تغییر موقعیت کانتینر خالی تحت شرایط عدم‌قطعیت با رویکرد ترکیبی بهینه‌سازی استوار و مدیریت ریسک (مورد مطالعاتی: شبکه بنادر دریایی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

با ورود کانتینر به عرصه حمل و نقل کالا، این حوزه دچار تحول عظیمی شده است. اما تا به امروز همچنان مشکل عدم توازن بین ورودی و خروجی کانتینر به بنادر پا بر جاست. این ناهماهنگی بین واردات و صادرات کالا، معضلی به نام کانتینر خالی را به وجود آورده است. در این مقاله نظربهچالش‌هایتئوریکو کاربردی مساله مذکور، به بررسی تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط قطعی و غیرقطعی بودن برخی از پارامترهای مساله، پرداخته شده است. در ابتدا مدل جدید برنامه­ریزی دو هدفه تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط قطعی برای اولین بار در ادبیات موضوع، ارائه شده است. در گام بعدی از رویکرد ترکیبی بهینه­سازی استوار و مدیریت ریسک به منظور کاهش اثرات نوسانات پارامترهای غیرقطعی تحت سناریوهای مختلفدر دنیای واقعی استفاده شده است. مدل استوار تغییر موقعیت کانتینر خالی با در نظر گرفتن عدم­قطعیت برخی از پارامترهای مساله، شامل تقاضا، عرضه، ظرفیت تخلیه و بارگیری، تحت سه سناریو مختلف، که سناریوهای محتمل با استفاده از روش مدیریت ریسک تعیین شده­اند، ارائه شده است.به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی هر دو مدل ارائه شده، از مجموعه داده­های مربوط به شبکه بنادر دریایی ایران استفاده شده است. نتایج محاسباتی حاصله نشان­دهنده عملکرد مناسب مدل قطعی پیشنهادی و همچنین کارایی مدل استوار پیشنهادی در شرایط غیرقطعی و اهمیت استفاده از رویکرد بهینه­سازی استوار در ایجاد برنامه­های استوار تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط عدم­قطعیت است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Repositioning of Empty Containers under Uncertainty by using Robust Optimization and Management Risk Combinatorial Approach (Case Study: Iranian Maritime Ports Network)

نویسندگان [English]

  • M Abasi 1
  • N Nahavandi 2
چکیده [English]

With entering container into transportation area, this area has experienced a huge change.
However, the imbalance problem between the input and output containers exists in ports until
now. This imbalance between import and export of goods has created a problem called
Empty Container. In this paper, due to the theoretical and practical issue challenges in the
problem, the reposition of empty containers under certain and uncertain conditions of some
problem parameters is investigated. At first, a new model of two-objective planning of
reposition of empty containers under certain conditions was presented for the first time in the
literature. Thereafter, in order to reduce the effects of uncertain parameter fluctuation under
various scenarios in the real world, a combinational approach of robust optimization and risk
management is used. The reposition of empty containers robust model is presented by
considering uncertainty of several problem parameters like demand and supply as well as
loading and unloading capacity under three different scenarios which those probable
scenarios are determined using risk management method. In order to evaluate and validate the
both presented models, the data from Iran maritime port network are used. The computational
results indicate the appropriate performance of proposed deterministic model, efficiency of
proposed robust model under uncertainty conditions, and also the importance of using robust
optimization approach in creating reposition of empty containers robust plans under uncertain
conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repositioning of Empty Containers
  • Uncertainty
  • robust optimization
  • risk