رتبه بندی مدهای مختلف حمل و نقل مسافری درون شهری به کمک روش تاپسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پدیدهروبهرشدافزایشجمعیتوگسترشحمل و نقل درون شهرهاباعثایجادترافیکوآلودگیزیست محیطیمیشودوبه تبعآنپیامدهایاقتصادیواجتماعیفراوانیراموجبمی­شود.اینموضوعیکیازمشکلاتمهمجوامعشهریاست.استفادهازسیستمهایحملونقلکاراوموثر به عنوانیکیازبهترینروش هادرجهتحلاینمشکلاتدربینکارشناسانومدیرانشهریمد نظر میباشد.اماازآنجاکهاحداثو راهاندازیسیستمهایحملونقلعمومیمستلزمصرفهزینه­های فراوانمی باشد،لذاانتخاببهترینسیستمحملونقلعمومیدرونشهریبطوریکهکه تمامیجوانباقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطیرادربرداشته باشد،نیازبهبررسیوارزیابیدقیقدارد. مقالهحاضرباشناساییمهمترینعواملتاثیرگذاربرانتخابسیستمحملونقل،ازدیدگاهکارشناسانومتخصصانحملونقلبهرتبهبندیانواعاینسیستم­ها،بااستفادهازتصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس
می پردازد تا
مدلمناسبوجامعیرابرایانتخابسیستم­های حملونقلدراختیاربرنامهریزانومدیرانامرقراردهد.دراینتحقیق،برای امتیازدهیسیستم­ها، باتوزیعپرسشنامهبین کارشناسان حمل و نقل وپسازجمعآوریاطلاعاتمربوطبهمعیارهایشناساییشده جهتتعییناولویتاینسیستمهادر شهرتهراناستفادهشد وبااستفادهازمدلارائهشده،گزینهمتروبه عنوانسیستمحملونقل برترانتخابگردید.این در حالی است که براساس داده های سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درسال1393روزانه فقط 4/16درصد، سهم مترو در جابجایی سفرهای روزانه شهر تهران را دارد. ولی در سال­های اخیر سرمایه گذاری در زمینه مترو بطور قابل چشمگیری افزایش یافته است که این نشان می­دهد برنامه ریزان و مدیران شهری به این مسئله کاملا واقف هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Passenger Transportation Modes by Using TOPSIS Method

نویسندگان [English]

  • A. Heidari 1
  • A.A. Shojaie 2
1 Ph.D. Student, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

For example Population increase and transportation development inside cities have been caused traffic and environmental pollutions and consequently caused many economic and social issues. City experts and managers consider using efficient transportation systems as one of the best methods to solve these problems. Since construction and setting up of a public transportation system needs spending a lot of money, selecting the best public transportation system in cities so that includes all economic, social and environmental prospective needs more precise investigation and evaluations. This paper, with recognition of important parameters which effects on selecting the transportation systems, ranks different transportation systems using TOPSIS Multi-Criteria decision making method based on transportation system experts and specialist  viewpoint and offers city planners and managers a proper and comprehensive model to choose public transportation system. In this research, to rank the systems, questionnaires have been distributed between experts and specialist. The collected related data recognized criteria's have been used for ranking and prioritizing the public transportation systems in city of Tehran. By using the proposed model, "Subway System" has been selected as a best transportation system in the city of Tehran, meanwhile based of Transportation and Traffic Organization of Tehran; only 16.4 percent of daily passengers are using subway in the city of Tehran. But in recent years investments in subway significantly increased that shows planners and city managers are well aware of this topic.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Multi-criteria decision making
  • Transportation modes
  • TOPSIS
- احدی، ح.ر.، قاسمی صاحبی، م. و ذاکری سرد رودی، ج.ع. (1392)، "­اولویت بندی روشهای حمل و نقل عمومی در شهر تهران به منظور اصلاح نظام تخصیص بودجه"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل 4 (3).
 
- اسدالهی، ر.، حسن پور، ش.، و باقری، س. ر.، (1390)،
" بررسی نقش دوچرخه در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل درون شهری و ارئه راهکارهای افزایش مطلوبیت دوچرخه سواری"، اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری، تهران، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور.
 
- اصفهانی پور، الف. و لسانی، ت.، (1390)، " تعیین سناریوی برتر حمل و نقل همگانی مسافر درون شهری با  TOPSIS فازی"، پژوهشنامه حمل و نقل،شماره 8 (3) ، ص. 323-342.
 
- تشکری هاشمی، س. ج.، (1393)، " گزیده آمار و اطلاعات حمل و نقل شهری تهران"، معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
 
- تندیسه، م.، و رضایی، م.ر.، (1392)، "برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)­"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل 5 (1).
 
- حبیبیان، م.، دیباج، س. و رحمتی، ی.، (1395)، "­مدلی برای بررسی اثر سیاست های مدیریتی حمل و نقل بر سفرهای بلند شهری با هدف کار (مطالعه موردی: شهر تهران)­"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل 8 (3).
 
7- حبیبیان، م.، و کرمانشاه، م.، (1391)، "­مدلسازی دلایل استفاده شهروندان از سواری شخصی در سفرهای کاری به محدوده مرکزی کلانشهر تهران"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل 4 (2).
 
- عسگری طورزنی، ع.، و حبیبیان، م.، (1395)، " شناسایی سیاست های موثر بر سیستم اشتراک دوچرخه در شهر تهران"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل 4 (3).
 
- Banciu, D. D. M. & Florea, M. C. G. (2009), “Decision support system based on MADM for urban transport management­” Romanian Air Traffic Services Adm. ROMATSA, Bucharest, Romania, Vol. 2, May, pp. 128-130.
 
- Otto, S. (2010), “The psychology of transport choice” Institute for Ecological Economic Research (IOW), March, pp. 1-4.
 
-Tuzkaya, U.R. (2009), “Evaluating the environmental effects of transportation modes using an integrated methodology and an application”, International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 6, No. 2, January, pp. 277-290.
 
- Weihua, Z., Huapu, L., Zhijun, G. and Qiang, L.(2005) “Study on method evaluation Bus Rapid Transit (BRT) Scheme”, Proceeding of the Eastern Asia  Society for Transportation Studies, Vol. 5,
pp. 390- 403.
 
- Yavari, A., Javadian, A., Janmohammadi, M. and Pourheidari. S. (2011), “Assessment of effective transportation’s attributes in crisis management’s methods“, 5th SASTech, Khavaran
Higher-Education Institute, Mashhad, Iran.