تأثیر اقدامات آرام‌سازی بر سرعت جریان ترافیک با استفاده از روش‌های آماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، داشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مدیریت و کاهش سرعت در نقاط و مناطق حادثه‌خیز از عوامل تأثیرگذار بر افزایش ایمنی مسیر هستند که می‌توانند نرخ تصادفات جرحی و فوتی را پایین آورند. اقدامات آرام‌سازی از جمله عوامل مؤثر بر کاهش و مدیریت سرعت هستند. به کارگیری غیراستاندارد اقدامات آرام‌سازیمی‌تواند باعث بروز حوادث و نتایج ناگوار گردیده و خسارات قابل‌توجهی را بر شبکه حمل‌ونقل تحمیل نماید. بنابراین با ارزیابی اقدامات آرام‌سازی بر روی سرعت جریان و به دست آوردن برد مکانی آن‌ها می‌توان به راهکارهای مناسب کنترل سرعت در مناطق حادثه‌خیز دست یافت. در این پژوهش به بررسی تأثیرات اقدامات آرام‌سازی بر سرعت‌عملکردی در محل نصب و قطعه پس از نصب اقدامات در شرایط جریان آزاد پرداخته شده است. تغییرات سرعت در سه فاز سرعت قطعه قبل و محل نصب، سرعت قطعه بعد و محل نصب، سرعت قطعه قبل و قطعه بعد مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط روش­های آماری صورت گرفت. از ضریب همبستگی و آزمون t وابسته برای بررسی اطلاعات استفاده شد. با توجه به نتایج این آزمون­ها، در فاصله اطمینان 95% سرعت عملکردی بعد از محل نصب سرعت‌کاه با قطعه قبلش دارای رابطه و همبستگی است، تفاوت معناداری بین سرعت عملکردی قطعه قبل و بعد از سرعت‌کاه وجود دارد. سرعت عملکردی قطعه بعد با قطعه قبل از میدان دارای رابطه و همبستگی نیست، و تفاوت معناداری بین سرعت عملکرد این دو قطعه وجود ندارد. سرعت عملکردی قطعه بعد با قطعه قبل از دوربین دارای رابطه و همبستگی نیست، در سرعت عملکردی قطعه قبل و قطعه بعد از محل نصب دوربین تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Relaxation Measures on Traffic Flow Velocity Using Statistical Methods

نویسندگان [English]

  • Seyed Shahab Hasaninasab 1
  • A. Sharifirad 2
  • M. Zahedi 3
1 Civil engineering department, engineering faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M.Sc., Student, Civil Engineering Department, Engineering Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Management and speed reduction in accidental areas are among the factors influencing road safety, which can lower the rate of accidents. Relaxation measures are among the factors affecting the reduction and management of speed. Non-standardized use of relaxation measures can cause incidents and adverse consequences and impose significant damage on the transportation network. Therefore, by assessing the relaxation measures on the flow velocity and obtaining a spatial range, suitable speed control techniques can be found in the accident areas. In this study, the effects of relaxation measures on the speed of operation in the installation site and the piece after the installation of measures in free flow conditions have been investigated. The velocity changes in the three phases of the speed of the previous unit and the installation site, the speed of the next piece and place of installation, the speed of the previous piece and the later part were examined. Data analysis was done by statistical methods. Data analysis was done by statistical methods. Correlation coefficient and dependent t test were used for data analysis. According to the results of these tests, at 95% confidence interval there is a correlation and correlation between the speed of operation and the speed of the gear with its predecessor, there is a significant difference between the speed of the work piece before and after the speed. The performance of the next piece with the piece before the field has no correlation and correlation, and there is no significant difference between the speeds of performance of these two pieces. The functional speed of the next piece with the piece before the camera has no correlation and correlation; there is no significant difference in the performance of the piece before and after the installation of the camera.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Speed
  • Relaxation Measures
  • Speed Management
-افندی‌زاده، ش.، ح. جوانشیر، ح. شمعیان،  (1394)، "ارزیابی تاثیر دوربین‌های کنترل سرعت بر کاهش تصادفات جاده‌ای و تخلفات سرعت در راه‌های اصفهان". پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.
-Erke, A., C. Goldenbeld, and T. Vaa,
)­2009),”Good practice in the selected key areas: Speeding, drink driving and seat belt wearing: Results from meta-analysis”. Police Enforcement Policy and Programmes on European Roads (PEPPER), Deliverable.
 
- Jateikienė, L., et al., “Impact assessment of speed calming measures on road safety”. Transportation Research Procedia, 2016. 14: pp. 4228-4236.
 
-Organization, W.H., (2015), "Global status report on road safety ". World Health Organization.
 
-Mountain, L., W. Hirst, and M. Maher, (2005), "Are speed enforcement cameras more effective than other speed management measures?": The impact of speed management schemes on 30mph roads. Accident Analysis & Prevention, 37(4):
pp. 742-754.
 
-Lamm, R. and J.H. Kloeckner, (1984), "Increase of traffic safety by surveillance of speed limits with automatic radar devices on a dangerous section of a German Autobahn": A long-term investigation.
-Group, A., (2005), "Evaluation of the Fixed Digital Speed Camera Program in NSW Roads & Traffic Authority". NSW RC2416—May.
 
 
 
-Thomas, L., et al., (2008), “Safety effects of automated speed enforcement programs: critical review of international literature”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2008(2078): pp. 117-126.
 
-Violence, W.H.O., I. (2013), “Prevention, and W.H. Organization, Global status report on road safety” supporting a decade of action. 2013: World Health Organization.
 
-Washington, S., K. Shin, and I. van Schalkwyk, (2007), “Evaluation of the City of Scottsdale Loop 101 photo enforcement demonstration program”. Draft summary report. Phoenix, AZ: The Arizona De-partment of Transportation.