مقایسه روش‌های مختلف تحلیل لرزه‌ای در برآورد رفتار لرزه‌ای پل‌های قوسی فولادی در جهت طولی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری‌، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

 جرم گسترده‌شده در نقاط مختلف سازه پل قوسی یکی از عواملی است که موجب پیچیدگی تحلیل لرزه‌ای آن‌ها می‌شود. در این پژوهش رفتار لرزه‌ای یک پل قوسی فولادی به دهانه 300 متر، در جهت طولی مورد بررسی قرار گرفته‌است. برای این منظور از تحلیل دینامیکی فزاینده به عنوان جامع‌ترین روش و معیار ارزیابی رفتار لرزه‌ای استفاده‌شده‌است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی فزاینده با نتایج تحلیل‌های غیرخطی استاتیکی و تحلیل دینامیکی فزاینده با استفاده از شتاب‌نگاشت هارمونیک مورد مقایسه قرار گرفته است. تحلیل دینامیکی فزاینده با استفاده از 17 شتاب‌نگاشت لرزه‌ای و تحلیل پوش‌اور استاتیکی تحت دو الگوی بار توزیع بار اینرسی و توزیع بار مودال انجام پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده‌اند پل‌ قوسی موردنظر به علت جرم گسترده سازه، در جهت طولی پل مود غالب حرکتی نداشته و رفتار لرزه‌ای آن‌ تحت شتاب‌نگاشت‌های مختلف با توجه به تحریک مودهای مختلف متفاوت می‌باشد. با توجه به عدم وجود یک مود غالب حرکتی، تعیین الگوی بارگذاری تحلیل پوش‌اور امکان‌پذیر نبوده و به همین علت نتایج تحلیل پوش‌اور از دقت کافی جهت ارزیابی رفتار غیرخطی سازه برخوردار نمی‌باشند. با حذف جرم قوس فولادی و تبدیل این سازه به یک سازه منظم جرمی‌نتایج تحلیل پوش‌اور استاتیکی و تحلیل دینامیکی فزاینده با دقت قابل قبول به هم نزدیک شده‌اند. همچنین نتایج تحلیل دینامیکی فزاینده با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های هارمونیک نشان داد که انتخاب شتاب‌نگاشت‌های هارمونیک به‌جای شتاب‌نگاشت‌های زلزله می‌تواند مدت‌زمان انجام تحلیل را با دقت نتایج خوبی به صورت چشم‌گیری کاهش‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Seismic Analysis Methods in Estimating of Steel Arch Bridge

نویسندگان [English]

  • H. R. Dehghani 1
  • E. Dehghani 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The dynamic characteristics of different structures have led to the development of various analytical methods for analyzing the seismic behavior of structures. The existence of a predominant period in the structure is one of the features that can be used in analytical simplifications. Steel arch bridge is one of the systems for covering relatively long span. Mass distribution of steel arch bridge is the most important reason complexity of their seismic analysis. In this study a 300m span steel arch bridge has been investigated as a sample in the longitudinal direction. A comprehensive study has been carried out on the application of a capacity and demand prediction procedure based on incremental dynamic analysis with 17 seismic records for seismic performance evaluation of that bridge. Also results of IDA have been compared with nonlinear pushover analysis, and incremental dynamic analysis with sinusoidal record. Load pattern of pushover analysis is considered in two cases: inertia force distribution and modal force distribution. Nonlinear material effects are considered in the form of a concentrated plastic joint. The results show that Mass distributions of steel arch bridge due to this structure have not a predominant period and their seismic behavior is different under different accelerations because different mode shapes of structure are incitement. Also, by removing the mass of the arch element of the bridge and creating a model with predominant mode in the longitudinal direction, the results of its incremental dynamical analysis and nonlinear pushover analysis are investigated. Finally, a new approach is used for IDA by selecting harmonic base acceleration functions. This method is able to reduce the calculation cost of IDA with same accuracy of ground motion time histories.
                                    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Arch Bridge
  • Seismic Behavior
  • Incremental Dynamic Analysis
  • Static Pushover Analysis
  • Spectral Analysis
Bai, F., H. Hao and H. Li, (2010), "Seismic response of a steel trussed arch structure to spatially varying earthquake ground motions including site effect.",Elsevier.
-Dou, C., Y. Guo, S. Zhao and Y. Pi, (2013), "Bradford MA. Elastic out-of-plane buckling load of circular steel tubular truss arches incorporating shearing effects.",Elsevier.
-Guo, Y., S. Zhao and C. Dou, (2014), "Out-of-plane elastic buckling behavior of hinged planar truss arch with lateral bracings.",Elsevier.
-Guo, Y., S. Zhao , C. Dou and Y. Pi, (2013), "Out-of-plane strength design of spatially trussed arches with a rectangular lattice section.",Elsevier.
-Han , Q., Y. Lu  and Q. Zhao, (2015), "Evaluation for earthquake-resistant capability of un-landing steel arch.",elsevier.
-Han , Q., Y. Xu, Y. Lu, J. Xu  and Q. Zhao, (2015), "Failure mechanism of steel arch trusses: shaking table testing and FEM analysis.",Elsevier.
-Isakovic´, T. and M. Fischinger, (2000), "Regularity indices for bridge structures.",Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand.
-Iwatsubo, K., T. Yamao, M. Ogushi and T. Okamoto, (1998), "Cyclic bending behavior of stiffened steel members ",Procs. of the Second Symposium on Nonlinear Numerical Analysis and its Application to Seismic Design of Steel Structures: pp.233-240.
-Kitada, T., H. Nakai, M. Kunihiro and N. Harada, (1994), "Study on interaction curve for ultimate strength of unstififened and stiffened thin-walled box cross section subjected to compression and bending."Journal of Structural Engineering 40 A: pp. 331-342.
-Liu, C., Y. Wang, W. Wang  and X. Wu (2014), "Seismic performance and collapse prevention of concrete-filled thin-walled steel tubular arches.",Elsevier.
-Liu, Y. and H. Hikosaka, (2000), "Nonlinear seismic response analysis of deck-type pipe arch bridge."Procs. of the Third Symposium on Nonlinear Numerical Analysis and its Application to Seismic Design of Steel Structures 3: pp.173-178.
-Lu, Z., H. Ge and T. Usami, (2004), "Applicability of pushover analysis-based seismic performance evaluation procedure for steel arch bridges.", Elsevier.
-Lu , Z., T. Usami  and H. Ge., (2004), "Seismic performance evaluation of steel arch bridges against major earthquakes.", Elsevier.
-Okumura, T. and Y. Goto, (2001), "Ultimate in-plane behavior of upper-deck type steel arch bridges under seismic loads."Proceedings of First International Conferences on Steel & Composite Structures.
-Su , L., S. Dong  and S. Kato, (2007), "Seismic design for steel trussed arch to multi-support excitations.", Elsevier.
-Usami , T., Y. Zheng  and H. Ge., (2001), "Seismic design method for thin-walled steel frame structures.", Elsevier.
-Vamvatsikos, D. and C. Allin Cornell, (2005), Seismic performance, capacity andreliability of structures as seen through incremental dynamic analysis, Department of Civil and Environmental Engineering Stanford University.
-Vamvatsikos , D. and C. Cornell, (2004), "Applied incremental dynamic analysis.", Elsevier.
-Wu , X., C. Liu , W. Wang and Y. Wang, (2015), "In-plane strength and design of fixed concrete-filled steel tubular parabolic arches.",Elsevier.
-Zheng , Y., T. Usami  and H. Ge., (2003), "Seismic response predictions of multi-span steel bridges through pushover analysis.", Elsevier
-Zhang, D., X. Li , W. Yan , W. Xie  and M. Pandey, (2013), "Stochastic seismic analysis of a concrete-filled steel tubular (CFST) arch. bridge under tridirectional multiple excitations.", Elsevier.