بررسی اثر واکس‌های ساسوبیت و پارافین بر خصوصیات رئولوژی قیر

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده عمران و حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده

باوجودِ کاربردهای زیاد و خواص مناسب قیر در مصارف راه‌سازی؛ خرابی‌ها و معایب مخلوط‌های آسفالتی موجود، ازجمله شیارافتادگی و ترک‌خوردگی خستگی باعث لزوم اصلاحِ قیر مورد استفاده در راه‌سازی با استفاده از افزودنی‌ها می‌گردد. برخی افزودنی‌ها با کاهش دمای اختلاط و تراکم، از سخت شدن قیر جلوگیری کرده و منجر به اصلاح رفتار مخلوط آسفالتی در مقابل بارها شده که علاوه بر این، کاهش آلاینده‎‌های هوا و مصرف انرژی را نیز، سبب می‌شوند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی و مقایسه خواص رئولوژی قیر اصلاح‌شده با ساسوبیت و واکس پارافین با قیر اصلاح نشده و همچنین ترکیب آنها با توجه به تأثیر این افزودنی‌های بر پیرشدگی و دمای عملکردی است. بدین منظور ‌قیر پایه AC60-70 انتخاب و از روش آزمایشگاهی مبتنی بر آزمایش‌های متداول قیر که شامل درجه نفوذ و نقطه نرمی است و آزمایش‌های شارپ که شامل رئومتر برش دینامیکی، ویسکوزیته دورانی و آزمایش‌های پیرشدگی است، استفاده شده است. نتایج آزمایشات حاکی از مؤثر بودن واکس‌های ذکرشده در افزایش کارایی قیر به دلیل کاهش ویسکوزیته، بوده است. در این حالت می‌توان دمای اختلاط و تراکم را کاهش داد که باعث کاهش پیرشدگی و سخت شدگی قیر می‌شود. همچنین استفاده از ترکیب واکس‌‌های ساسوبیت و پارافین می‌تواند دمای عملکردی بالای قیر را در مقایسه با نمونه حاوی فقط واکس پارافین بهبود بخشیده و با مقایسه تأثیرات این ترکیب با واکس‌های دیگر، می‌توان با در نظر گرفتن میزان تأثیر و هزینه، انتخاب مناسبی به ‌منظور بهبود خواص و رفتار قیر داشت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Sasobit and Paraffin Waxes Effect’s on the Bitumen Rheology Characteristics

نویسندگان [English]

  • M. Aboutalebi Esfahani 1
  • A. Goli 1
  • M. Harouni‌ Jamalouei 2
1 Assistant Professor, Faculty of Civil and Transportation, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.Sc. Grad., in Transportation
چکیده [English]

Despite the high application and proper properties of bitumen in Consumptions of   road construction,damages and disadvantages of asphalt mixing are created. Including rutting, cracking, necessitate the repair of bitumen that are used in road construction with additives. Some additives reduce the hardening of the bitumen by reducing mixing and compaction temperature, resulting in a modification of the mixing behavior of the asphaltic against the loads. in addition, will reduce air pollutants and energy consumption. Therefore the aim of this research is to study rheological properties of modified bitumen via investigating and comparing sasobit, paraffin wax with unmodified bitumen as well as their composition considering the effect of this additive on aging and performance temperature. For this purpose, base bitumen (AC 60/70) was selected and used as a laboratory method  based on common bitumen tests, which including penetration degree and , softening point, and Sharp tests including Dynamic shear rheometer Rotational viscosity and aging tests. The results of the experiments indicated the effectiveness of the mentioned waxes in increasing  the bitumen efficiency by reducing the viscosity. In this case, the mixing and compaction temperature can be reduced, which reduces the aging and stiffness of the bitumen. Also the use of combination sasobit waxes and paraffin can improve the high performance of bitumen compared to the samples which consist of paraffin .By comparing the effects of this combination with other waxes along with considering to the  cost and effectiveness degree, it is possible to  have good choice for improving  properties and behavior of bitumen. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharp Tests
  • Modifiers Bitumen
  • Paraffin
  • Rheological Properties
  • Sasobit
 
-Abraham, J., & Butz, T., (2002), “Asphalt verfluessiger als "­intelligenter Fueller" fuer den Heisseinbau-ein neues Kapitel in der Asphaltbauweise. Bitumen, 64(1&2).
-Akisetty, C. K. K., (2008), “Evaluation of Warm Asphalt Additives on Performance Properties of CRM Binders and Mixtures”. Clemson University. 
-Barth, E. J., (1962), "Asphalt; Science and Technology", Gordon and Breach Science Publishers.
-Biro, S., Gandhi, T., & Amirkhanian, S., (2009a), "Determination of Zero Shear Viscosity of Warm Asphalt Binders". Construction and Building Materials, 23(5), pp.2080-2086.
Biro, S., Gandhi, T., & Amirkhanian, S., (2009b), "Midrange Temperature Rheological Properties of Warm Asphalt Binders". Journal of Materials in Civil Engineering, 21(7), pp.316-323.
-Butz, T., Rahimian, I., & Hildebrand, G., (2000), "Modifikation Non Straßenbaubitumen Mit Fischer-Tropsch-Paraffin". Bitumen, 62(3).
-Carbognani, L., Duarte, D., Rosales, J., & Villalobos, J., (1998), "Isolation and Characterization of Paraffinic Components from Venezuelan Aaphalts Effects of Paraffin Dopants on Rheological Properties of some Asphalts". Petroleum science and technology, 16(9-10), pp.1085-1111.
-D'Angelo, J. A., Harm, E. E., Bartoszek, J., C., Baumgardner, G. L., Corrigan, M. R., Cowsert, J. E.,    Newcomb, D. E. (2008), "Warm-Mix Asphalt: European Practice. Retrieved from Edwards", Y. (2005), Influence of Waxes on Bitumen and Asphalt Concrete Mixture Performance. KTH.
-Gawel, I., Czechowski, F., & Baginska, K., (1996), "Study of Wax Isolated from Bitumen. Paper Presented at the Eurasphalt & Eurobitume Congress, Strasbourg", MAY 1996. Vol. 3. Paper E&E. 5.139, pp. 7-10.
-Hurley, G. C., & Prowell, B. D., (2005), "Evaluation of Sasobit for Use in Warm Mix Asphalt". NCAT report, 5(06).
-Iwanski, M., & Mazurek, G., (2014), "Analysis of the Effect of Aging Process on Selected FT Wax Modified Bitumen". Paper Presented at the Environmental Engineering. Proceedings of the International Conference on Environmental Engineering". ICEE.
-Lamperti, R., (2012), "Rheological and Energetic Characterization of Wax-Modified Asphalt Binders".
 -McKay, J., & Branthaver, J., (1995), "Isolation of Waxes from Asphalts and the Influence of Waxes on Asphalt Rheological Properties".
-­Retrieved from Niazy, Y., (2016), "The Effect of Reducing the Mixing Temperature on Fatigue Life of Asphalt Mixture", Transportation Research, 12(4).
-Oberthuer, U., & Rahimian, I., (1997), "Einfluss der Zugesetzten Paraffine und deren Struktur auf die Eigenschaften von Bitumen". Bitumen, 59(4).
-Oner, J., & Sengoz, B., (2017), "Investigation of Rheological Effects of Waxes on Different Bitumen Sources". Road Materials and Pavement Design, 18(6), pp.1269-1287.
-Rahimian, I., Sachs, J., & Butz, T., (1998), "Untersuchungen zum Ersatz des Paraffingehaltes als Anforderungskriterium an Bitumen". Bitumen, 60(4).
-Silva, H. M., Oliveira, J. R., Peralta, J., & Zoorob, S. E., (2010), "Optimization of Warm Mix Asphalts Using Different Blends of Binders and Synthetic Paraffin Wax Contents". Construction and Building Materials, 24(9), pp.1621-1631.
-Vajta, L., & Vajta, S. (1971), "Strukturuntersuchungen der in Ungarn Erzeugten Bitumen aus Romaschino Erdöl". Bitumen Teere Asphalte Peche, 22(1),
pp.20-26.
-Xiao, F., Zhao, P. W., & Amirkhanian, S. N. (2009), "Fatigue Behavior of Rubberized Asphalt Concrete Mixtures Containing Warm Asphalt Additives". Construction and Building Materials, 23(10), pp.3144-3151.
 -Yu, H., Leng, Z., Xiao, F., & Gao, Z. (2016), "Rheological and Chemical Characteristics of Rubberized Binders with Non-Foaming Warm Mix Additives. Construction and Building Materials, 111, pp.671-678.
-Zaumanis, M., & Haritonovs, V. (2010). Research on Properties of Warm Mix Asphalt.