مدل‌سازی سرعت رانندگی تحت تأثیر شرایط مختلف آب‌و‌هوایی (مطالعه موردی: آزاد‌راه تهران – قم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه راه و ترابری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

چکیده

شرایط مختلف محیطی می‌تواند تأثیر به سزایی در جریان ترافیک داشته باشد. با آگاهی از تأثیر شرایط محیطی بر سرعت جریان می‌توان تخمین دقیقی از سرعت سفر و اتخاذ استراتژی‌های مدیریت ترافیک جهت جلوگیری از سوانح جاده‌ای داشت. در این مطالعه تأثیر عوامل چهار حالتی آب‌و‌هوا (باران، مه‌گرفتگی، ابر و صاف بودن)، دمای هوا، تغییرات سرعت در شب و روز، درصد وسایل نقلیه سنگین و حجم ترافیک بر سرعت جریان ترافیک مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون خطی به بررسی نحوه تأثیر این عوامل بر سرعت رانندگی جهت کاهش تصادفات بین‌شهری پرداخته شده است. داده‌های مورد نیاز مطالعه از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان هواشناسی کشور طی سال 1393 جمع‌آوری شده‌اند. نتایج مدل پیشنهادی بر اساس نمونه 7541 موردی ساعتی جمع‌آوری شده از آزادراه تهران – قم نشان می‌دهد که میزان کاهش سرعت رانندگان ایرانی در اثر بارندگی برابر با 355/1 و اختلاف سرعت در شب و روز کمتر از یک کیلومتر بر ساعت است. از دیگر نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی خطای قابل قبولی در پیش‌بینی سرعت دارد. به طوری که مدل پیشنهادی می‌تواند مقدار سرعت را به ترتیب برابر با 579/3، 034/4 و 996/4 برای معیارهای ارزیابی میانگین خطای مطلق، میانگین درصد خطای مطلق و میانگین ریشه مربعات خطا به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Driving Speed Modeling Under Different Climate Conditions (Case Study: Tehran – Qom Freeway)

نویسندگان [English]

  • arash bahadori 1
  • Amir Reza Mamdoohi 2
  • Alireza Sarkar 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Civil, Arts and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Eng. Faculty, Tarbiat Modares University
3 Assistant Professor, Department of Transportation Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad Univ., Tehran, Iran.
چکیده [English]

Various environmental conditions could have a significant effect on traffic flow. Understanding the effects of environmental conditions on a vehicle’s speed could provide an accurate estimation of travel speed and traffic management strategies adoption to prevent traffic crashes. In this paper, the speed of vehicles had been investigated based on different variables, such as the effect of some weather conditions (such as rainy, foggy, cloudy and sunny), air temperature, speed variations during nights and days, heavy vehicles percentages and vehicle volumes. In this research, the effects of these variables on vehicle speeds have been studied in order to decrease suburban crash frequencies, using a multiple linear regression model. Required data have been gathered from Iran Road Maintenance & Transportation Organization and Meteorological Organization Government agency in 2014. According to 7541 hourly samples at Tehran-Qom freeway, the results of the proposed model shows that rainy weather and night and day speed variation caused 1.355 and less than 1 kilometers per hour reduction in speed, respectively. Also, the proposed model has an acceptable and reliable error in speed prediction and the evaluation criteria such as mean absolute error, mean absolute percentage error and root mean square error were 3.579, 4.034 and 4.996, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speed prediction
  • Multiple regression
  • Climate conditions