بررسی فرصت‌های توسعه بندر خرمشهر با خارج‌سازی شناورهای مغروقه، لایروبی، افزایش ایمنی و احیای مجدد کشتیرانی در رودخانه اروند

نویسنده

استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

امروزه تعداد بسیار زیادی شناور مغروق در محیط دریاها و اقیانوس ها وجود دارد که باید هر چه سریعتر خارج شوند، خارج سازی لاشه این مغروقه ها  به دلیل ایمنی دریانوردی، آلودگی های زیست محیطی، کسب منافع مادی از طریق اسکراپ آنها و دستیابی به مصالح آن، مباحث باستان شناسی و جلوگیری از تغییرات مورفولوژیکی بسیار حائز اهمیت است. در زمینه خارج سازی کشتی های مغروق تاکنون کنوانسیون های مختلفی در سراسر دنیا توسط سازمان های ذیربط بین المللی دریایی و همچنین کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان به تصویب رسیده است؛ بطور مثال، کنوانسیون بین المللی سالویج در رابطه با بازگردانی شناورهای مغروق و کنوانسیون بین المللی نایروبی در رابطه با حذف لاشه کشتی های مغروق از محیط های آبی و دریایی است­. در این تحقیق بر آنیم تا در مورد اهمیت و جایگاه استراتژیکی اروند رود بحث و بررسی نماییم تاضمن تبیین اهمیت جایگاه این رودخانه مرزی بین دو کشور ایران و عراق از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص استراتژیک آن، به مشکلات فرا روی بازسازی اروند رود بپردازیم. اروندرود از دیرباز محل تردد کشتی های تجاری، باری و صیادی بوده اما در حال حاضر به دلیل وجودلاشه واسکلت کشتی­های مغروقه و افزایش رسوبات مشکلات فراوانی برای تردد شناورها به ویژه کشتی های بزرگ به وجود آورده است. هدف کلی این تحقیق، ارائه راه کار مناسب جهت احیای مجدد کشتیرانی در اروند رود است که نهایتاً می تواند منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بندر خرمشهر و  منطقه گردد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر اساس تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد، لذا در راستای مشکلات پیش روی اروند رود با طراحی سئوال و ارسال پرسشنامه به کارشناسان سازمان بنتدر و دریانوردی و شرکت های کشتیرانی با بررسی میدانی و نظرسنجی از جامعه آماری که 55 نفر امی باشند؛ و از طرفی اعتبار پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ بررسی گردید که حاکی از پایائی پرسشنامه در حد بالا است. برای بررسی فرضیات از نرم افزار19 SPSS. و برای تبیین توزیع جامعه نمونه از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و با توجه به نرمال نبودن توزیع پرسشنامه از آزمون دوجمله ای در این تحقیق
 استفاده گردید.

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyses of Khorramshahr Port Development Opportunities with the Wrecks Removal and Floatation, Dredging and enhance Safety in order to Regenerate of Shipping at the Arvand River

نویسنده [English]

  • H. Yousefi
Assistant Professor, College of Economic and Maritime Management, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

Todays, there are many submerged vessels in the ocean and sea environments that must be salvaged very soon. Salvaging these wrecks is of great importance for many reasons as maritime safety, bio-environmental pollutions, and material interests from their scrubs, archaeological discussions, and avoiding morphological changes. There are also many conventions regarding to salvaging submerged ships  throughout the world that are approved by the considered international maritime organizations  and  the Persian Gulf and Oman Sea states . In this study, we are going to investigate the strategic and status importance of Arvand River (Arvandrood). In addition to clarifying the status importance of this border river between Iran and Iraq countries regarding to its geographical status and special strategic situation, we will deal with problems are subjected to Arvand river reconstruction. The general goal of this research is to solve the problems which vessels especially large ships are dealing with during navigation in this river and present a proper strategic for restoring Arvand River which ultimately will lead to economic, politic and social development. This is a descriptive-survey research, so a questionnaire includes of questions regarding to the problems are dealt with in Arvand river is used. This questionnaire is delivered to the experts in Ports and Shipping Organization and also shipping companies. The statistical population includes of 55 individuals. According to the field study and survey, the questionnaire validity is confirmed with alpha kronbakh that means a questionnaire of high reliability .SPSS software version. 19, is used to validate research hypotheses ,and Kolmogorov–Smirnov test is used for defining the research sample distribution .Because of  non-normal distribution of questionnaires ,so a Binomial Test is used in this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ports economic
  • Arvand River
  • River Dredging
  • Enhanced Safety
  • Wrecks Flotation
-دانه­کار، ع. و مجنونیان­، ه.، (1383)، "معیارهای پیشنهادی برای ارزیابی مناطق ساحلی، دریایی (مطالعه موردی: ارزیابی مناطق تحت حفاظت­سواحل­دریای­خزر) "مجله علمی پژوهشی محیط شناسی، شماره 35.
-کریمی­کیا، الف. و مقدم، ر. (1391)، "بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند." مجله اقتصادی، بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی شماره­های 4 و 5  دوره 12.
-جعفری ولدائی، م.،­ "­بررسی­عهدنامه­3373 ایران­و­عراق"، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره843 و 847.
-بهروزامرائی، ر.،(1385)، "سیری در تحولات حمل و نقل دریایی". کتاب.چاپ اول.
-پاک، ع.، علیایی، م. ن.، (1381)، " پروژه­های لایروبی در ایران و چگونگی مدیریت زیست محیطی مواد لایروبی شده­"­، پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، رامسر.
-حدادی، م.، (1391)، "کتاب دستورالعمل لایروبی با ملاحضات زیست محیطی" جلد یک و دوم " پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی.
- "شیوه­های حقوقی حمایت از سرمایه­گذاری خارج"­، (1376)،­پایان­نامه­کارشناسی­ارشد­نادری،­"عوامل موثر ژئوپولتیک در اختلافات مرزی ایران و عراق"، ص.130.
- پارساپور، ن.، "اروند رود؛ یادگاری از هزاران سال تمدن کهن ایران زمین." کانون پژوهش­های دریای پارس.ص. 1-20.
-سازمان­ منطقه ­آزاد­اروند،­(1395)، "مزیت­های تجاری و
سرمایه­گذاری منطقه آزاد اروند". سازمان مدیریت­و­برنامه ریزی، اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران.