اثرسنجی روش تخصیص ترافیک بر دقت نتایج تصحیح ماتریس مبدا- مقصد در روش جریان فازی ترافیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از روش­های ارزان در تهیه ماتریس مبدا- مقصد برای سال پایه، تصحیح ماتریس مبدا- مقصدهای قدیمی بر اساس مقادیر مشاهده شده در برخی از کمان­ها است. در هر یک از این روش­ها به منظور بدست آوردن سهم حجم هر یک از کمان­ها از تقاضای بین مبدا- مقصدهای موجود، ماتریس اولیه (و در تکرارهای بعدی، ماتریس اصلاح شده) به شبکه تخصیص داده می­ شود. از روش­های نوین تصحیح ماتریس مبدا- مقصد، با وارد شدن مفهوم فازی، روش جریان فازی تصحیح شده است. این روش نیز همانند سایر روش­ها در فرآیند تصحیح ماتریس، از تخصیص ماتریس بهره می­گیرد. با توجه به اهمیت روش تخصیص استفاده شده در اصلاح ماتریس، این مقاله به اثرسنجی روش تخصیص ترافیک در روش تصحیح جریان فازی ترافیک می­پردازد. نتایج نشان می­دهد که استفاده از روش تعادل کاربر، نسبت به روش احتمالی و جزئی برتری داشته و مقدار ضریب خوبی برازش در روش تعادل کاربر برابر مقدار 82/0 است و این در حالی است که در روش احتمالی این شاخص برابر 72/0 و در روش جزئی دارای مقدار 67/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Traffic Assignment Method on the Accuracy of the Origin-Destination Matrix Correction Results in Traffic Fuzzy Flow Method

نویسندگان [English]

  • Alireza Mahpour 1
  • A. R. Mamdoohi 2
1 Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University,
2 Associate Professor‌, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Correction old OD matrix is one of the Cheapest methods for provide the Origin-destination matrix for the base year, which are based on the observed values in selected links. In each of these methods, in order to obtain the share of each links from the demand between the ODs, the primary matrix (and in subsequent replicates, the modified matrix) is assigned to the network. By introduction of fuzzy concept, new methods for correcting the OD matrix have been refined, which called the fuzzy flow method (TFF). This method uses the matrix assignment as well as other methods in the matrix correction process. Considering the importance of the assignment method used in matrix correction, this paper deals with the effect of traffic assignment method in traffic fuzzy flow correction method. The results show that the use of the user equilibrium method is superior to the stochastic and incremental assignment, and the good fit coefficient in the user equilibrium method is equal to 0.82, while in the stochastic method, this R2 is 0.72 and in the incremental assignment has a value
of 0. 67.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OD Matrix Correction
  • traffic assignment
  • Traffic Fuzzy Flow Method (TFF)
  • Mashhad