مقایسه‌ی خواص عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح‌شده با قیر پلیمری و گرانول خشک پلیمری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چندین سال است که برای تولید مخلوط‌های آسفالتی با مقاومت بهتر در برابر شیار‌شدگی، ترک‌های خستگی و ترک‌های حرارتی از قیرهای اصلاح شده با پلیمر استفاده شده است. برای تولید قیرهای اصلاح شده با پلیمر با خصوصیات مهندسی مطلوب، تجهیزات و فناوری‌هایی مورد نیاز هستند که ممکن است همواره در دسترس نباشد. طی سال‌های اخیر، جهت تسهیل استفاده از پلیمر در مخلوط‌های آسفالتی، یک روش نوین به صنعت راهسازی معرفی شده است. در این روش، گرانول پلیمری متشکل از 40% استایرن بوتادین استایرن (SBS) را می‌توان در حین فرایند تولید آسفالت در کارخانه آسفالت بدون نیاز به هرگونه تجهیزات خاص به طور مستقیم به داخل میکسر اضافه نمود. با استفاده از این روش، استفاده از پلیمرها را می‌توان حتی برای پروژه‌های کوچک تسهیل کرده و توسعه داد. هرچند، با توجه به نوظهور بودن این فناوری، جهت ارزیابی اثربخشی آن تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. در این مقاله، سختی و خصوصیات مقاومتی بتن آسفالتی در برابر ترک‌های حرارتی، ترک‌های خستگی، شیارشدگی در مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با گرانول‌های پلیمر-قیری و مخلوط‌های آسفالتی ساخته شده با قیر خالص و قیر اصلاح شده با پلیمر، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. همچنین اثر پیرشدگی ناشی از اکسیداسیون بلند مدت بر روی سختی و مقاومت مخلوط‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بهبود خواص عملکردی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با گرانول پلیمری دارای نتایج مشابهی در مقایسه با مخلوط‌های آسفالتی ساخته شده از قیر اصلاح شده با پلیمرSBS  است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Performance Properties of Asphalt Mixtures Modified Using Polymerized Pellets and Polymer Modified Bitumen

نویسندگان [English]

  • H.R. Sahebzamani 1
  • M. Zia Alavi 2
  • O. Farzaneh 3
1 Ph.D. Student in Road and Transportation Engineering‌/‌Faculty of Civil Engineering, University of Tehran‌/‌Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Road and Transportation Engineering Department, School of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran‌/‌Tehran, Iran
3 Associate Professor, Road and Transportation Engineering Department, School of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran‌/‌Tehran, Iran
چکیده [English]

Polymer modified asphalt binders have been used for years to produce asphalt mixes with improved resistance to rutting, fatigue cracking, and thermal cracking. Special equipment and technique, which may not be always available, are required to produce polymer modified binders with desired engineering properties. Recently, a new approach is introduced to facilitate the use of polymers in asphalt mixtures. Polymer-binder additive, with 40% Styrene Butadiene Styrene [SBS], produced in pellet form can be directly incorporated to the mix during production in asphalt plant without the need for any special equipment. Logistically, this new form of mix additive simplifies and expands the use of polymers even for small paving projects. However, due to the novelty of technology more research is required to assess its efficacy. In this paper stiffness, rutting, fatigue, and thermal cracking resistance properties of asphalt mixes modified with polymerized pellet are compared to the mixes containing unmodified and polymer modified binders. The effects of long-term oxidative aging on stiffness and strength of mixes were also evaluated. Result of this study showed that the polymerized pellet mix additive had similar effects as the SBS polymer modified binder in improving asphalt mix performance-related properties.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • eywords: Styrene Butadiene Styrene (SBS)
  • Polymer-Binder Pellet
  • Modified Asphalt Mixture
  • Oxidative Aging
A. Khodaii and A. Mehrara, (2009), “Evaluation of permanent deformation of unmodified and SBS modified asphalt mixtures using dynamic creep test,” Constr. Build. Mater., Vol. 23, No. 7,
pp. 2586–2592.
-A. Modarres, (2013), “Investigating the toughness and fatigue behavior of conventional and SBS modified asphalt mixes,” Constr. Build. Mater., Vol. 47,
pp.­218–222.
-Asphalt Institute (2001), "Quantification of the Effects of Polymer-Modified Asphalt", 1st ed. United States.
-B. Sengoz and G. Isikyakar, (2008), “Evaluation of the properties and microstructure of SBS and EVA polymer modified bitumen,” Constr. Build. Mater., Vol. 22, No. 9, pp. 1897–1905.
-D. Zhang, H. Zhang, and C. Shi,  (2017), “Investigation of aging performance of SBS modified asphalt with various aging methods,” Constr. Build. Mater., Vol. 145, pp. 445–451.
-G. D. Airey, (2004), “Styrene butadiene styrene polymer modification of road bitumens,” J. Mater. Sci., Vol. 39, No. 3,
pp. 951–959.
-J. Hao, P. Cao, Z. Liu, Z. Wang, and S. Xia,  (2017), “Developing of a SBS polymer modified bitumen to avoid low temperature cracks in the asphalt facing of a reservoir in a harsh climate region,” Constr. Build. Mater., Vol. 150, pp. 105–113.
-J. Xu, A. Zhang, T. Zhou, X. Cao, and Z. Xie,  (2007), “A study on thermal oxidation mechanism of styrene-butadiene-styrene block copolymer (SBS),” Polym. Degrad. Stab., Vol. 92, No. 9, pp. 1682–1691.
-M. Yilmaz and M. E. Çeloğlu, (2013), “Effects of SBS and different natural asphalts on the properties of bituminous binders and mixtures,” Constr. Build. Mater., Vol. 44,
pp. 533–540.
-O. Sirin, H. J. Kim, M. Tia, and B. Choubane,  (2008), “Comparison of rutting resistance of unmodified and SBS-modified Superpave mixtures by accelerated pavement testing,” Constr. Build. Mater., Vol. 22, No. 3, pp. 286–294.
-S. A. Mohammed, (2014), “Toward An Improved Model For Permanent Deformation Of Sbs-Modified Asphalt Mixtures,” University of Nottingham.
-T. W. Kim, J. Baek, H. J. Lee, and J. Y. Choi, (2013), “Fatigue performance evaluation of SBS modified mastic asphalt mixtures,” Constr. Build. Mater., Vol. 48, pp. 908–916.
-X. Lu and U. Isacsson, (2000),­“Modification of road bitumens with thermoplastic polymers,” Polym. Test., Vol. 20, No. 1,
pp. 77–86, Sep.
-Y. Wang, L. Sun, and Y. Qin, (2015), “Aging mechanism of SBS modified asphalt based on chemical reaction kinetics,” Constr. Build. Mater., vol. 91, pp. 47–56.
-Y. R. Kim, F. Yousefi Rad, S. Underwood, M. J. Farrar, and R. R. Glaser, (2015),
“Long-Term Aging of Asphalt Mixtures for Performance Testing and Prediction”.