ع. (1376)، ­"بهسازیمخلوط‌هایآسفالتیدربرابررطوبت"، دانشگاهآزاداسلامی،واحدتهرانجنوب.
 
-Chandra K. Akisety, Soon-Jae Lee, Serji N. Amirkhanian. (2009), " High temperature properties of   rubberized binders containing warm asphalt additives", Construction and Building Materials, 23 , pp.565-573.
 
-D’Angelo, J., Harm, E., Bartoszek, J., Baumgardner, G., Corrigan, M., Cowsert, J., and Yeaton, B. (2008), “Warm-Mix Asphalt: European Practice” US Department of Transportation, 68.
 
-F. Moreno, M. Sol, J.Mart, M. Perez, M.C. Rubio (2013), "­The effect of crumb rubber modifier on the resistance of asphalt mixes to plastic deformation", Materials and Design pp.274-280.
 
-F. Moreno, M. Sol, J.Mart, M. Perez, M.C. Rubio. (2013), "­The effect of crumb rubber modifier on the resistance of asphalt mixes to plastic deformation", Materials and Design pp.274-280.
 
 -Fontes, L.P.T.L., Triches, G., Pais, J.C., Pereira, P.A.A. (2010), "Evaluating permanent deformation in                          asphalt rubber mixtures", Construction and Building Materials, pp.1193-1200.  
 
-H. B. Takallou and A. (1992), Sainton, “Advances in technology of asphalt paving materials containing used tire rubber,” Transportation Research Record.
 
-J. W. Button, C. Estakhri, and A. Wimsatt. (2007), "A synthesis of warm mix asphalt," Texas Transportation Institute, Texas A & M University System.
 
-Joel R.M. Oliveira, Hugo M.R.D Silva, iliana P.F. Abreu, Sara R.M. Fernandez (2013), "­Use of a warm mix asphalt additive to reduce the production temperature and to improve the performance of asphalt rubber mixture­", journal od Cleaner Production, 41, pp.15-22. 
 
-Navarro, F. J., et al. (2004), "Thermo-rheological behavior and storage stability of ground tire
rubber-modified bitumen’s." Fuel 83.14: pp.2041-2049.
 
-Palit, S. K., K. Sudhakar Reddy, and B. B. Pandey. (2004), "Laboratory evaluation of crumb rubber modified asphalt mixes." Journal of materials in civil engineering16.1: pp.­45-53.
 
-Yilmaz M; Vural Kok B. (2009), "The effects of using Lime and styrene-butadiene-styrene on moisture sensitivity resistance of hot mix asphalt";J Construction and Building Materials; 23:
pp.1999-2006.