دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 59، مرداد 1398، صفحه 1-230 
امکان‌سنجی اجرایی، اقتصادی و فنی راه‌اندازی قطار تندرو مسیر تهران ـ شمال

صفحه 75-89

مازیار نزله دوست؛ رضوان باباگلی؛ علیرضا عاملی؛ علی پایدار


بررسی پارامترهای مقاومت برشی ماسه و آسفالت در المان سطح تماس

صفحه 189-198

میلاد تاج دینی؛ عبدالرضا رضایی ارجرودی؛ علیرضا ماهپور