بررسی و آنالیز نقش مولفه‌های بیرونی مدل الماس ملی مایکل پورتر در کسب، حفظ و توسعه توان رقابتی (مورد مطالعه: بنادر ودریانوردی بوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

3 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

چکیده

دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. ساختن و حمایت از محیط مناسب برای رشد روز افزون بهره وری بنگاهها و هدایت روند صنعت و سیاستهای تشویقی و نه کمک کننده واحدهای صنعتی جهت کمک به شرایط لازم برای ارتقاء مزیت رقابتی از طریق تاثیر بر هر یک از ابعاد الماس وظیفه دولت است. اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند.مایکل پورتر معتقد است که در بیشتر بازارها شانس و اتفاق نقش مهمی دارد. این موارد برای آن دسته از شرکت‌های نوآور فرصت‌هایی ایجاد می‌کنند که از شروع فعالیت‌های جدید ترسی ندارند.نوع پژوهش، توسعه ای و از نظر هدف اکتشافی   توصیفی،  داده های تحقیق از نوع کیفی، محل اجرای تحقیق میدانی، دوره زمانی انجام پژوهش مقطعی، روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی میباشد.  نتایج کلی حاصل از تحقیق نشان می­دهدکه  مولفه های دولت و شانس مدل الماس ملی مایکل پورتردر بنادر ودریانوردی بوشهر از منظر پاسخ دهندگان جامعه آماری اولویت های دوم وسوم  بعد از نهاده های تولیدی و خدماتی را دارا بودند، که اهمیت و نقش پررنگ این عوامل را در دستیابی به مزیت رقابتی را برای این بندر میسر نموده است. همچنین در خصوص حفظ و توسعه مزیت رقابتی، در بخش مصاحبه نیز تاکید اصلی مصاحبه شوندگان برچگونگی عملکرد و مدیریت این دو عامل بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of the Role of External Factors of the National Diamond Model by Michael Porter in Get, preservation and Development of Competitive Power (Case Study: Ports and Maritime of Bushehr)

نویسندگان [English]

  • A. Jafari 1
  • esmaeil hasanpour 2
  • V.R. Mirabi 3
  • F. Ahmadi 4
1 Department of Management, Islamic Azad University, Qeshm , Qeshm, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty Member of Management Department, Islamic Azad University, Qeshm District
3 Associate Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
4 Assistant Professor, Islamic Azad University of Qeshm Iran
چکیده [English]

The government as a major force has always been in competition and has had a positive and even negative impact on its competitiveness by intervening in various political, economic and social affairs and applying laws and regulations on competitiveness. Building and supporting a suitable environment for increasing the growth of firm productivity and guiding industry trends and encouraging policies rather than helping industrial units help the necessary conditions to enhance the competitive advantage through the impact on each dimension of diamonds is the duty of the state. Unpredictable events are events and issues that affect the competitiveness of either positive or negative, but are randomly controlled outside firms, industries, and even governments. Michael Porter believes that luck in most markets is important. These cases create opportunities for those innovative companies who are not afraid of starting new activities. The type of research, development and in terms of exploratory-descriptive purpose, qualitative research data, the field of field research, the time period of the cross-sectional research, the method of data collection is a survey type. The overall results of the research show that the government and luck components of the National Diamond Model of Michael Porter in the Ports and Ferries of Bushehr, from the perspective of the respondents of the statistical society, had the second and second priorities after the productive and service inputs, which highlighted the importance of these factors in Achieving competitive advantage for this port. Also, regarding the maintenance and development of competitive advantage, in the interview section, the main focus of the interviewees was on the operation and management of these two factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Hinterland
  • Special Economic Zone
  • Multimodal Transport
  • Government
-حقیقی، م. (1388)، "بازرگانی بین‌المللی (­نظریه‌ها و کاربردها)"، (چاپ دوم)، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
-حسینی، س.م. و روزبهانه، د.، (1390)، "توسعه الگوی مزیت رقابتی پورتر و کاربرد آن در صنعت پتروشیمی ایران"، مجله مطالعات مدیریت راهبردی.
 
-دلوی، م.ر. و فلسفی نژاد، م.، (1389)، "مروری بر تئوری­های مزیت رقابتی"، ماهنامه تدبیر، مجموعه مدیریت.
- حسین­پور، م.، (1387)؛ "اقتصاد و تجارت
بین الملل"، هفته نامه تخصصی امور گمرک.
 
-مهری، علی، (1382)، "نگاهی نظری به مقوله مزیت رقابتی پایدار"، مجله تدبیر.
 
-احمد سیماب، ع. ر. و محمد سیروس، ک.، (1384)، "مدل شناسایی شایستگی های محوری در کشورهای در حال توسعه"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
 
-پورسعید، س.م. و مرادى، غ. و شعبانى، ا.، (1391)، "الگوى شایستگی هاى محورى دانشگاه علوم انتظامى با تاکید بر مدیریت دانش"، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی.
 
-حمیدی زاده، م.ر. و حسین زاده شهری، م.، (1387)، "طراحی مدل تعیین شایستگی های محوری سازمانی (موردکاوی: شرکت ایران خودرو)"، مجله چشم انداز مدیریت.
 
-مرادی، م. و شفایی ، ر.، (1384)، "رقابت پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر"، مجله تدبیر.
 
-پورعبائیان، م. ح. (­1392)، "تعیین موانع توسعه صادرات محصولات صنعت گز ایران براساس مدل الماس رقابت ملی پورتر". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
 
-یقطین، ش.، (1397)، "تعیین عوامل موثر بر رقابت‌پذیری شرکتهای فعال در صنایع بالادستی نفت و گاز کشور". تحقیق. شرکت نفت وگاز.
 
-ابوالقاسم، م. و ملک شاهیان، م. (1383)، "بررسی مزیت نسبی محصولات صادراتی صنعت پتروشیمی ایران"، نشریه پژوهش­های اقتصادی ایران، مقاله شماره 21 ، ص. 91-113.
-اصل سعیدی پور، م. ع.، (1391)، "درآمدی بر حمل ونقل چندوجهی". ماهنامه بندر و دریا شماره 192.
-حسن زاده محمدی، م. ع.، (1390)، "اقتصاد حمل و نقل دریایی"، تهران: نشر آرامش.
-صفارزاده ، محمود و دیگران.(1388).  حمل ونقل دریایی(چاپ دوم). تهران: اسرار دانش.
-خاکی ، غ. ر. (1379)، "روش تحقیق در مدیریت"، تهران: تولیددانش.
-سعادت، ر. ( 1393)، "نقدهایی بر نظریات مزیتی تجارت بین الملل"، دو فصلنامه مطالعات تحول در علوم انسانی، سال دوم، شماره اول.
-Krugman, Paul (1980), “Trade, accumulation, and uneven development”, Journal of Development Economics.
 
-Krugman, Paul (1987), “The narrow moving band, the dutch disease, and the competitive consequences of Mrs. Thatcher”, Journal of Development Economics.
 
 
-Prahalad, C.K. and Hamel, Gary (1990), “Core competence of the corporation”, Harvard Business Reviw.
 
 
-Porter, Micheal E (1990), “The competitive advantage of nations”, Harvard Business Reviw.
 
-Porter, Micheal E (1997), “How competitive forces shaps strategy”, Harvard Business Reviw.
 
-Porter, Micheal E (1998), “Competitive advantage creating and sustaining superior performance”, Free Press.
 
 
-https://hdaneshjoo.com/product/38955