ارزیابی فنی و اقتصادی به کارگیری شش سیستم دستیار راننده جهت کاهش تصادفات و اولویت‌بندی آنها (مطالعه موردی استان تهران)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد، دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه صنایع، دانشکده فنی مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ایران یکی از کشورهایی است که در آن تصادفات رانندگی زیاد اتفاق می‌افتد و آمار کشته و مجروح آن در تصادفات رانندگی نسبت به کشورهای دیگر جهان زیاد می‌باشد. از طرفی یکی از عاملین اصلی تصادفات، عامل انسانی است که این عامل بسیار پرخطاست. این تحقیق برای کاهش حجم کاری راننده و خطاهای انسانی در جهت کاهش تصادفات به معرفی شش سیستم دستیار راننده پرداخته است که شامل سیستم ناوبری، حفظ خط عبوری، جلوگیری از تصادف جلو، کنترل سرعت تطبیقی، سیستم رعایت حق تقدم و سیستم تماس اضطراری می‌باشند. برای انجام تحقیق فوق ابتدا از گزارشات پلیس راه و راهور، مراکز پزشکی قانونی کشور، منابع کتابخانه‌ای، جستجو در اینترنت، آمار و اطلاعات تعداد تلفات، مجروح و خسارات ناشی از تصادفات سال 1393در استان تهران جمع آوری گردید و با توجه به تحقیقات و مقالات مختلف علت تصادفات و سهم هر علت در کل میزان تصادفات تعیین شد. سپس با معرفی هر یک از شش سیستم دستیار راننده، عملکرد و نقش هر سیستم در میزان کاهش تصادفات مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت. در مرحله بعد با توجه به قیمت هر یک از شش سیستم دستیار راننده ذکر شده و منافعی که هر سیستم در کاهش تصادفات ایجاد می‌کند، با استفاده از روش اقتصاد مهندسی، منافع به هزینه ارزیابی اقتصادی صورت پذیرفت. سپس با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی بدست آمده از سیستمی که بیشترین مقدار منفعت به هزینه را داشته به کمترین مقدار اولویت بندی گردید. در آخر اولویت بندی بدست آمده با توجه به ارزیابی فنی و تکنولوژی ساخت اصلاح گردید و با شرایط موجود و نگرش خودروسازان و قانون گذاران در خارج کشور مقایسه و صحت اولویت بندی فوق تایید گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical and Economic Appraisal of Six Driver Assistant Systems to Reduce Accidents and Prioritize Them (Case Study of Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • A. Karimi Tari 1
  • S. M. Seyed Hosseini 2
  • H. Javanshir 3
1 M.Sc., Grad., Department of Transportation, Faculty of Engineering, South Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Southern Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Southern Tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Iran is one of the countries where there are a lot of traffic accidents and the number of people killed and injured in road accidents is high compared to other countries in the world. On the other hand, one of the main carriers of accidents is the human factor, which is a very risky factor. The research has introduced six driver assistant systems to reduce driver workload and human error in order to reduce accidents, including navigation system, lane keeping system, forward collision avoidance, adaptive speed control, priority tracking system and emergency call system In order to carry out the above research, police and traffic police reports, forensic centers of the country, library resources, Internet searches, statistics and information about the number of casualties, injuries and damages caused by accidents in 2014 in Tehran province were collected and according to research and Various articles of cause of accidents and the share of each cause were determined in the total number of accidents. Then, with the introduction of each of the six driver assistant systems, the performance and role of each system were evaluated in the amount of crash reduction. In the next step, considering the cost of each of the six driver assistant systems and the benefits that each system makes in reducing accidents, using the economics of engineering, Benefits - Cost، were evaluated technically and economically. Then, according to the results of the economic evaluation obtained from the system that has the highest value for Benefits - Cost to the least amount was prioritized. In the end, the prioritized results were corrected with regard to the technical assessment and manufacturing technology and compared with the existing conditions and attitudes of car makers and legislators abroad and the accuracy of the prioritization was confirmed.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical and Economic Evaluation
  • Prioritization
  • Driver Assistant System
  • Crash Reduction
- بختیاری، م.، سوری، ح.، عینی، ا.، صالحی، م.، مهماندار، م.، (1393)، "بررسی نقش عوامل خطر انسانی در شدت سوانح ترافیکی در راه‌های درون و برون شهری کشور"، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت­ها دوره 2. شماره 1.
ص. 1 تا 8.
- پاک گوهر، ع.، کاظمی م.، (1391)، "تعیین تاثیر مولفه‌های خطای رانندگی در شدت تصادفات"، فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور، ص. 86 تا 90.
- تیموری، ف.، قطعی، م.، (1392)، "سیستم دستیار راننده هشدار تصادفات جلو به عقب بر اساس قوانین استخراج شده از روشهای طبقه بندی هوشمند"، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران.
- خاکی، ع.، ندیمی، ن.، خلیفه، و.، (1390)، "بررسی سیستم‌های پیشرفته دستیار راننده به عنوان شاخه­ای از ITS سیستم جلوگیری از تصادف"، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران.
- ذوقی، ح.، طلوعی، م.، سیامرادی، ک.، (1389)، "کاربرد سیستم هوشمند دستیار راننده در جهت افزایش ایمنی حمل و نقل در راه‌های ایران (مطالعه موردی بزرگراهی در جنوب شهر تهران)"، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران.
- رحیم اف، ک.، نراقی، م.، نبی زاده، م.، (1389)، "کاهش تصادفات جاده‌ای ناشی از تخلفات رانندگان با استفاده از سیستم هشدار دهنده انحراف از مسیر"، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک تهران.
- رمضانی، س.، (1395)، "سیستم ارتباطی V2V تا سال ۲۰۲۰ میلادی اجباری می‌شود!"، در سایت چرخان کد خبر28310 .
- مرادی، ع.، رحمانی، خ.، هوشمندی شجاع، م.، رحیمی سپهر، ح.، خورشیدی، ع.، (1395)، "مروری بر وضعیت حوادث رانندگی در ایران در مقایسه با سایر کشورها"، مجله پزشک قانونی دوره 22. شماره 1. ص. 45-53.
- Ghazizadeh, M.; Lee, Linda Ng Boyle J. D. (2012), “Extending the Technology Acceptance Model to assess automation”, Department of Industrial and Systems Engineering, University of Wisconsin–Madison, Madison, WI, USA.
-Parraguirre, O.; Brazalez, A. (2016), “Proceedings of the 10th International Workshop on Communication Technologies for Vehicles”, Volume 9669, pp. 103-110.
- Lu, M.; Wevers, K.; Van der Heijden, R. (2005), “Technical feasibility of advanced driver assistance systems (ADAS) for road traffic safety”, Transportation Planning and Technology, vol. 28, no. 3, pp. 167-187.
-Peden, M. et al., (2004), “World report on road traffic injury prevention”, World Health Organization Geneva.
-Rahman, M.; Strawderman, L.; Sepehrifar M. (2016), “Driver acceptance of advanced driver assistance systems and semi-autonomous driving systems”, Department of Industrial and Systems Engineering Mississippi State, Mississippi.
-Robert P.; Maccubbin, Barbara L.; Staples, Firoz Kabir, Cheryl F.; Lowrance, Michael R.; Mercer, Brian H.; Philips, Stephen R.; Gordon (Oak Ridge National Laboratories), (2008), “Intelligent Transportation Systems Benefits, Costs, Deployment, and Lessons Learned”,  Department of Transportation Research and Innovative Technology Administration Intelligent Transportation Systems Joint Program Office 1200 New Jersey Avenue, SE Washington, D.C.
-Wassim G.; Najm, Mary D.; Stearns, Heidi Howarth, Jonathan Koopmann, and John Hitz (2006), “Department of Transportation Research and Innovative Technology Administration Advanced Safety Technology Division John A”, Volpe National Transportation Systems Center Cambridge, MA 02142.
-­(2013), “World Health Organization. Global status report on road safety.
-World Health Organization (2011), “Global Plan for the Decade of Action for Road Safety”, pp.2011–2020.
-World Health Report. (2002), “World Health Report: Reducing Risks to Health No communicable Diseases”, World Health Organization 
-https://ec.europa.eu/transport.
-http://hamyargps.com/news/53.
-http://www.itsbenefits.its.dot.gov.
-http://www.itskrs.its.dot.gov.
-http://www.javankhodro.ir.
-https://www.theverge.com.