اثر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی بر تاخیر و لغو پروازها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی ایران، تهران

2 استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی ایران، تهران

چکیده

شرکت­های هواپیمایی براساس مقررات داخلی و بین­المللی مسئول جبران خسارت ناشی از تاخیر و لغو پروازها هستند. شرکت­های هواپیمایی می­توانند در شرایطی با اثبات اتخاذ تدابیر متعارف برای جلوگیری از تاخیر و لغو و یا قوه قاهره، از مسئولیت رهایی یابند. مسافران هم از طرفی می­توانند به­واسطه اعمال انجام گرفته از سوی متصدی حمل و نقل که خلافکاری عمدی شناخته می­شود، از جبران خسارت حداکثری بهره­مند گردند و نظام مسئولیت محدود شرکت­های هواپیمایی را از میان ببرند. با بررسی ورشکستگی شرکت هواپیمایی به این موضوع پی می­بریم که ورشکستگی می­تواند عاملی برای تاخیر  و لغو پروازها محسوب شود. بنابراین با امکان تاخیر و لغو به­علت ورشکستگی شرکت­های هواپیمایی، بررسی این مهم به­عنوان مصداقی برای تشدید و معافیت از مسئولیت مهم جلوه می­نماید. با بررسی­های انجام شده در این مقاله و با آگاهی از امکان تاخیر و لغو پروازها به واسطه ورشکستگی شرکت­های هواپیمایی، ورشکستگی هم می­تواند دستاویزی برای شرکت­ها باشد تا با قوه قاهره شناختن آن و یا اثبات اقدامات لازم جهت جلوگیری از آن، از مسئولیت معاف گردند و هم می­تواند در فروض به تقصیر و تقلب به­عنوان مصداق خلافکاری عمدی جهت تشدید مسئولیت، از مسافران پروازها جهت اخذ خسارت بیشتر حمایت نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Airline Bankruptcy on Delays and Cancellations of Flights

نویسندگان [English]

  • M. Soltani 1
  • S. A. Khazaei 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University,‌ Tehran, Iran
چکیده [English]

Airlines liable to compensate the damages caused by the delay and cancellation of flights According to domestic and international regulations. Airlines can avoid responsibility by providing reasonable measures or force majeure. Travelers also can benefit the maximum compensation by providing Actions be conducted by the carrier is known “Wilful Misconduct”. By examining airline bankruptcies this issue we find that bankruptcy could be considered a reason for the delay and cancellation of flights. So with the possibility of delays and cancellations due to the bankruptcy of airlines, Attenuating this as an example of exemptions from liability and intensify of liability Becomes obvious. The studies in this paper and are aware of the possibility of delayed and canceled flights due to airline bankruptcy, bankruptcy could be an excuse for companies, Bankruptcy could be an excuse for companies to recognize it as force majeure or necessary measures to prevent it, be exempt from liability And could be as Wilful Misconduct applicable to tighten liability, compensation of passengers flying for more support.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airline bankruptcy
  • Delay and Cancellation
  • Reasonable measures
  • Force majeure
  • Willful Misconduct
-     اسکینی، ر. (1389)، "ورشکستگی و تصفیه"، چاپ سیزدهم، تهران، سمت.
 
-     بنایی اسکویی، م. (1392)، "­تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی"، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، شماره 1، تابستان و پاییز 1392، ص. 41-61.
 
-     پاد، ا. (1384)، "حقوق کیفری اختصاصی"، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، انتشارات میزان.
 
-     تیموری، م. (1394)، "حقوق مسافر در حمل و نقل هوایی بین المللی"، چاپ اول، تهران، جنگل و جاودانه.
 
-     جباری، م، (1389)، "نقش تقصیر یا عمد در مسؤولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی"، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره سی، پاییز،
ص. 21-46. 
 
-     جباری، م. (1390)، "حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی"، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
 
-     جباری، م.، و حسن نژاد، م.، (1392)، «بررسی تطبیقی معافیتهای غیرقراردادی متصدی حمل و نقل هوایی درمقررات بین المللی وحقوق ایران»، پژوهش حقوق خصوصی، دوره دوم، شماره چهارم.
 
-     جعفری لنگرودی، م. (1382)، "ترمینولوژی حقوق"، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.
 
-     خزائی، ع. و گلرو، ع. (1386)، "حقوق مسافران هواپیما"، تهران، چاپ اول، پژوهشگاه هوا و فضا.
 
-     رحمدل، م. (1386) "ورشکستگی به تقصیر"، فصلنامه حقوق، دوره 37، شماره 2، 1386 تابستان 1386، ص113-138.
 
-     رضایی، ع. (1394)، "حقوق تامین مالی در تجارت بین الملل"، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
 
 
-     زراعت، ع. (1388)، "شرح قانون مجازات اسلامی"، تعزیرات 3، چاپ دوم، تهران، انتشارات ققنوس.
 
-     سلطانی، م. (1395)، "ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، به راهنمایی دکتر سید علی خزائی.
 
-     کاتوزیان، ا. (1393)، "قواعد عمومی قراردادها"، جلد چهارم، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 
-     کاظمی، ح. (1394)، "مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در حقوق تطبیقی"، چاپ اول، تهران، خرسندی.
 
-Amos and Walton,  (1967), “Introduction to French law”, 3ed, London, Oxford University Press.
 
 
-Bradley III، D. B. & M. J. Rubach, (2002), “Trade Credit and Small Business: A Cause of Business Failures,” Small Business Advancement National Center، University of Central Arkansas.
 
-Coleman، R, (2003), “The Most Common Reasons for Small Business Failure.And Whatto Watch Out for, ” Chronicles، Vol. 1 Issue 20.
 
-Duygu dammar, (2011), “Wilful Misconduct in International Transport Law”, Springer Science & Business Media.
 
-Erwin  von  den  Steinen, Ingomar Joerss، Pablo Mendes de Leon, (2009),  “Study on Consumer Protection against Aviation Bankruptcy، 07 January” , Prepared for: Directorate- General Energy and Transport European Commission، London.
 
-Federico Ciliberto, (2012), “Bankruptcy and product-market competition: Evidence from the airline industry”, International Journal of Industrial Organization, journal homepage: www.elsevier.com/locate/ij i o.
 
-Haanappe, (2003),” the law and policy of air law space and outer” Kluwer Law International.
 
-HenrikLarsen, (2002), "Regime of Liability in Private International Air Law With Focus on the Wersaw System and the Montreal Convention , RETTID.
 
-Hjalsted، Finn، (1958),  “Regime of Liability in Private International Air Law- with Focus on the Warsaw System and the Montreal Convention of 28 May 1999” , RETTID 2002/Student era handling 2 1.
-Stevens، David Y.  (2005), “Tort Liability after the Dust Settles: An Economic Analysis of the Airline Defendants' Duty to Ground Victims in the September 11 Litigation”، Indiana Law Journal، Vol. 80.
 
-Steer Davies Gleave, (2011), “Impact assessment of passenger protection in the event of airline insolvency”, March، Final report, European Commission DG MOVE DM 24 Brussels B- 1049, London.
 
آرای قضایی
-Brunwasser v. TWA، 541 F Supp 1338 (WD Penn، 1982).
 
-Winchester Fruit v. American Airlines [2002] 2 Lloyd’s Rep 265.
 
-Friesen v. Air Canada 1982 ULR II 146.
 
-Cowden v. British Airways plc [2009] 2 Lloyd’s Rep 653.
 
-Tseng v. El Al Israel Airline، 525 us 155(1999).
 
-Sidhu v. British airways. 2 Lioyd s law rep. 76(1997).
 
-Rugani v. klm royal dutch airlines،. city court، new York county، 20 january، 1954.
 
-Chisholm v. british European airways(1964) 1 Lloyd`s Rep 626.
 
-Cie Jugoslovenski A´ero- transport v. Gati، CA Paris 12. 12. 1961 (1962) 26 RFDA 93.
 
-Delta Air Lines v. Gibson،، 550 SW 2d 310- Tex: Court of Appeals,8th Dist. 550 S. W. 2d 310 (1977).
-UTA v. Blain، Paris 6. 1. 1977 (1977), 31 RFDA 181.
 
-Shah v. Pan Am، 148 F 3d 84, 95، 96, (1998).
 
-Claudio v. Avianca, Trib. Fed. 29. 6. 1987 (1988) 23 ETL 498.
 
-cortes v. american، 177 f 3d 1272, 1284 ff (11 cir 1999).
 
-Tasar v. Pakistan IntT Airlines. 17 Av. Cas. (CCH) 18, 618 (S. D. Tex. 1982).