شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ایران.

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ایران

4 هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
حقوق دریایی در کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد خود در زمینه حمل ونقل دریایی مواد خطرناک و حقوق هسته‌ای در اسناد بین‌المللی مربوط حاکم بر جبران خسارت ناشی از حوادث هسته‌ای موضع یکسانی درباره مسئول حوادث ناشی از حمل و نقل مواد هسته‌ای نداشته و مشخصاً مسئولیتی را برای بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای یا متصدی حمل در قبال این خسارت که در جریان حمل اتفاق میافتند شناسایی نکرده‌اند. سوالی که با بررسی این اسناد مطرح است آن است که در صورت وقوع چنین حوادثی مسئول کیست؟ نتیجه مقاله حاکی از آن است که اگرچه کنوانسیون مسئولیت مدنی در زمینه حمل ونقل دریایی مواد هسته‌ای 1971 تعیین مسئول و نوع مسئولیتش را به دو پیمان پاریس 1960 و وین 1963 ارجاع می‌دهد وکنوانسیون‌های مذکور بهره‌بردار را به طور انحصاری مسئول جبران خسارت وارده در جریان حمل ونقل مواد هسته‌ای می‌داند، اما این موضوع مانع از شناسایی مسئولیت برای متصدی حمل نخواهد بود. حقوق ایران نیز اگرچه به این کنوانسیون‌ها نپیوسته و حکمی در این خصوص ندارد لکن این امر مانع از پذیرش مسئولیت برای بهره‌بردار یا متصدی حمل نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify responsible for compensation in the process of maritime carriage of nuclear materia.

نویسندگان [English]

  • abbas onvani 1
  • Sayyed Mohammad Mahdi Ghaboli Dorafshan 2
  • Seyed Mohsen Hosseini poya 3
  • Saeed Mohseni 4
1 Department of Law, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Iran.
2 Associate Professor, Law Department, Faculty of Law & Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Faculty Member of Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Iran
4 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law & Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Maritime law in its numerous international conventions on the maritime carriage of hazardous substances and nuclear law in international documents related to nuclear damage compensation, does not have the same comment about as those responsible for damage caused by a nuclear incident occurring in the course of carriage of nuclear material and have not specifically identified any responsibility for the operator of a nuclear installation or the carrier in response to the damage occurring during the carriage. The question raised by these documents is who is responsible for such incidents? Result of the article concludes that although The Convention Relating To Civil Liability In The Field Of Maritime Carriage Of Nuclear Material Of 1971, Referring to the assignment of responsibility and the type of responsibility to the Paris 1960 and Vienna 1963 Treaties and These conventions Recognizes the operator of a nuclear installation are exclusively liable for damage caused by a nuclear incident occurring in the course of carriage of nuclear material. but this will not prevent the carrier from being held responsible. Although Iranian law does not accession to these conventions and does not have any regulations, this does not prevent acceptance of responsibility for the operator or carrier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Operator Of A Nuclear Installation
  • Nuclear Damages
  • Civil Liability
  • Maritime Carrier
  • Nuclear Material