افزایش برگشت پذیری شبکه حمل ونقل ریلی با تکیه بر مکانیابی بهینه سازمان قطار نجات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه عمران، دانشگاه تهران

چکیده

یک سیستم ریلی برگشت پذیر قابلیت آن را دارد که در صورت افت عملکرد آن در اثر سانحه، طی زمان معقولی به حالت عملکرد عادی خود بازگردد. در این مقاله روشی برای افزایش برگشت پذیری شبکه ریلی از طریق مکانیابی بهینه سازمان قطار امداد و نجات به منظور بازگشایی سریع محور ریلی مسدود شده در اثر سانحه و نیز تخصیص آن به بلاک های ریلی آسیب پذیر شبکه ارائه شده است. بدین منظور، شاخص در معرض آسیب بودن برای تعیین آسیب پذیری هر بلاک ریلی بر حسب میزان اهمیت آن در عملکرد شبکه و سطح دسترسی آن به جاده‌ به عنوان یک سیستم پشتیبان در امدادرسانی معرفی می گردد. با توجه به شرایط عملیاتی ویژه مساله، یک مدل برنامه‌ریزی عددصحیح دوهدفه به منظور حداکثر کردن پوشش مشارکتی بلاک های آسیب پذیر شبکه و نیز حداقل نمودن زمان سفر امداد پیشنهاد شده است. برای حل این مدل از روش اپسیلون-محدودیت تقویت شده (AUGMECON) برای تعیین جواب های بهینه پارتو استفاده شده است. برای نشان دادن کاربرد واقعی متدولوژی ارائه شده در این مقاله، شبکه ریلی ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing the resilience of rail network through the optimal location of relief trains

نویسندگان [English]

  • Mostafa Bababeik 1
  • Kambiz Behnia 1
  • Navid Khademi 2
1 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

A resilient rail system has the ability to return to its normal operation quickly after losing its performance when an accident happens. In this paper, a method is proposed to increase the resilience of the rail network through the optimal location of the relief train in order to reopen the damaged railroad segment and to allocate it to the vulnerable rail segments of the network. To this end, the exposure of link index is proposed to determine the vulnerability of each rail link in terms of the importance of that link in the network and its accessibility to road as a support system in emergency. Considering the specific operating conditions of the problem, a bi-objective mathematical programming model is proposed to maximize the cooperative coverage of the vulnerable links of the network and minimize the total emergency travel time of relief travel. To solve this model, the Augmented Epsilon-Constrained Method (AUGMECON) has been used to determine the optimal Pareto solutions. In order to illustrate the true applicability of the proposed methodology and verify the obtained results, the rail network of Iran has been adopted as a case study and its results have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vulnerability
  • Resilience
  • rail network
  • Location problem
  • Relief train