بررسی اثر رزین‌های اپوکسی بر حساسیت رطوبت مخلوط‌های آسفالتی با اندازه‌گیری انرژی آزاد سطحی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران‌، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد‌، دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه یزد‌، یزد، ایران

چکیده

در این مقاله اثر پلیمر رزین­ اپوکسی بر حساسیت رطوبتی مخلوط­های آسفالتی حاوی سنگدانه­های سیلیسی و آهکی بررسی شده است. رزین­ اپوکسی بدون هاردنر و رزین اپوکسی سخت شده با هاردنر در درصد وزنی 0 تا 5 درصد ( 4،3،2،1،0 و5 درصد) جهت اصلاح قیر مورد استفاده قرار­گرفته­است. روش به کاربرده شده برای ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط­های آسفالتی روش انرژی آزاد سطحی است. در این روش با اندازه گیری انرژی آزاد سطحی قیر­ها به روش قطره چسبنده
و با استفاده از مقادیر گزارش شده از انرژی آزاد سطحی سنگدانه­ها، پارامتر­های انرژی مربوط به حساسیت رطوبتی
مخلوط­های آسفالتی حاوی ترکیب­های  مختلف قیر و سنگدانه مورد تحلیل قرار گرفتند. در پایان قیر پایه و قیر اصلاح شده با رزین اپوکسی سخت شده با هاردنر مورد آزمایش FTIR واقع شدند. نتایج نشان دهنده اثر مطلوب رزین­های اپوکسی سخت شده با هاردنر بر کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط­های آسفالتی حاوی سنگدانه­های سیلیسی و آهکی است. رزین­های اپوکسی بدون هاردنر تاثیر چندانی بر ترکیب­های  آسفالتی حاوی سنگدانه آهکی نداشتند اما موجب کاهش حساسیت رطوبتی
مخلوط­های آسفالتی حاوی سنگدانه­های سیلیسی شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Epoxy Resin on Moisture Sensitivity of Asphalt Mixtures by Surface Free Energy Measurement

نویسندگان [English]

  • H. Bahmani 1
  • H. Khani Sanij 2
  • M. Khaje Aminian 3
  • M. Nematollahi 4
1 M.Sc. Grade., Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran
4 M.Sc., Student, Department of Chemistry and Polymer, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In this paper the effect of Epoxy Resin polymer on moisture sensitivity of Asphalt mixtures containing Silica and limestone aggregates has been evaluated. Epoxy Resin without hardener  and Epoxy Resin curing with hardener ­­­­­ in 0, 1, 2, 3, 4, and 5 weight percentages for  Asphalt Binder modification have been applied. The method used for evaluating moisture sensitivity of Asphalt mixtures is Surface Free Energy method. In this method, with Surface Free Energy measurements of Asphalt Binder using Sessile Drop method and by using of the extracted values of Surface Free Energy of aggregates of valid reports, the energy parameters related to moisture sensitivity of Asphalt mixtures containing Asphalt Binder and aggregates compound, have been calculated and analyzed. At the end, base and modified Asphalt Binders with Epoxy Resin curing with hardener have been examined with FTIR test. The results show that the Epoxy Resin curing with hardener decreases moisture sensitivity of Asphalt mixtures containing Silica and limestone aggregates. Epoxy Resin without hardener does not have important effect on Asphalt mixtures containing limestone aggregates, but decreases moisture sensitivity of Asphalt mixtures containing Silica aggregates.
 
  


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epoxy Resin without Hardener[i6]
  • Epoxy Resin Curing with Hardener[i7]
  • Surface Free Energy
  • Moisture Sensitivity of Asphalt Mixtures