مدل‌سازی مکان‌یابی ‌هاب زنجیره امدادرسانی در مدیریت بحران بر مبنای نیاز مصدومین تصادفات جاده‌ای

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استاد، پردیس دانشکده فنی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

میلیون‌ها تن از مردم هر ساله تحت تاثیر بحران‌های طبیعی نظیر سیل و زلزله، و بحران‌های غیرطبیعی (انسان ساز) نظیر تصادفات جاده‌ای هستند. رشد سریع مالکیت وسایل نقلیه موتوری در سال‌های اخیر در ایران، به همراه جوان بودن جمعیت و گوناگونی انواع وسایل نقلیه باعث شده تا نیاز به اقدامات گسترده در خصوص امدادرسانی در حوادث انسان‌ساز افزایش یابد. بنابرین آمادگی برای واکنش‌های سریع و انجام عملیات مربوط به مدیریت بحران، مانند فراهم کردن مراکز امدادی و ایجاد زنجیره امداد برای کاهش آسیب و تلفات ناشی از آن و انتقال آسیب‌دیدگان از مناطق بحرانی به مراکز امدادی از پیش تعیین شده، ضروری به ‌نظر می‌رسد. از سویی در مکانیابی مراکز امدادی از پیش تعیین شده، ذینفعان مختلفی وجود دارند که دیدگاه­ها، توانمندی­ها و نیازهای مختلفی دارند. یکی از ذینفعان، کاربران جاده‌ای و مصدومان حوادث جاده‌ای هستند که حداقل کردن زمان امداد و حداکثر نمودن ظرفیت مراکز امدادرسانی از جمله نیازهای ایشان است. در این مقاله تلاش گردید به مد‌‌ل‌سازی تعیین مکان هاب‌های امدادی با اولویت مطالبات مصدومین حوادث جاده‌ای پرداخته شود. در این مدل زمان به صورت فازی در نظر گرفته شده و از روش‌های حل دقیق و الگوریتم فراابتکاری NSGAII برای حل مدل استفاده شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hub Location Modeling of the Relief Chain in Emergency Management Based on the Needs of the Injured of Road Accidents

نویسندگان [English]

  • F. Hosseininezhad 1
  • A. Makui 2
  • R. Tavakkoli-Moghaddam 3
1 Ph.D. Student, Department of Industrial Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 P‌rof., School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Prof., School of Industrial Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Every year, millions of people are affected by natural disasters like flood and earthquake and unnatural (man-made) disasters like road accidents. In Iran, The rapid growth of motor vehicle ownership in recent years, along with the youngness of the population and the variety of the vehicles has led to an increase in the need for massive relief operations in man-made events. Therefore, the preparation for the quick reactions and doing operations of the emergency management including providing relief centers and creating relief chains to reduce its losses and transfer the victims from the crisis regions to the predefined relief centers seem necessary. On the other hand, in determine location of the relief centers, there are different stakeholders that have different viewpoints, capabilities, and needs. Road users and accident victims are one group of the stakeholders that minimizing the relief time with the maximum capacity of the relief center is from their needs. In this paper, it was attempted to model the problem of finding the relief hub locations with the priority of the road victims’ requirements. In this model, time has been considered as fuzzy number and deterministic solving methods and Meta heuristic NSGAII algorithm have been used.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergency Management
  • Road Accidents
  • Hub Location
  • Mathematical Modeling
  • Genetic Algorithm
Abyazi-Sani, R., & Ghanbari, R. (2016), ­“An efficient tabu search for solving the incapacitated single allocation hub location problem”. Computers & Industrial Engineering, 93, pp.99-109.
-Akkihal, A. R. (2006), “Inventory pre-positioning for humanitarian operations (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
-Azizi, N., Chauhan, S., Salhi, S., & Vidyarthi, N. (2016), “The impact of hub failure in hub-and-spoke networks: Mathematical formulations and solution techniques”. Computers & Operations Research, 65, pp.174-188.
-Brotcorne, L., Laporte, G., & Semet, F. (2003), “Ambulance location and relocation models. European journal of operational research”, 147(3), pp.451-463.
-Chou, Y. C., Chen, Y. H., & Chen, H. M. (2014), Pickup and delivery routing with hub transshipment across flexible time periods for improving dual objectives on workload and waiting time. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 61,
pp.98-114.
-Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. A. M. T. (2002), A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE transactions on evolutionary computation, 6(2), 182-197.
-Estrada-Romeu, M., & Robusté, F. (2015), “Stopover and hub-and-spoke shipment strategies in less-than-truckload carriers”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 76, pp.108-121.
-Farahani, R. Z., Hekmatfar, M., Arabani, A. B., & Nikbakhsh, E. (2013), “Hub location problems: A review of models, classification, solution techniques, and applications”. Computers & Industrial Engineering, 64(4), pp.1096-1109.
-Halskau, Ø., (2014), “Offshore helicopter routing in a hub and spoke fashion: Minimizing expected number of fatalities”. Procardia Computer Science, 31, pp.1124-1132.
-i Casas, P. F., Casanovas, J., & Ferran, X., (2014), “Passenger flow simulation in a hub airport: An application to the Barcelona International Airport”. Simulation Modeling Practice and Theory, 44, pp.78-94.
-Jiang, C., & Zhang, A., (2014), “Effects of high-speed rail and airline cooperation under hub airport capacity constraint”. Transportation Research Part B: Methodological, 60, pp.33-49.
-Jia, H., Ordóñez, F., & Dessouky, M., (2007), “A modeling framework for facility location of medical services for large-scale emergencies”. IIE transactions, 39(1), pp.41-55.
-Karimi, H., & Setak, M., (2014), “Proprietor and customer costs in the incomplete hub location-routing network topology”. Applied Mathematical Modeling, 38(3), pp.1011-1023.
-Lee, J. H., & Moon, I., (2014), “a hybrid hub-and-spoke postal logistics network with realistic restrictions: A case study of Korea Post”. Expert systems with applications, 41(11),
pp.5509-5519.
-Mahmutogullari, A. I., & Kara, B. Y., (2016), “Hub location under competition”. European Journal of Operational Research, 250(1), pp.214-225.
-Mete, H. O., & Zabinsky, Z. B., (2010), “Stochastic optimization of medical supply location and distribution in disaster management”. International Journal of Production Economics, 126(1), pp.76-84.
-Meraklı, M., & Yaman, H. (2016), “Robust intermodal hub location under polyhedral demand uncertainty”. Transportation Research Part B: Methodological, 86, pp.66-85.
-Molla-Alizadeh-Zavardehi, S., Nezhad, S. S., Tavakkoli-Moghaddam, R., & Yazdani, M. (2013), “Solving a fuzzy fixed charge solid transportation problem by metaheuristics”. Mathematical and Computer Modeling, 57(5), pp.1543-1558.
-O'kelly, M. E. (1987), “A quadratic integer program for the location of interacting hub facilities”. European Journal of Operational Research, 32(3), pp.393-404.
-O'Kelly, M. E. (2014), “Air freight hubs in the FedEx system: analysis of fuel use”. Journal of Air Transport Management, 36, pp.1-12.
-Peiró, J., Corberán, Á., & Martí, R. (2014), “GRASP for the incapacitated r-allocation p-hub median problem”. Computers & Operations Research, 43, pp.50-60.
-Rezaei-Malek, M., Tavakkoli-Moghaddam, R., Zahiri, B., & Bozorgi-Amiri, A., (2016), “An interactive approach for designing a robust disaster relief logistics network with perishable commodities”. Computers & Industrial Engineering, 94, pp.201-215.
-Rieck, J., Ehrenberg, C., & Zimmermann, J., (2014), “Many-to-many location-routing with inter-hub transport and multi-commodity pickup-and-delivery”. European journal of operational research, 236(3), pp.863-878.
-Rodríguez-Martín, I., Salazar-González, J. J., & Yaman, H., (2014), “A branch-and-cut algorithm for the hub location and routing problem”. Computers & Operations Research, 50,
pp.161-174.
-Sasaki, M., Campbell, J. F., Krishnamoorthy, M., & Ernst, A. T. (2014), “A Stackelberg hub arc location model for a competitive environment”. Computers & operations research, 47, pp.27-41.
-Shahabi, M., & Unnikrishnan, A., (2014), “Robust hub network design problem”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 70, pp.356-373.
-Tzeng, G. H., Cheng, H. J., & Huang, T. D., (2007), “Multi-objective optimal planning for designing relief delivery systems”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), pp.673-686 
-Yager, R. R., & Zadeh, L. A., (Eds.). (2012), “An introduction to fuzzy logic applications in intelligent systems (Vol. 165)”. Springer Science & Business Media.
-Youssef, H., Sait, S. M., & Khan, S. A., (2002), “Topology design of switched enterprise networks using a fuzzy simulated evolution algorithm”. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 15(3-4), pp.327-340.