شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب خطوط کشتیرانی منظم کانتینری به بنادر (مورد کاوی: بندر شهید رجایی)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر جذب خطوط کشتیرانی منظم به بندر شهید رجایی می‌باشد. تکنیک بکار گرفته شده در این تحقیق، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. این تحقیق طی دو مرحله تهیه و تنظیم شده است. مرحله اول به مطالعه جامع در خصوص شناسایی عوامل اثر گذار بر انتخاب بندر از دیدگاه شرکت‌های حمل و نقل دریایی و کشتیرانی‌ها و توزیع پرسشنامه و شناسایی عوامل کاملاً اثر گذار بر جذب خطوط منظم به بنادر و در مرحله دوم اولویت بندی این عوامل به کمک AHP است که بر این اساس برای گردآوری نظرات متخصصین از پرسشنامه خبره که مبتنی بر مقایسات زوجی است، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که زمان حضور کشتی در بندر، آبخور مناسب، خدمات جنبی وسیع و با کیفیت، ایمنی و امنیت، نزدیکی بندر به مسیرهای اصلی دریانوردی، کارایی بندر بعنوان مرکز ترانشیپ و هزینه تخلیه و بارگیری، هزینه و عوارض بندری، سیاست‌های بین المللی و طول اسکله به ترتیب اولویت اول تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritisation of Effective Factors to Attract Container Liner Shipping to Ports (Case Study: Shahid Rajaie Port)

نویسندگان [English]

  • J. Sayareh 1
  • E. khosravani 2
1 Associate Prof., Faculty of Marine Engineering, University of Chabahar Maritime University, Iran
2 M.Sc. Grad., Faculty of Marine Engineering, University of Chabahar Maritime University, Iran
چکیده [English]

This study aims to identify and prioritise the effective factors to attract liners shipping to Shahid Rajaie Port, which has been carried out in two stages. In the first stage, a comprehensive literature has been conducted to identify important factors on the port selection from of maritime transport and shipping company’s point of views. A questionnaire was distributed among a large sample and then fully effective factor were identified. In the second stage, AHP model was utilised to prioritise the identified factors. The results indicate that ship’s time in port, suitable draft, large auxiliary services and quality, safety and environmental issues, proximity of the port to the main maritime routes, port efficiency as transshipment center and loading and unloading costs, port charges and dues, international policy, berth length were ranked respectively as ten effective factors in attracting liner shipping to Shahid Rajaie Port.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • iner Shipping
  • AHP
  • Port Choice
  • Shahid Rajaei Port
  • Priorities
-      آذر، ع.، (1374)، "تکنیکی نوین برای تصمیم­گیری گروهی AHP"، مجله دانش مدیریت، شماره 27 و 28، زمستان، ص. 22-32.
-      حبیبی، آ.، ایزدیار، ص.، سرافرازی، ا. (1393)، "تصمیم‌گیری چند معیاره فازی"، انتشارات کتیبه گیل. تهران.
-      رضایی عالیزمینی، ح.، (1390)، "بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب بندر و انتخاب بهینه‌ترین بندر حوزه­ی خلیج فارس به روش اولویت بندی مرتب با شبیه سازی راه حل ایده آل"، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
 
-      مؤمنی، م. و فعال قیومی، ع. (1386)، "تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS"، کتاب نو. تهران.
 
-      قدسی پور، ح. (1381)، "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، انتشارات دانشگاه امیر کبیر، چاپ سوم. تهران.
 
-      Branch, A. E. (2008), "Elements of Shipping", London and New York, Routledge Taylor and Francis Group.
 
-      Castillo-Manzano, J. I., Mercedes, C.-N., Gonzalez Laxe, F., Lopez-Valpuesta, L. and Arevalo-Quijada, M. T. (2009), "Low-Cost Port Competitiveness Index: Implementation in the Spanish Port System", MarinePolicy, Vol. 33, pp. 591-598.
 
-      Chang, Y. T., Lee, S. Y., Tongzon, J. L., (2008), "Port Selection Factors by Shipping Lines: Different Perspectives between Trunk Liners and Feeder Service Providers", Marine Policy, Vol. 32, pp.877-885.
 
-      Grosso, M. and Monteiro, F. (2008), "Relevant Strategic Criteria When Choosing a Container Port - The Case of the Port of Genoa", Association for European Transport and Contributors, pp. 1-21.
 
 
-      Ha, M. S. (2003) "a Comparison of Service Quality at Major Container Ports: Implications for Korean Ports", Journal of Transport Geography, Vol. 11, pp. 131-137.
 
-      Huang, W. & Teng, J. (2004), "Multicriteria Evaluation for Port Competitiveness of Eight East Asian Container Ports", Journal of Marine Science and Technology, Vol. 12,
pp. 256-264.
 
-      Lee, S.Y., Chang, Y.T., Lee, P.T.W., (2007), "Determinants of Port Selection: Heterogeneity among Major Market Players", International Conference on Logistics, Shipping and Port Management, pp. 1-13.
 
-      Lirn, T. C., Thanopoulou, H. A., Beynon, M.J. and Beresford, A.K.C. (2004)," an Application of AHP on Transshipment Port Selection: A Global Perspective", Maritime Economics & Logistics, Vol. 6, pp. 70-91.
 
-      Malchow, M. B. and Kanafani, A. (2004), "A Disaggregate Analysis of Port Selection", Transportation Research Part E, Vol. 40,
pp. 317-337.
 
-      Murphy, P.R. and Daley, J.M. (1994), "A Comparative Analysis of Port Selection Factors", Transportation Journal, Vol. 34, No. 1, pp. 15–21.
 
-      Murphy, P., Daley, J. and Dalenberg, D. (1992), "Port Selection Criteria: An Application of a Transportation Research Framework", Logistics and Transportation Review, Vol. 28, No. 3, pp. 237-255.
 
-      Yanbing, Y., Zhongzhen, Y., Zan, Y. & Zhi, Z. (2005), "Evaluation of Competition Ability and Market Share for Container Port", Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 5, pp. 2483-2493.
 
-      Peters, H. (1990), "Structural Changes in International Trade and Transport Markets: The Importance of Markets", 2nd KMI International Symposium, Seoul, pp. 58–75.
 
-      Saaty, T. (1990)," How to Make Decisions; The Analytical Hierarchy Process", European Journal of Operation Research, Vol. 48,
pp. 9-26.
 
-      Saeed, N. (2009), "An Analysis of Carriers' Selection Criteria When Choosing Container Terminals in Pakistan", Maritime Economic and Logistics, Vol. 11, No. 3, pp. 270-288.
 
-      Saeed, N. Aaby, B.C. (2012), "An Analysis of Factor Contributing as Selection Criteria for User of European Container Terminals", TRB 2013 Annual Meeting, Policy and Management, Vol. 12, No. 4, pp. 293-303.
 
-      TAI, H.H. HWANG, C.C. (2005), "Analysis of Hub Port Choice for Container Trunk Lines in East Asia", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6,
pp. 907 – 919.
 
-      Tiwari, P., Itoh, H. and Doi, M. (2003), "Containerized Cargo Shipper’s Behavior in China: A Discrete Choice Analysis", Journal of Transportation and Statistics, Vol. 6, No.1, pp. 71–86.
 
-      Tongzon, J. L. (1995), "Determinants of Port Performance and Efficiency", Transportation Research Part A, Vol. 29A, No. 3,
pp. 245-252.
 
-      Tongzon, J. (2002), "Port Choice Determinants in a Competitive Environment", Proceedings of Annual Conference and Meeting of the International Association of Maritime Economists – IAME; Panama.
 
-      Tongzon, J. L. (2009), "Port Choice and Freight Forwarders", Trasportation Reasearch Part E, Vol. 45, pp. 186-195.
 
-      Tongzon, J. L. Sawant, L. (2009), "Port Choice in a Competitive Environment: From the Shipping Lines' Perspective", Applied Economics, Vol. 39(4), pp. 477-492.
 
-      Tran, N. K. (2011), "Studying Port Selection on Liner Routes: An Approach from Logistics Perspective", Research in Transportation Economics, vol. 32, pp.39-53.
 
-      Yeo, G. T., Roe, M. and Dinwoodie, J. (2008), "Evaluating the Competitiveness of Container Ports in Korea and China", Transportation Research Part A, Vol. 42, pp. 910-921.
 
-      Yeo. K., Lee. H. and Oh, S. "Extraction of Port Selection Factors for Increasing Shippers’ attraction of Small and Medium Ports (Written in Korean)", The Journal of Shipping and Logistics, Vol. 43, No. 4,
pp. 33-53.
 
-      Kurt, I. Boulougouris, E. & Turan, O. (2015), "An AHP Decision Support Model for the Hub Port Choice of the Shipping Liners on the Mediterranean region". Department of Naval Architecture, Ocean and Marine Engineering, University of Strathclyde.
 
-      Wiegmans, B. W. Van Der Hoest, A. & Notteboom, T. E. (2008), "Port and Terminal Selection by Deep-sea Container Operators", Maritime Policy & Management: The Flagship journal of International Shipping and Port Research, Vol. 35(6), pp. 517-534.
 
-      Port Rannking, (2016), “Available at: www.lloydslist.com/ll/incoming/article506151.ece, Accessed: 20 August.
-      www.pmo.ir.
-      http://www.dpworld.ae.
-      www.khorport.ae.