شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی از دید گروه‌های مختلف اجتماعی (مطالعه‌ی موردی: قطار تهران-مشهد)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

به منظور کاهش روند رو به رشد سرانه­ی مالکیت خودروی شخصی، حمایت از حمل ­و نقل عمومی امری ضروری است. تجزیه و تحلیل داده­های تجربی نشان می­دهد، افزایش سطح کیفیت خدمات ارائه شده می­تواند یک راهکار موثر برای حمایت از حمل­ و نقل عمومی باشد. کاربران حمل و نقل عمومی به دو گروه تقسیم می‌شوند: کسانی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌نمایند و مالک خودروی شخصی هستند و کسانی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌نمایند، در حالی که مالک خودروی شخصی نیستند. یکی از موضوعات اصلی در مدیریت تقاضای سفر (TDM) شناسایی و تفکیک عوامل موثر بر کیفیت خدمات از دید این دو گروه از کاربران حمل و نقل عمومی و به دنبال آن جذب و تشویق آن‌ها برای استفاده از این خدمات، می‌باشد. سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا تفاوت معناداری از نظر عوامل موثر بر کیفیت خدمات حمل و نقل از دید دو گروه مذکور، وجود دارد؟ در این مطالعه 26 متغیر برای تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی شناسایی شده که با به کارگیری تحلیل عاملی در 7 متغیر، خلاصه و دسته‌بندی گردیده است. سپس با به‌کارگیری آزمون‌های آماری بین دو گروه مذکور از کاربران حمل و نقل عمومی، مقایسه‌ای در خصوص عوامل موثر بر کیفیت خدمات صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، تفاوت معناداری در رابطه با میزان اهمیت هر یک از مشخصه‌های حمل و نقل عمومی در بین دو گروه مذکور وجود ندارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Factors Affecting the Quality of Public Transport Service from the Perspective of Different Social Groups (The Case of Tehran-Mashhad Railway)

نویسندگان [English]

  • A. Nazemi 1
  • Sh. Nouri 2
  • M. Feshari 1
  • R. Azhdar 2
1 Assistant Prof.‌, Economic, Kharazmi, Tehran, Iran.
2 M.Sc. Grad.‌, Department of Socio-Economic, Systems Engineering, Economic, Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to decrease the growing trend car ownership precipitate, supporting public transport is an essential matter. Analyzing experimental data shows that increasing the level of offered services can be an effective way to increase supporting of public transport. Public transport users are divided in two groups: those who use public transport and own private car and those who use public transport but they don’t own private car. One of the main issues in travel demand management (TDM) is identifying and separating effective factors on service quality based on these two group’s viewpoint and following that, attracting and encouraging them for using these services. The question we follow to answer in this research is that, Is there a meaningful difference between these two groups in terms of effective factors on service quality of transport. In this research 26 factors for analyzing services quality of railway transport have been identified which by using factor analysis have been summarized and classified in 7 factors and then by using statistical tests between these two groups of users, a comparison has been made regarding effective factors on service quality. The results of this research show that there is no meaningful difference in the importance of each index of public transport in these two groups.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Public Transport
  • Factor Analysis
-آذر، ع.، (1391)، "مدل‌سازی مسیری ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‌افزار اسمارت پی ال اس". تهران: نگاه دانش.
-داوری، ع.، رضازاده، الف.، (1393)، "مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS"، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.
-رجب‌زاده‌ی قطری، ع.، صفری، ر. و معمارپور، م.، (1393)، "کاربردهای آمار با نرم‌افزارهای SmartPLS, LISREL, SPSS"، تهران: انتشارات نگاه دانش.
-حبیب‌پور گتابی، ک.، صفری شالی، ر.، (1394)، "راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی"، تهران: انتشارات مبتکران.
-خاکی، غ. ر.، (1382)، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، تهران: انتشارات بازتاب. 
-مطهری­نژاد، ح.، (1382)، "مدیریت کیفیت جامع در شرکت‌های تعاونی"، مجله تعاون، شماره 142، ص.51-47.
-هومن، ح­. ع.، (1393). "مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل"، تهران: مرکز تحقیق و توسعه‌ی علوم انسانی.
-Anderson, R., Condry, B., Findlay, N., Brage-Ardao, R., & Li, H. (2014). “Measuring and valuing convenience”. ITF Round Tables, pp.77-110.
-De Ona, R., Eboli, L., & Mazzulla, G. (2014), “Key factors affecting rail service quality in the Northern Italy: a decision tree approach”. Transport, 29(1), pp.75-83.
-Eboli, L., & Mazzulla, G. (2008), “A stated preference experiment for measuring service quality in public transport”. Transportation Planning and Technology, 31(5),
pp. 509-523.
-Eboli, L., & Mazzulla, G. (2009), “A new customer satisfaction index for evaluating transit service quality”. Journal of Public transportation, 12(3), pp.2.
-Eboli, L., & Mazzulla, G. (2012), “Structural equation modelling for analysing passengers’ perceptions about railway services”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 54, pp. 96-106 
-Eboli, L., & Mazzulla, G. (2014), “Relationships between rail passengers’ satisfaction and service quality: a framework for identifying key service factors”. Public Transport, pp.1-17.
-Fillone, A. M., Montalbo, C. M., & Tiglao, N. C. (2005), “Assessing urban travel: A structural equations modeling (SEM) approach”. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5,
pp. 1050-1064.
-F. Hair Jr, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014), “Partial least squares structural equation modeling
(PLS-SEM) An emerging tool in business research”. European Business Review, 26(2), pp.106-121.
-Hensher, D. A., & Prioni, P. (2002), “A service quality index for area-wide contract performance assessment”. Journal of Transport Economics and Policy (JTEP), 36(1), pp.93-113.
-Rahaman, K. R., & Rahaman, M. A. (2009), “Service quality attributes affecting the satisfaction of railway passengers of selective route in southwestern part of Bangladesh”. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 3(12), pp.115-125.
-Randheer, K., & AL-Motawa, A. A. (2011), “Measuring commuters’ perception on service quality using SERVQUAL in public transportation”. International Journal of Marketing Studies, 3(1), pp.21.
-Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990), “Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations Simon and Schuster.