برنامه‌ریزی حمل و نقل کانتینر با رویکرد استوار سناریویی مبتنی بر روش FTA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

بدون شک یکی از عوامل توسعه حمل و نقل و افزایش سرعت آن در دنیای امروز به وجود آمدن حمل و نقل کانتینری است.اما آنچه در عرصه حمل و نقل کانتینری به عنوان مساله­ای حل نشده باقی مانده است، معضل کانتینر خالی است که به علت ناهماهنگی بین صادرات و واردات کالا در همه بنادر جهان وجود دارد. دراین مقاله به بررسی تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط غیرقطعی بودن برخی از پارامترهای مساله، پرداخته شده است. از رویکرد استوار سناریویی مبتنی بر روش آنالیز درخت سناریو، به منظور مد­ل­سازی عدم­قطعیت برخی از پارامترهای مساله، تحت سناریوهای مختلف استفاده شده است.همچنین به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، از مجموعه داده­های مربوط به شبکه بنادر دریایی ایران استفاده شده است. نتایج محاسباتی حاصله نشان­دهنده عملکرد مناسب مدل پیشنهادی در شرایط غیرقطعی و اهمیت استفاده از رویکرد استوار در ایجاد برنامه­های استوار تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط عدم­قطعیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Container Transportation Planning by Scenario-Based Approach Based on FTA Method

نویسندگان [English]

  • M. Abbasi 1
  • J. Gheidar-Kheljani, 2
  • M. Abbasi 2
1 Ph.D. student, Management and Industrial Engineering Department, MAlek-Ashtar University of Technology,Tehran, IRAN
2 Assistant Professor, Management and Industrial Engineering Department, MAlek-Ashtar University of Technology,Tehran, IRAN
چکیده [English]

Undoubtedly, container transportation is one of the factors contributing to the development of transportation and its speed in the today world. But the problem remains in the container transportation area as an unresolved issue is the empty container problem which due to the unbalancing between export and import of goods in all ports of the world. In this paper, investigated the reposition of empty containers under uncertain conditions of some problem parameters. a robust scenario-based approach based on the scenario tree analysis method has been used under different scenarios to modeling the uncertainty of some of the problem parameters. In order to evaluate and validate the proposed model, the data from Iran maritime port network are used. The computational results indicate the appropriate performance of proposed robust model, under uncertainty conditions, and also the importance of using robust approach in creating reposition of empty containers robust plans under uncertain conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Container transportation
  • Uncertainty
  • Robust Optimization
  • FTA Method
عباسی، م. نهاوندی، ن.، (1396)، "ارایه مدل چند هدفه برنامه­ریزی حمل و نقل کانتینر خالی (مورد مطالعاتی: بنادر ایران)"، پژوهشنامه حمل و نقل­، ص.203.
 
Bell, M.G., Liu, X., Rioult, J. and Angeloudis, P., 2013. A cost-based maritime container assignment model. Transportation Research Part B: Methodological58, pp.58-70.
 
Braekers, K., Caris, A. and Janssens, G.K., 2013. Optimal shipping routes and vessel size for intermodal barge transport with empty container repositioning. Computers in industry64(2), pp.155-164.
-   Di Francesco, M., Lai, M. and Zuddas, P., )2013(. Maritime repositioning of empty containers under uncertain port disruptions. Computers & Industrial Engineering, 64(3), pp.827-837.
 
 
 
-Ermol'ev, Y.M., Krivets, T.A. and Petukhov,
V.S., (1976),. Planning of shipping empty seab
orne containers. Cybernetics and Systems Analysis, 12(4), pp.644-646.
 
-Kaveshgar, N. and Huynh, N., (2015), “Integrated quay crane and yard truck scheduling for unloading inbound containers”. International Journal of Production Economics, 159, pp.168-177.
 
-Li, J.A., Liu, K., Leung, S.C. and Lai, K.K., (2004), “Empty container management in a port with long-run average criterion. Mathematical and Computer Modelling, 40(1), pp.85-100.
 
-Olivo, A., Zuddas, P., Di Francesco, M. and Manca, A., (2005), “An operational model for empty container management. Maritime Economics & Logistics”, 7(3), pp.199-222.
 
-Shen, W.S. and Khoong, C.M., (1995), “A DSS for empty container distribution planning. Decision Support Systems, 15(1), pp.75-82.
 
-White, W.W., (1972), “Dynamic transshipment networks: An algorithm and its application to the distribution of empty containers”. Networks, 2(3), pp.211-236.
 
-Song, D.P., (2007), “­Analysis of a collaborative strategy in container fleet management”. In the 11th world conference on transport research, University of California, Berkeley.
 
Song, D.P., 2007, June. Analysis of a collaborative strategy in container fleet management. In the 11th world conference on transport research, University of California, Berkeley.
 
Feng, C.M. and Chang, C.H., 2008. Empty container reposition planning for intra-Asia liner shipping. Maritime Policy & Management, 35(5), pp.469-489.
 
Wong, E.Y., Lau, H.Y. and Mak, K.L., 2010. Immunity-based evolutionary algorithm for optimal global container repositioning in liner shipping. Or Spectrum, 32(3), pp.739-763.
 
Chao, S.L. and Yu, H.C., 2012. Repositioning empty containers in East and North China ports. Maritime Economics & Logistics, 14(4), pp.435-454.