تاثیر عملکرد دفتر کنترل کیفیت "QC" در ارتقا فنی و کیفی پروژه‌های راه استان یزد

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

عملکرد یک روسازی فقط تابعی از روش طراحی آن نیست، بلکه موفقیت هر پروژه بستگی به مراحل ساخت، نظارت نظام‌مند و موثر، کنترل فنی و کیفی دوره ساخت، نگهداری و ترمیم‌‍‌های به موقع بعدی آن دارد. لذا استقرار یک سیستم و نظام کنترل کیفیت در سازمان‌های پروژه محور که پیشتر یک انتخاب به شمار می‌رفت، امروزه به یک اعتقاد و الزام مبدل شده است. دفتر مدیریت کیفیت پروژه‌ها نیز، هم اکنون به عنوان یک راه حل سازمانی برای مدیریت مؤثرتر پروژه‌ها در سازمان‌های پروژه محور در جهان مورد پذیرش و اقبال روز افزونی قرار گرفته است و هم اکنون به طور میانگین 87 درصد سازمان‌ها در جهان دارای دفتر مدیریت پروژه هستند که متولی اصلی کیفیت در سازمان هستند. ضرورت و اهمیت کیفیت در پروژه‌ها، نیاز به در دست داشتن اطلاعات صحیح و به موقع، تحلیل شرایط بحرانی حین اجرا، بررسی و تحلیل نتایج آزمایشگاهی و ارائه تذکر­های به موقع و رفع مشکلات مورد تشخیص توسط کمیته های فنی و متخصص دارد.  لذا در این مقاله به بررسی تاثیر عملکرد اجرایی دفتر کنترل کیفیت پروژه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد پرداخته و شمایی کلی از استقرار و نحوه تحلیل اطلاعات پروژه‌ها را نمایش می‌دهد. استقرار دفتر QC در این اداره کل با حسن توجه و اعتماد سازمانی کلیه مدیران، بر دو اصل کنترل کیفیت و کنترل فنی پروژه‌ها با هدف سودآوری سازمان و بهینه‌سازی و بازگشت سرمایه‌های ملی از طریق کنترل و تضمین کیفیت پروژه‌ها انجام گرفته است که در این مقاله مزایا و فواید ناشی از ایجاد این واحد سازمانی بررسی می‌گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Quality Control Office "QC" On Technical and Qualitative Performance of Yazd Province Road Projects

نویسندگان [English]

  • M. Sadeghian 1
  • M. Rastegari 2
  • A.S. Baghalnejad 3
  • S. A. Hoseini Aqda 4
1 M.Sc. Grad., Faculty of Engineering, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.Sc. Grad., Faculty of Arts and Architecture, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Ph.D. Grad., Faculty of Engineering, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran
4 M.Sc. Grad., Faculty of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The performance of a pavement is not only a function of its design, but the success of each project depends on the construction, systematic and effective supervision, and the technical and qualitative control of the construction, maintenance and repair of the next time. Therefore, the establishment of a quality system and quality control system in project-based organizations, which was previously a choice, has become a belief and a requirement today. The Office of Project Quality Management has now become increasingly accepted as an organizational solution for more effective project management in project-based organizations in the world, and currently, on average, 87% of organizations in the world have a Project Management Office they are the main custodians of quality in the organization. The necessity and importance of quality in projects, the need for accurate and timely information, the analysis of critical conditions during implementation, the examination and analysis of laboratory results and the provision of timely reminders and resolution of problems identified by technical and expert committees. Therefore, in this paper, we examine the effect of executive performance of the Office of Quality Control of the projects of the Directorate of Railway and Road Transport of Yazd province and present a general overview of the establishment and method of analysis of project information. Establishment of QC office in this department with the attention and trust of all managers is based on two principles of quality control and technical control of projects with the aim of organization profitability and optimization and return of national capital through control and quality assurance of projects. In this case the benefits and benefits of creating this organizational unit are explored.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Control
  • Establishment of Quality System
  • QC Office
  • Yazd Province
  • Functional Productivity
-مترجمان: بهرامیان، م. ر. و الیاسی، م. ر. (2000)، "دستیابی به کیفیت در عملیات راهسازی، دبیرخانه مجمع جهانی راه (پیارک)"، وزارت راه و سازی‌، دفتر مطالعات فناوری و ایمنی.
-CHARLES S. HUGHES, (2005), “State Construction Quality Assurance Programs”, A Synthesis of Highway Practice, Transportation Research Board, and Washington, D.C.
 
-Arti, P. (2014), “Developing QC/QA Specifications for Hot Mix Asphalt Concrete in Illinois,” Transportation Research Record, 
No. 1575, TRB.
 
-Casas, J. R., Matos, J. C. (2017), “Standardization of quality control plans for highway bridges in Europe: COST Action TU 1406,” Materials Science and Engineering, doi: 10.1088/1757-899X/236/1/012051. 
 
-Colin J. LA Vassar and Joe P. Mahoney, (2013), “statistical assessment of quality assurance-quality control data for hot mix asphalt”, University of Washington, Agreement T4118, Task 29.
 
-Davis‌, G. (2000), “Quality Control Quality Assurance Manual for Asphalt Concrete Production and Placement,” California, USA: State of California, Department of Transportation.
 
- Dos Santos, A. S., Leal, A. G., De Oliveira, J. A., Moreira, J. R., Pistoni, E., Miyake, M. Y., Rigo, A. L., Marte, C. L. (2017), “Methodologies for quality assessment of highway operators based on governance best practices with emphasis on toll collection ecosystem,” Case Studies On Transport Policy, Vol. 5, pp. 112- 120. 
 
-Kamyar, C., Paul, M. (2017), “QC/QA: Evaluattin of Effectivness in Kentucky,” Vol. 47, Final Reportm KTC 08-19/SPR347-07-1F.
 
-Project Management Institute. (2017), “A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)”. USA: Project Management Institute.