دستیابی به آیندۀ حمل‌ونقل پایدار با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو (مطالعه موردی: حمل‌و‌نقل درون‌شهری همدان)

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

فرایندبرنامه‌ریزیدر بلندمدت،نیازمندبه‌کارگیریرویکردهاینوینیمانندآینده‌پژوهیاست،تاتواناییمقابلهباعدمقطعیت‌هایآیندهراداشتهباشد.شناسایی سیاست‌هایی که به یک سیستم حمل‌ونقل پایدار منجر شود یک چالش عمده برای سیاست‌گذاران است، چرا که این بخش،آکندهازعدمقطعیت‌ها است. پژوهشحاضرباهدف" اولویت‌بندی راهبردهای حملونقل بر اساس معیار پابرجایی در افق 20 ساله" با استفاده از رویکرد سناریونگاری " شبکۀ جهانی کسب‌وکار " انجام گرفته است. جامعۀ آماریپژوهش را30 نفر از خبرگانحوزۀامورشهری تشکیل داد‌ه‌اندکهبا روشنمونه‌گیریگلوله‌برفیانتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از  مطالعه مستندات، مرور ادبیات، پانل و پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب از قضاوتخبرگانوضریبآلفایکرونباخبهرهگرفتهشد. دونیرویپیشران"میزانحمایتدولتازبخشخصوصی" و" ارزش‌هایجامعه"،بهعنوانمهمتریننیروهایپیشرانشکل‌دهندهبهآیندۀ حمل‌ونقلهمدان،شناساییگردیدندوچهار سناریوی"حمل‌ونقلسبز"،"وابستگیبهخودرویشخصی"،"هرج‌و‌مرج"و"کنترل‌هایسخت‌گیرانه"براساسآندو عامل، توسعهداده شد. برای شناسایی راهبردهای پابرجا نیز از رویکرد منطق فازی استفاده گردید و راهبردهای "ارتقای فرهنگ و رفتار ترافیکی و همچنین افزایش جلب مشارکت شهروندان در حوزه حمل‌ونقل " و "مدیریت پارکینگ و ساماندهی فضای پارک خودروها" به عنوان راهبردهای پابرجا شناسایی شدند. در نهایت به منظور تحقق دو راهبرد پابرجای شناسایی شده، پیشنهادهایی ارایه گردیده است، چرا که سرمایه‌گذاری بر روی دو راهبرد مذکور، می‌تواند ما را، بدون توجه به این‌که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، به اهداف حمل‌ونقل پایدار نزدیک‌تر سازند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Achievement of Sustainable Transport Future Using Scenario Planning (Case Study: Urban Transportation of Hamedan)

نویسندگان [English]

  • F. Ezzati Arasteh Pour 1
  • R. Sohrabi 2
  • A. Samadi 2
  • A. H. Rahbar 3
1 M.Sc. Grad., Faculty of Economic & Social Science, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Economic & Social Science, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Long-term planning requires the use of new approaches, such as future studies, to be able to withstand future uncertainties. Identifying policies that will result in a sustainable transportation system is a major challenge for policy makers since it involves a high level of uncertain. The objective of this paper is “prioritize transport strategies based on robust criteria on the 20-years horizon” using “Global Business Network. Statistical population is of 30 experts in the field of urban affairs which were selected by snowball sampling method. Data gathering tool was documentation study, literature review, panel and questionnaire. Validity of the questionnaire assessed using the judgment of experts and the Cronbach's alpha was used for validation. Two driving forces included “government support for private sector” and ”society merits” were identified as main driving forces shaping transport futures of Hamedan and four scenarios included “green transportation”, “dependence to private cars”, “chaos”, "strict controls" based on two factor were developed. A fuzzy logic approach was used to identify robust strategies. Two strategies included “promotion of culture and traffic behavior and increase participation of citizens in transportation” and “parking management and organize parking space” were identified as robust strategies which have acceptable performance regardless will happen in future. Finally, in order to achieve two robust strategies, proposals were presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Scenario Planning
  • Robust Strategy
  • Sustainable Transport
  • Hamedan City
Afandizade, Sh., rahimof, K., and Niktash, H. (2013), “Evaluation of Indicators and Sustainability Strategies in the Urban Transportation Network Using Entropy and Topsis Techniques”, 12th Transportation and Traffic Engineering Conferenceof Iran, Tehran, Tehran Transportation and Traffic Organization, February 19 and 20 of year 2013. (in Persian).
-Alizadeh, A. (2015), “The macro trends shaping the future of the transportation industry”, Secretariat of the Council of Science, Research and Technology. (in Persian).
-Auvinen, H., Tuominen, A., and Ahlqvist, T. (2012), "Towards long-term foresight for transport: envisioning the Finnish transport system in 2100", Foresight, Vol. 14, Iss 3, pp.­191 – 206.
-Awasthi, A., Satyaveer, S., Chauhan, B., & Omrani, H. (2011)­,“Application of fuzzy TOPSIS in evaluating sustainable transportation systems”, Expert Systems with Applications, Vol. 38, pp. 12270–12280.
-Baba Gheybi Azghandi. (2010), “Future studies; a new approach total urban transport management”, Journal of Traffic Management Studies, Vol.5, N.4, spring of year 2010, PP.77-99. (in Persian).
-Banister,D., Hickman,R. (2013), “ Transport futures: Thinking the unthinkable” ,Transport Policy , Vol. 29, pp. 283–293.
-Becker, H. (1997), “Social Impact Assessment”, University College Press, Social Research Today, London 10.
-Bill of Action for 90 to 92 Municipality of Mashhad and its affiliated organizations. (2012).
-Canavari, M., Caggiati, P., and Easter., K.W. (2001), “ Economic studies on food, agriculture, and the environment, in Proceedings of the 7th Minnesota-Padova Conference on Food", Agriculture Bologna, Kluwer. New York: Academic/Plenum Pub.
-Castillo, H., and Pitfield, D. E. (2010), ”ELASTIC – A methodological framework for identifying and selecting sustainable transport indicators”, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 15(4), pp. 179–188.
-Commission of the European Communities (CEC). (2006) ‘‘Keep Europe moving – sustainable mobility for our continent, mid-term review of the European Commission’s 2001 Transport white paper’’, communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (2006), 314 final, CEC, Brussels.
-Curry, A., Hodgson, T., Kelnar,R., and Wilson, A. (2006), “ Intelligent Infrastructure Futures: The Scenarios–Towards 2055”, Report commissioned by the UK Foresight Programme, London.
-Erdmann, L., Hilty, L.M., Goodman, J., and Arnfalk, P. (2004), ‘‘the future impact of ICTs on environmental sustainability’’, Synthesis Report, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), Seville 
-Fartokzadeh, H., and Nehoji, M. (2012), “Dynamic Modeling of Metropolitan Traffic to Provide Transportation Improvement Policies (Case Study of Tehran Metropolis)” Journal of Transportation Research, Vol.9, N.1, , Spring of year 2012, PP. 63-81.
-Friedman, G. (2010), "The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century", New York: Doubleday.
-Halikowski, J. (2014), “information transportations future”, NCHR Report 750 series, Transportation research board of the national academies.
-Hamilton, B. A. (2014), “Sustainability as an Organizing Principle for Transportation Agencies “, Strategic Issues Facing Transportation, Volume 4, Transportation research board Washington, D.C.
-Hickman, R., and Banister,D. (2007) “Looking over the horizon: transpor tand reduced  CO2  emissions in the UK by 2030” ,Transport Policy,Vol. 14, pp. 377–387.
-Hosseinzadeh Dalir, K., Ghorbani, R., and Shokri Firoozjah, P. (2009), “Analysis and qualitative assessment of urban sustainability measures in Tabriz city”, Journal Urban- Regional Studies and Research, Vol.1, N.2, autumn of year 2009, PP. 1-18. (in Persian).
-Julsrud, T. E., and Uteng., P.T. (2015), “Technopolis, shared resources or controlled mobility? A net-based Delphi-study to explore visions of future urban daily mobility in Norway”, European Journal of Futures Research, 3:10.
-Kahn, J., and Wiener, A.J. (1967), “The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next 33 Years", MacMillan Press, New York.
-Khakee, A. )1991(, “Scenario Construction for Urban Planning”, OMEGA, the International Journal of Management Science, Vol. 19(5), PP. 459-469.
-Krawczyk, E. (2006), “Futures Thinking In City Planning Processes: The Case Of DUBLIN”, Dublin Institute Of Technology School Of Environmental Planning And Management Faculty of Built Environmen.
-Lashkarbloki, M., and Khodadadhosseini, H. (2011), “Critical Comparative Analysis of Design Robust Strategies Technique in Uncertainty", Journal of Police Management Studies, VOL.6, N.3, Autumn of year 2011, PP.353-374. (in Persian).
-Liu, J., Wang, R., & Yang, J. (2007), “A scenario analysis of Beijing’s private traffic patterns”, Journal of Cleaner Production, Vol. 15 (6), PP. 550-556.
-Nozad, N., Ahmadi, K., and Soltanpanah, H. (2014),  “Futuristic approach to housing construction in emerging metropolis, case study: Urmia city”, 1st Congress of Municipal Management and City Councils, Sari, Center for Iranian Development Conferences, 22 and 23 May 2014.
-Pearman, A.D. (1988), “Scenario construction for transportation planning”, Transportation Planning and Technology,
pp. 73–85.
-Pearman, A.D. (1988), “Scenario construction for transportation planning”, Transportation Planning and Technology,
pp. 73–85.
-Phdungsilp, A. (2011), “Futures studies’ backcasting method used for strategic sustainable city planning”, Futures, Vol. 43, pp. 707–714.
-POSSUM. (1998), Final Report for Publication- Professor David Banister- 17 September 1996 to 17 December 1998.
-Robinson, J.B. (1990) “Futures under glass: a recipe for people who hate to predict”, Futures, 22 (8), pp. 820–842.
-Saghafi, F., Ali Ahmadi, A., Ghazi Nori, S., and Horali, M. (2015), “Developing and Identifying Possibility & Plausibility of
E-Government Services Scenarios in Iran by 1404”, Journal of Information Technology Management, Vol.7, N.1, Spring of year 2015, PP. 49-68. (in Persian).
-Schwartz, P. ­)1991(, “The Art of the Long View”, New York: Doubleday Currency.
-Sheykh Hasani, H., and Shorche, M .(2010), “Explaining the Effects of Land Use Planning on Urban Transport­", 10th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran, Tehran, Transportation and Traffic Organization of Tehran, Transportation and Traffic Department   of Tehran Municipality, November 23 and 24 of year 2010­. (in Persian).
-Shiau a, T. A., and Liu b, J. S. (2013), “Developing an indicator system for local governments to evaluate transport sustainability strategies”, Ecological Indicators, Vol. 34, pp. 361– 371.
-Shiftan, Y., Kaplan, S.,  and Hakkert, S. (2004), “Scenario Building for the Future of the Tel Aviv Metropolitan Area and Its Transportation System Using the Delphi Method” Transportation Research Institute, Technion, Haifa, Israel, PP. 275-292.
-Spatial planning of Hamedan province. (2011). First edition: Hamadan Governor's Planning Deputy. (in Persian).
-Stead, D. (2006), ‘‘Mid-term review of The European Commission’s Transport White Paper’’, European Journal of Transport and Infrastructure Research, Vol. 6, No. 4,
pp. 70-365.
-Steurer, N., and Bonilla, D. (2016), “Building sustainable transport futures for the Mexico City Metropolitan Area”, Transport Policy, 52, pp. 121–133.
-Strategic planning and drafting of a Five-Year Strategic Plan (from 92 to 96) of the Metropolitan Municipality of Qom. (2014), Tadbirgan Consulting Group, Qom municipality, pp. 1-534.
-Studies of Hamedan Transportation and Traffic Total Plan. (2008), Andayesh Farda Rahyaft Consulting Engineers. (in Persian).
-Tavasszy, L., Iding, M., Last, J., and Schoch, M. (1999), “Transport forecasts for the European Union for 2020”, European transport conference.
-The second five-year plan of the municipality of Tehran. (2014).
-Van der Heijden, K. (2005), “Scenarios: The Art of Strategic Conversation”, In: John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex; Hoboken, N.J., pp. xxiv, p.356
-World commission on environment & development. (1987), our common future on fird university press.
-Zmud, J. P., Barabba, V. P., Mark, B., Richard, K. J., Zmud, M., and  Orrell, D. (2014), “The Effects of Socio-Demographics on Future Travel Demand”, Strategic Issues Facing Transportation, Volume 6, Transportation research board office, D.C.