تاثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر توسعه حمل و نقل پایدار در شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.22034/tri.2021.70543

چکیده

امروزه حمل و نقل یکی از اجزاء مهم اقتصاد ملی محسوب می گردد و بدلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. همچنین یکی از بزرگترین دغدغه های بشر مسئله محیط زیست می باشد. این نگرانی باعث شده است تا توجه به عرصه بازاریابی نیز به این مساله معطوف گردد. هیچ یک از مطالعات گذشته روابط بین آمیخته های بازاریابی سبز و تاثیر آن بر حمل و نقل پایدار را مورد بررسی قرار نداده اند. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر توسعه حمل و نقل پایدار در شهر قزوین، صورت گرفته است. بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 384 نفر از شهروندان قزوینی به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای ، در مناطق پنج گانه شهرداری قزوین انتخاب گردیده و بررسی شدند. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای محصول سبز، قیمت گذاری سبز، مصرف سبز و سیستم اطلاعات سبز بعنوان متغیرهای مستقل و حمل و نقل پایدار بعنوان متغیر وابسته، رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Green Marketing Strategies on the Development of Sustainable Transportation in Qazvin City

نویسندگان [English]

  • Sahar Hosseinikhah Choshaly 1
  • Esmaeil Zandpoor 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 MSc. Student, Department of Management, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Today, transportation is one of the important components of the national economy and, due to its underlying role, has a great impact on the country's economic growth process. One of the biggest human concerns is the environmental issue. This concern has caused attention to the marketing sector to focus on this issue. None of the previous studies have examined the relationship between green marketing mixes and their impact on sustainable transport. Therefore, this research has been carried out to investigate the effect of green marketing strategies on sustainable transportation development in Qazvin. Accordingly, a sample of 384 citizens in five areas of Qazvin municipality was selected. To analyze and analyze the data, Pearson correlation coefficient was used. Linear regression was used. The results of the study showed that there is a significant relationship between variables green product, green pricing, green consumption and green information system as independent variables and the dependent variable as sustainable transportation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Product
  • Green Pricing
  • Green Consumption، Green Information System and Sustainable Transportation
-دلفانی، ع.، (1396)، "بازاریابی سبز و تاثیر آن برحمل و نقل عمومی درون شهری تهران اتوبوسرانی"، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری،ص. 170-166.
 
-رعنایی­، ح. ک. و یاری، ا.ب.، (1391)، "بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف­کنندگان (مطالعه موردی :مصرف­کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی (4)­، ص. 165-92.
 
-رمضانیان، م.، اسماعیل پور، ر. و تندکار،ه.، (1389)، "تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم­گیری خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی : مصرف­کنندگان خانگی لامپ کم مصرف شهر رشت)"، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره2،
 شماره 5­، ص. 98-79.
 
-قربانپور، ا. رنجبر،م. غمخوار، م. و کمرخانی، ح.، (1393)، "بازاریابی سبز و حمل و نقل دریایی"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد­، موسسه بین­المللی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
 
-مطلوبی، ع.، (1394)، "بررسی و ارایه استراتژی­ها و راهکارهای موثر در توسعه سیستم حمل و نقل سبز پایدار شهری­"، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالا لامپور­، مالزی.
 
 
-Dief, M. & Font, X., (2010), “The determinants of hotels' marketing managers” green marketing behavior, Journal of Sustainable Tourism, 18(2), pp.157-174.
-D'Souza, C. Taghian, M., Sullivan-Mort, G. & Gilmore, A., (2015), “An evaluation of the role of green marketing and a firm’s internal practices for environmental sustainability”, Journal of Strategic Marketing, 23(7),
pp.600-615.
 
-Gholami, R., Sulaiman, A. B., Ramayah, T., & Molla, A., (2013), “Senior managers’ perception on green information systems (IS) adoption and environmental performance: Results from a field survey”, Information & Management, 50(7), pp.431-438.
 
 
 
 
 
 
-Garg, S. & Sharma, V., (2017), “Green Marketing: An Emerging Approach to Sustainable Development”, International Journal of Applied, 12(2), pp.177-184.
 
-Kim, M., & Chintagunta, P. K., (2012), Investigating brand preferences across social groups and consumption contexts, Quantitative Marketing and Economics, 10(3), pp.305-333.
 
-Kinoti, Mary Wanjiru, (2011), “Green marketing Intervention Strategies and Sustainable Development: A Conceptual Paper Mary Wanjiru Kinoti”, International Journal of Business and Social Science, 2 (23).
 
-Rolstadås, A., (1998), “Enterprise performance measurement. International Journal of Operations & Production Management, 18(9/10), pp.989-999.
 
-Sarkar, A., (2012), “Green branding and eco-innovations for evolving a sustainable green marketing strategy”, Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 8(1), pp.39-58.
 
-Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C., (2009), “Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models”, Guidelines and empirical illustration, MIS quarterly, pp.177-195.
 
-Wu, Y. L., & Li, E. Y., (2018), “Marketing mix, customer value, and customer loyalty in social commerce: A stimulus-organism-response perspective”, Internet Research, 28(1), pp.74-104.
 
-Zuhairah, H., & Noor Azman, A., (2015), “The Impact of Green Marketing Strategy on the Firm's Performance in Malaysia”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.463-470.