بررسی تاثیر شیشه ضایعاتی و نانوذرات اکسید‏های فلزی بر روی مقاومت عریان شدگی مخلوط‏های آسفالتی

نویسندگان

1 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

یکی از مواد صنعتی تجزیه‏ناپذیر، ضایعات شیشه ای می‌باشد که به روش‌های مختلف سعی می‌شود تاثیرات منفی زیست محیطی این ماده محدود شود. از مهم‌ترین روش‌های کنترل ضایعات شیشه‌ای استفاده دوباره از آن در قسمت‌های مختلف صنعت است. اخیرا  استفاده از شیشه در صنعت روسازی به عنوان بخشی از ساختار مخلوط آسفالتی، به عنوان یکی از روش‌های بازیافت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از مشکلاتی که در بکارگیری این ماده در مخلوط آسفالتی مشاهده می‌شود، این است که  حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی افزایش می‌یابد. بدین منظور در این تحقیق، مخلوط آسفالت شیشه ای به صورتی ساخته شده است که 0، 5، 10، 15 و 20 درصد از قسمت ریزدانه سنگدانه‏های طبیعی برداشته شده و بجای آن از شیشه خرد شده استفاده شود. قیر مورد استفاده در این پژوهش قیر خالص با درجه نفوذ 70/60 بوده است که با استفاده از دو نوع افزودنی ضد عریان‏شدگی نانو به نام‏های نانواکسید آلومینیوم و نانواکسید آهن اصلاح شده است. برای بررسی تاثیر استفاده از شیشه خرد شده و ماده افزودنی ضد عریان‏شدگی نانو، آزمایش لاتمن اصلاح شده (AASHTO T283 ) انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که استفاده از شیشه ضایعاتی باعث افزایش حساسیت رطوبتی مخلوط‏های آسفالت شیشه ای می‏شود و هر چقدر درصد شیشه خرد شده بیشتر شود، مقاومت در برابر رطوبت نیز کمتر می‏شود. استفاده از افزودنی‏های ضد عریان‏شدگی نانو باعث شده است که خصوصیات رفتاری قیر تغییر کند و خصوصیات اسیدی قیر کاهش پیدا کند. این تغییر باعث چسبندگی بهتر بین قیر با شیشه خرد شده که خصوصیات اسیدی دارد، می‏شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effect of Glass Wastes and Metal Oxides Nanoparticles on the Stripping Strength of Asphalt Mixtures

نویسندگان [English]

  • R. Beyrami 1
  • Gh. Hamedi 2
  • B. Golchin 3
1 M.Sc., Grad., Department of Civil Engineering, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Guilan University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
چکیده [English]

One of the degradable industrial materials is glass wastes. Many methods have been utilized to mitigate the destructive environmental effects of glass wastes. One of the important methods is to utilize them in different industrial sectors. Recently, the use of this material in pavement industry as a component of asphalt mixture has attracted researchers’ attention. One of the problems in the application of glass wastes in asphalt mixtures is the moisture sensitivity of asphalt mixtures. In this study, asphalt mixtures fabricated using 0, 5, 10, 15 and 20% glass wastes as fine aggregates. A 60/70 binder was selected and it was modified by two anti-striping Nano materials named Nano aluminum oxide and Nano iron oxide. In order to evaluate the performance of mentioned additives, moisture susceptibility test based on AASHTO T283 are conducted. The results of this study showed that the use of glass wastes increases the moisture susceptibility of asphalt mixtures. Higher glass content increases the moisture susceptibility of asphalt mixtures. Also, the use of mentioned additives led to an improvement in the properties of asphalt binders. It decreases the acidic properties of modified binders. Hence, the cohesion between asphalt binder and glass is increased and it provides a better performance against moisture damage in comparison with base materials.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt Mixtures
  • Indirect Tensile Strength Test
  • Nano-Materials Additives
  • Asphalt Binder
Ahmed, AJ. (2014), “By Using Waste Glass as Secondary Aggregates in Asphalt Mixtures”, International Journal of Advanced Research, No. 2(1), pp. 41-46.
 
- Arabani, M. (2011), “Effect of glass cullet on the improvement of the dynamic behaviour of asphalt concrete”, Construction and Building Materials, 
No. 25(3), pp.‌1181-1185.
 
- Arabani, M., Hamedi, GH. (2010), “Using the surface free energy method to evaluate the effects of polymeric aggregate treatment on moisture damage in hot-mix asphalt”, Journal of Materials in Civil Engineering, No. 23(6), pp.‌802-811.
 
- Hamedi, GH., Moghadas Nejad, F., Oveisi, K. (2015), “Investigating the effects of using nanomaterials on moisture damage of HMA”, Road Materials and Pavement Design,  No. 16(3), pp.‌536-552.
 
- Huang, Y., Bird, RN., Heidrich, O. (2007), “A review of the use of recycled solid waste materials in asphalt pavements”, Resources, Conservation and Recycling, 2007. 52(1): pp.‌58-73.
 
- Su, N., Chen, J. (2002), “Engineering properties of asphalt concrete made with recycled glass. Resources, conservation and recycling”, No. 35(4), pp. 259-274.
 
- Wu, S., Yang, W., Xue, Y. (2004), “Preparation and properties of glass–asphalt concrete”, Wuham (China): Key Laboratory for Silicate Materials Science and Engineering of Ministry of Education, Wuham University of Technology.